Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kick Wilstra 65 jaar

Van onze redac­tie; Ruud Meijns

Thuis had­den wij De Waarheid, waarin de strip Cisco Kid ver­scheen. Een cow­boy met z’n wat dikke helper San­cho Panza. Thuis vol­gden we zijn avon­turen in het wilde westen en keken met span­ning uit naar een nieuwe aflevering.

Mijn broer knipte zorgvuldig elke aflev­er­ing uit en plakte die in een schriftje. Zo kreeg je na een tijdje toch een mooi album. Maar Cisco Kid was een Amerikaan en je vraagt je nu af wat een Amerikaanse cow­boy in een Ned­er­lands com­mu­nis­tisch blad deed.

kickwilstra1Echt Hol­lands was de strip die in het Parool ver­scheen, Kick Wilstra, de won­der­voet­baller. Ondanks mijn sym­pa­thie voor Cisco Kid was Kick een open­bar­ing voor mij. Een echte voet­bal­held die zo herken­baar was dat je hem op je eigen voet­balveld zou kun­nen tegenkomen. Een vriendje van de lagere school, Siebe, was zo iemand. Hij kwam uit Fries­land, was blond, had een kuif en kon heel goed voet­ballen en haalde het eerste elf­tal van Zaanlandia.

kickwilstra2Ik kende de strip uit het Parool niet. Maar kwam wel in het bezit van de boek­jes met ver­halen die vanaf 1955 ver­sch­enen. Tot 1960 zijn er 18 stuks van ver­sch­enen. Kick Wilstra kwam uit het brein en de teken­pen van Henk Sprenger (Oost­knol­len­dam, 3 jan­u­ari 191929 decem­ber 2005). De naam Kick Wilstra is een samen­trekking van de namen van Kick Smit, Faas Wilkes en Abe Lenstra, grote namen uit de voet­balgeschiede­nis. Zeker de laat­ste waren bek­end bij voet­bal­liefheb­bert­jes van mijn leeftijd. Dat waren de voet­ballers waar onze vaders het over hadden.

Kick Wilstra werd geboren in het dorp Veen­dorp. Zijn vader, Fabe Wilstra, was een fanatiek aan­hanger van de plaat­selijke voet­bal­club V.V.V. (Veen­dorpse Voet­bal Verenig­ing), waar Kick al op jeugdige leeftijd zijn entree maakte. Zijn groot­ste suc­cessen beleefde Kick bij Vic­to­ria, de Mal­ton Roovers in Enge­land en nog later bij de Ital­i­aanse club Titan. Uit­er­aard speelde de won­der­spits ook een hoof­drol in het Ned­er­lands elftal.

kickwilstra3Kick vol­gde ongeveer de voet­bal­car­rière van Faas Wilkes die na een peri­ode bij Xerxes en MVV naar Italië vertrok. Abe Lenstra is nooit naar het buiten­land vertrokken ondanks de blanco cheque die hem werd aange­bo­den. Henk Sprenger liet Kick nog in een glad­i­a­toren­film spe­len net als Anton Geesink in een film als Sam­son had gespeeld.
Nu ver­schi­jnt er, ter gele­gen­heid van de 65e ver­jaardag van Kick Wilstra (15 novem­ber) een gebun­delde hardcover-​uitgave van de ‚De avon­turen van Kick Wilstra, de wonder-​midvoor’, negen delen met een inlei­d­ing van Kees Volk­ers. Uit­gever is Stok­erkade i.s.m. Voet­bal Legends.

Ik weet niet of dat met andere striph­elden ooit is gebeurd, maar Kick heeft een plein naar zich ver­noemd gekre­gen in Almere; het Kick Wilstraplein.

Kick Wilstra is niet de enige voet­baller die een stripver­haal gekre­gen heeft. Roel Dijk­stra kreeg een stripver­haal en ook van Ron­nie Hansen ver­sch­enen ver­halen. Ik wil geen waardeo­ordeel vellen, maar mijn favoriet bleef toch Kick Wilstra. Bek­end werd ook Appie Hap­pie van Dick Bruynesteyn en niet te ver­geten het elf­tal van FC. Knudde van Toon van Driel.

Stok­erkade Cul­tu­urhis­torische uit­gev­erij
Voet­bal Legends

Henk Sprenger: De avon­turen van Kick Wilstra, de wonder-​midvoor
Deel 1 t/​m 9, met een inlei­d­ing van Kees Volk­ers
Verkoop­prijs € 24,50 /​524 pp., for­maat 22,5 x 14 cm
ISBN 9789079156009
Uit­gave van Stok­erkade samen met Voet­bal Leg­ends
Medio 2015 zal het boek met deel 10 t/​m 18 verschijnen.

Joomla tem­plates by a4joomla