Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

hannieschaftHan­nie Schaft Herdenking

Van onze redac­tie Greet Plekker

Op 8 maart 2018 is weer de Han­nie Schaft Her­denk­ing gehouden op Inter­na­tionale Vrouwendag.
(Organ­isatie de Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart.)
Er waren vele mensen gekomen, en van de Han­nie Schaftschool 80 leer­lin­gen (groep 7 en 8) met de leerkrachten en een aan­tal oud­ers.
Spreek­ster Sanne van der Gaag, bestu­urslid van FNV Vrouw, hield dit jaar de speech. Zeer gericht op de kinderen die aan­dachtig luis­ter­den. Ook twee leer­lin­gen, Emma en Car­li­jne, hebben een zelf gemaakt gedicht voorgelezen.
De bloe­men­hulde maakte deze Inter­na­tionale Vrouwendag weer tot een prachtige dag.
Na afloop waren we uitgen­odigd in de Ver­man­ing van de Doops­gezinde Kerk voor een kopje koffie.

Bezoek Eere­b­graaf­plaats Overveen/​Bloemendaal
Op woens­dag 11 april had de werk­groep een rondlei­d­ing geor­gan­iseerd op de Eere­be­graaf­plaats te Overveen/​Bloemendaal en de Han­nie Schaftschool is daar met groep 8 (50 kinderen, leerkrachten en een aan­tal oud­ers) naar toe geweest. Door 2 gid­sen van de Sticht­ing Eere­be­graaf­plaats vertelden de leer­lin­gen over deze bij­zon­dere plek in de duinen.

Nu 2 film­p­jes op Inter­net van Dré Preis. Een over 8 maart in Zaan­dam en een over 11 april op de Eerebegraafplaats.

  1. 20180308 Han­nie Schaft in Zaan­dam Her­dacht tij­dens … — YouTube
    https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​v​J​N​F​n​A​_​_​N​R​A8 maart 2018 ZAAN­DAM — In de West­z­i­jde wordt tra­di­tion­eel op Inter­na­tionale Vrouwendag (8 maart) Han­nie Schaft her­dacht. Ondanks de flinke regen­buien ging het ook dit jaa…

2. Han­nie Schaftschool bezoekt Eere­be­graaf­plaats Bloe­men­daal
http://​www​.radiotvza​anstreek​.nl/​2018​/​04​/​11​/​h​a​n​n​i​e​-​s​c​h​a​f​t​s​c​h​o​o​l​-​b​e​z​o​e​k​t​-​e​e​r​e​b​e​g​r​a​a​f​p​l​a​a​t​s​-​b​l​o​e​m​e​n​d​a​a​l​/
11 uur gele­den De Han­nie Schaftschool besteedt veel aan­dacht aan de Tweede Werel­door­log. Naast lessen gebeurt het ook door aan­wezig te zijn bij de Han­nie Schafther­denk­ing op 8 maart bij het oor­logsmon­u­ment ter nagedacht­e­nis aan Han­nie Schaft en Jan Bonekamp (aan de West­z­i­jde). Dit mon­u­ment is door de …

Joomla tem­plates by a4joomla