Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Verenig­ing His­torisch Zaan­dam op 23 april van start.

Pers­bericht

HistVerZaandam

Tij­dens de eerste offi­ciële leden­ver­gader­ing op maandag 23 april 2018 in het Zaans Museum, is het bestuur benoemd, en gaat de jong­ste
his­torische verenig­ing in de Zaanstreek van start.
We kenden in de Zaanstreek al de His­torische Verenig­ing Koog-​Zaandijk, de Verenig­ing Wormerveer, het His­torisch Genootschap Krom­me­nie, het His­torisch Genootschap Assendelft, de His­torische Verenig­ing West­zaan, het His­torisch Genootschap Wormer en de Sticht­ing Oud­hei­d­kamer Oost­zaan. Maar waarom geen His­torische Verenig­ing voor Zaandam?

Op ini­ti­atief van de Verenig­ing Zaans Erf­goed werd een half jaar gele­den een werk­groep in het leven geroepen die de mogelijkhe­den voor het opstarten van een dergeloijke verenig­ing voor Zaan­dam moest onder­zoeken en nu is het dan zover.

Op 6 maart 2018 werd de akte van opricht­ing van de verenig­ing His­torisch Zaan­dam offi­cieel ondertek­end door de notaris en door twee leden van het voor­lopig bestuur. Vanaf 19 maart 2018 is het bestuur defin­i­tief vast­gesteld en ingeschreven bij de Kamer van Koo­phan­del. Bij Rabobank Zaanstreek is een verenig­ingsreken­ing geopend; de eerste con­tribu­tiebi­j­dra­gen zijn al ont­van­gen. De verenig­ing kan van start!

De formele benoem­ing heeft tij­dens de feestelijke eerste offi­ciële leden­ver­gader­ing vanaf 20.00 uur (ont­vangst vanaf 19.30 uur) op maandag 23 april 2018 in het Zaans Museum plaatsvin­den. Het bestuur bestaat uit: voorzit­ter Ton R. Ver­mij, sec­re­taris Hes­sel Kraaij, pen­ning­meester Nora Roden­burg, Ruud Mei­jns, Astrid Plekker en Paul Vreeken.

Historisch Zaandam

Op de foto Ron Kiburg:
Achter v.l.n.r.: Astrid Plekker, Ton R. Ver­mij, Nora Roden­burg, Hes­sel Kraaij en
vooraan v.l.n.r. Paul Vreeken en Ruud Meijns.

Verder staan er op 23 april 2018 twee lezin­gen op de agenda:

MAAK.Zaanstad door pro­jectlei­der Eef Franke.
Werken aan de toekomst kan natu­urlijk niet zon­der de ken­nis van het verleden. De gemeente Zaanstad ontwikkeld een plan voor het cen­trum ten oosten van de Zaan. Eef Franke geeft een kijkje in deze ontwik­kel­ing van het toekom­st­beeld voor het gebied. Hoe kan de wijk er over tien jaar uitzien?

—His­torische scheep­swerf op de Burcht? door Ron Kiburg.
De Werk­groep Mar­i­tiem van de verenig­ing Zaans Erf­goed heeft een ambitieus plan: de bouw van een his­torische scheep­swerf op De Burcht. Ron Kiburg geeft een pre­sen­tatie over de geschiede­nis van de Zaan­damse scheeps­bouw en het plan voor deze mogelijke nieuwe toeris­tis­che trekpleister.

Joomla tem­plates by a4joomla