Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Poe­len­burcht 40 jaar

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Poelenburcht1Over het jubileum van het buurthuis De Poe­len­burcht spraken we met Ellie Oomen en Jeanette Ven­niker van de Klankbor­d­groep Poe­len­burg; het ‘Oor van de wijk’. Bei­den zijn, zoals dat altijd gaat in het vri­jwilliger­swerk via deel­name aan een activiteit erin gerold. Ze vra­gen of je miss­chien tijd hebt om even dit of dat te doen en voor je het weet zit je in een bestuur. Maar het gaat om betrokken­heid bij de plek waar je woont en zeker in een wijk als Poe­len­burg is dat van belang. De laat­ste jaren is wel gebleken dat niet alle ver­schil­lende groepen in de wijk dezelfde belan­gen hebben.


De wijk Poe­len­burg, ver­noemd naar de pal­trokmolen ‘De Gekroonde Poe­len­burg’ is een gebied dat tussen de Gouw, de Zuider­vaart en de Water­ing ligt en is in de jaren ’60 van de vorige eeuw gebouwd. Voortrekkers waren de grote bedri­jven in de Zaanstreek zoals Albert Heijn, Bruynzeel, Verkade, maar ook uit Ams­ter­dam – de NDSM en ADM, die huisvest­ing zochten voor de vele arbei­ders die ze nodig had­den in hun indus­trie.
Het BZI (Bouw­bu­reau Zaanse Indus­trie) nam de touwt­jes in han­den en moest zor­gen dat er in snel tempo huizen gebouwd wer­den. De arbei­ders kwa­men uit de noordelijke provin­cies, maar ook uit het buiten­land zoals de Ital­ia­nen die bij de ADM werk­ten en bek­end wer­den met de ‘Spaghettiflat’.

Poelenburcht2Voorzienin­gen waren er nauwelijks in de begin­pe­ri­ode in 1962/​63, maar op ini­ti­atief van de Zaanse Gemeen­schap en bewon­ers kwam er toch iets als een buurthuis, nog wel in een gewoon woon­huis aan de Lin­naeusstraat, hoek Straat Poe­len­burg. Er wer­den fly­ers gemaakt om aan te geven dat er wat te doen was en zo mensen ent­hou­si­ast te maken om mee te doen. Samen­hang te creëren in een wijk die nog als los zand aan elkaar hing; iedereen kwam overal vandaan.

Rechts: De wijk Poe­len­burg in 1965

Er waren erg veel jonge gezin­nen en nie­mand kende elkaar. Er werd ook gebruik gemaakt van de 3 garages die aan de straat Poe­len­burg ston­den (nu verd­we­nen) om te voorzien in mogelijkhe­den voor ontspan­ning zoals kaarten, naaiclub­jes etc. Om mensen maar uit de wonin­gen te kri­j­gen en verbind­ing te maken.
En dan in 1978 wordt er begonnen met de bouw van De Poe­len­burcht die in augus­tus van dat jaar werd geopend door de Brinkman­nen, Min­is­ter Eelco Brinkman, wethouder Ton Brinkman en voorzit­ter van de belei­d­sraad Joop Brinkman. Inmid­dels zijn er volop vri­jwilligers en er was altijd wat te doen. In 1989 waren er 127 vri­jwilligers actief en dat waren er heel wat meer dan nu het geval is.

Poelenburcht3Kinderen uit heel Poe­len­burg waren bin­nen 10 minuten in het buurthuis. Wat natu­urlijk mee hielp was dat het aan­bod voor ontspan­ning thuis nog erg klein was; weinig TV-​netten, geen inter­net dus voor je sociale con­tacten ging je naar het buurthuis. De organ­isatie is in han­den van de Wijk Kon­takt Groep; van de bewon­ers voor de bewon­ers. En natu­urlijk is er ver­loop, maar de één gaat en de ander komt. Maar met de komst van pro­fes­sion­als, zoals met het in 1988 opgerichte Wel­saen, ontstaan ook wrijvin­gen met de vri­jwilligers. De pro­fes­sion­als willen sturen en de bewon­ers willen het zelf doen.

Oud­ere bewon­ers spreken nog met liefde over de begin­pe­ri­ode en dat hopen ze met de vier­ing van het jubileum een beetje terug te halen. Op de ten­toon­stelling zal er veel te zien zijn. Vele foto’s wor­den getoond, een deel van de uit­gaven van de Poe­len­burgkrant, maar ook de film over de Spaghet­ti­flat.
Mocht u zelf nog inter­es­sant mate­ri­aal hebben neem dan con­tact op met: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Poelenburg

Het jubileum in het weekeinde van 22 en 23 sep­tem­ber 2018 is een mooie gele­gen­heid om buren en ken­nis­sen van vroeger weer eens te ont­moeten en ervarin­gen te delen.
Op de 23e is er een reünie voor oud-​professionals en medew­erk­ers van de Poelenburcht.

Foto links: De Gekroonde Poelenburg

https://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​B​u​u​r​t​c​e​n​t​r​u​m​-​D​e​-​P​o​e​l​e​n​b​u​r​c​h​t
https://​klankbor​d​groep​poe​len​burg​.word​press​.com/

foto’s: Gemeen­tearchief Zaanstad.

De Poe­len­burcht 40 jaar

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

In aan­wezigheid van wel vier wethoud­ers, twee van het huidige stads­bestuur Sanne Munnikendam en Songül Mut­luer en twee oud-​wethouders Cor­rie Noom en Ton Brinkman, werd op zater­dagocht­end her­dacht dat de Poe­len­burcht het 40-​jarig bestaan viert.

Poelenburg4

Het Wereld­vrouwenkoor zong de Poe­len­burg Bal­lade en in haar open­ingstoe­spraak mem­o­reerde Elly Oomen dat Poe­len­burg in de begin­fase vooral bewoond werd door arbei­ders van buiten de Zaanstreek; Friezen, Groningers, Ital­ia­nen en Rot­ter­dammers. Het was de Zaanse Gemeen­schap, dit insti­tuut bestaat al lang niet meer, die pogin­gen deed om samen met bewon­ers meer samen­hang in de wijk te bren­gen tussen de bewon­ers. Dat was het begin van De Poe­len­burcht nu 40 jaar geleden.

Er is een grote ten­toon­stelling met zeer veel foto’s uit die veer­tig jaar. Van de bouw in 1978, foto’s van de club­jes die er waren zoals fotograferen voor kinderen inclusief ontwikke­len en afdrukken. Zo zie je hoe het in die 40 jaar is veran­derd, alles is nu digitaal.

Maar wat je vooral ziet zijn de tal­loze vri­jwilligers die in de afgelopen jaren hun best hebben gedaan iets van de wijk te willen maken. Zij vooral ver­di­enen een grote pluim voor hun inzet.

Poelenburg5

Foto: Het storten van de fun­der­ing in 1978.

Joomla tem­plates by a4joomla