Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In de eerste plaats moeten er grote diepladers bij de molen kun­nen komen en daar­voor moet een tijdelijke weg van zand met rij­platen wor­den aan­gelegd. Voorts moeten het molen­lijf en de kap over de boven­lei­d­ing van de spoor­lijn Ams­ter­dam – Alk­maar wor­den getild, want de dieplader mét zijn lad­ing is te hoog om er via de spoorover­gang in Zaandijk onder­door te kun­nen rij­den. Er wor­den onder­han­delin­gen ges­tart met de Ned­er­landse Spoor­we­gen hoe en wan­neer dat het beste kan wor­den gedaan, want de elek­triciteit moet vele uren van de boven­lei­d­ing wor­den gehaald en daar­door is het trein­ver­voer tijdelijk gestremd. Er wordt uitein­delijk voor gekozen om het trans­port in de nacht van 1 op 2 augus­tus 1968 te laten plaatsvin­den.
De opdracht voor de demon­tage en wederop­bouw van De Zoeker wordt gegund aan de molen­mak­erij van Joop Jonker. Het is een der­mate grote klus dat Jonker er een man of acht op zet. Hij neemt zelfs mole­naar Jaap Kaal tijdelijk in dienst, die toch voor de hele peri­ode geen pro­duk­tie kan draaien met zijn molen.

dezoeker2Foto: Interieur oliemolen De Zoeker te Zaandijk, mole­naar Jaap Kaal aan het naslag­w­erk

De molen is sinds 1958 in eigen­dom van het Olies­lager­scon­tract. Een groep Zaanse bedri­jven, die De Zoeker als laat­ste pro­duc­erende oliemolen ter wereld willen behouden en er een mole­naar hebben aangesteld. Zij begri­jpen dat de oliepro­duk­tie op de molen nooit rend­abel kan zijn en hebben zich met elkaar garant gesteld voor de te verwachten ver­liezen.
In feite hebben Nico Maas en zijn maat Ger­rit Smit de lei­d­ing over de ont­man­tel­ing, ver­plaats­ing en opbouw van De Zoeker. Zij zijn de ervaren molen­mak­ers en de overige werkne­mers zijn tim­mer­lieden. Joop Jonker bemoeit zich nauwelijks met het werk. Hij heeft er geen ver­stand van en ver­laat zich geheel op Nico en Ger­rit.
dezoeker3
Foto rechts: Molen­mak­ers Ger­rit Smit (l) en Nico Maas staan bovenin het eerste gebint (foto 1975, De Bonte Hen)

Er wordt begonnen met het ver­wi­jderen van de hekkens en het uithi­jsen van de roe­den. Ver­vol­gens wor­den de lange en korte schoren van de staart gede­mon­teerd en de stelling afge­bro­ken. Voor al het hijswerk gebruiken Nico en Ger­rit takels, er komt geen hijskraan aan te pas. Gelijk­ti­jdig wordt ook de schuur gede­mon­teerd door de tim­mer­lieden. Alles wordt opge­bor­gen in bakken op dekschuiten, die bij de molen in de sluiss­loot gereed liggen. In het land rond De Zoeker lopen schapen, die steeds nieuws­gieriger wor­den en op het laatst gewoon tussen de man­nen op het werk rond­lopen. Als de schuur hele­maal is verd­we­nen en alleen de vloer er nog ligt, wordt ook deze gede­mon­teerd. Nico’s col­lega Dirk Brouwer is bezig met een koevoet om de vlo­erde­len los te wrikken. Hij heeft niet in de gaten dat de ram van de schaap­skudde daar al een poosje naar staat te kijken. Als Dirk zich weer bukt en met zijn koevoet een vlo­erdeel omhoog wipt, neemt de ram een aan­loop en geeft Dirk zo’n geweldige stoot tegen zijn achter­w­erk dat deze lan­guit over de vloer valt. De andere man­nen had­den wel gezien wat er stond te gebeuren, maar had­den Dirk niet gewaarschuwd. Iedereen barstte in een onbe­daar­lijk gelach uit. Dat de kop­stoot ste­vig was aangekomen liet Dirk Brouwer een paar dagen later zien toen zijn kont inmid­dels bont en blauw was gewor­den.

dezoeker4

Op het ter­rein van De Wind op de Zaanse Schans maken Nico en Ger­rit een nieuwe eiken onder­achtkant, waarop het molen­lijf van De Zoeker later kan wor­den geplaatst. Hier­bij gebruiken zij een teken­ing van de Rijks Mon­u­menten­di­enst, die niet blijkt te klop­pen. Als mole­naar Jaap Kaal ’s avonds naar het hei­w­erk voor de fun­der­ing gaat kijken, bekruipt hem het gevoel dat zijn molen groter is dan waar­voor is geheid. De vol­gende dag wordt de oude sit­u­atie in het Guisveld nageme­ten en daaruit blijkt dat Nico en Ger­rit zelf nieuwe tekenin­gen moeten maken.
Zon­der de opmerkza­amheid van Kaal zou het molen­lijf als een theemuts over de onder­bouw zijn geschoven.

Bron: www​.zaan​schemolen​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla