Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vondst Romeinse wacht­toren in Krom­me­nie her­schri­jft stukje geschiede­nis Romeinse Rijk

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Bij opgravin­gen heeft het Zaanse arche­olo­giebu­reau Argo onder het Provily Sport­park in Krom­me­nie resten van een wacht­toren bloot­gelegd. De gemeen­telijk arche­oloog van Zaanstad Piet Kleij: “Het is nu vri­jwel zeker dat het zelfs een Romeinse wacht­toren is. De vondst is ontzettend inter­es­sant omdat het, naar nu blijkt, gaat om de meest noordelijke Romeinse (mil­i­taire) ned­erzetting op het vaste land. Verder dan Krom­me­nie zijn de Romeinen tot nu toe niet gekomen. Hier­mee wordt toch de geschiede­nis van het Romeinse Rijk een stukje her­schreven.” De opgravin­gen rond de wacht­toren wor­den deze week afgerond.

Vijfhoekige palis­sade voor dras­sige onder­grond
De wacht­toren is vierkant en had onder­aan afmetin­gen van ongeveer 3 bij 3 meter. De boven­verdiepin­gen waren waarschi­jn­lijk iets groter. De arche­olo­gen hebben twee van de vier hoek­palen bloot gelegd en uit­ge­graven. Om de wacht­toren heen stond een grote omhein­ing van boom­stam­men, een palis­sade, die bijna een half voet­balveld omsloot. Dit is bij­zon­der groot voor een palis­sade rond een wacht­toren, meestal waren ze kleiner. Boom­stam­men palis­sad­eDe omhein­ing is niet vierkant, zoals op veel andere plekken in Europa het geval was, maar vijfhoekig. Zowel de grootte als de vorm van de palis­sade en de lig­ging van het geheel, buiten het Romeinse Rijk, zijn opmerke­lijk. Dit geeft aan dat het een bij­zon­dere vin­d­plaats is.

De Romeinen hebben de wacht­toren en de omhein­ing met zorg aan­gelegd. De toren staat in een veen­mo­eras en om daar te komen hebben ze een dicht­ge­groeide kreek uit­ge­graven zodat een kanaal ontstond dat aansloot op water­we­gen die naar de bewoonde wereld lei­d­den. Het ter­rein zelf hebben ze opge­hoogd met kleiplaggen. De boom­stam­men zijn waarschi­jn­lijk aangevo­erd vanaf de duinen of vanuit het riv­ierenge­bied langs de Rijn. De bouw zal heel wat zweet­drup­pelt­jes hebben gekost. Onder de palis­sade ont­dek­ten de arche­olo­gen aardew­erk, dat mogelijk nog ouder is. De hele wacht­toren bloot­leggen lukt niet. Er ligt een grote elek­triciteit­sk­a­bel die half Krom­me­nie van stroom voorziet.

wachttoren1 wachttoren2

Verder onder­zoek
Bij de opgrav­ing von­den de arche­olo­gen ook aardew­erk zoals pot­ten en kruiken (amforen). Gebaseerd op de vorm van dit aardew­erk lijkt het erop dat de wacht­toren uit de eerste helft van de eerste eeuw dateert. Verder onder­zoek zal moeten uitwi­jzen of deze dater­ing kan wor­den aangescherpt. En ook wat de Romeinen nu eigen­lijk te zoeken had­den in dit dras­sige veenmoeras.

Bijgevoegde afbeeldin­gen:
Afb. 1. Arche­olo­gen leggen de noord­hoek van de palis­sade bloot. Duidelijk zijn de in de grond bewaard gebleven onderkan­ten van de palen te zien.

Afb. 2. De Romeinen hebben een deel van de palen in de gri­jze klei­bo­dem van een kreek inges­la­gen. De palen ston­den hier­door extra ste­vig. Miss­chien verk­laart de loop van de kreek de vreemde vorm van de palissade.

Joomla tem­plates by a4joomla