Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Archief dom­i­nee Eikema overge­dra­gen aan Gemeentearchief


Het archief van dom­i­nee Jan Eikema (18951975), die in de oor­log vanaf de kansel van de Bullek­erk preekte tegen de bezetter en tegen de Joden­ver­vol­ging, is overge­dra­gen aan het Gemeen­tearchief Zaanstad. Burge­meester Jan Ham­ming nam het archief op vri­jdag 26 april in ont­vangst van Heddy Eikema, de zoon van de dominee.

Eikema1Tij­dens Holo­caust Memo­r­ial Day in de Bullek­erk, 27 jan­u­ari 2019, bracht burge­meester Ham­ming in zijn toe­spraak een eerbe­toon aan de dom­i­nee die in zijn preken niet alleen zijn afkeur­ing liet blijken van de Joden­ver­vol­ging, maar ook opriep tot verzet. Eikema voegde ook zelf de daad bij het woord en codeerde en decodeerde berichten tussen het verzet en de regering in Engeland.

‘De woor­den en het verzet van Eikema vor­men wat mij betreft nog steeds een bron van inspi­ratie, een bewijs van echt lei­der­schap’, aldus burge­meester Ham­ming in zijn toe­spraak. ‘Eikema toonde lei­der­schap door zijn gehoor, zijn gemeente, duidelijk een richt­ing te wijzen. Door stelling te nemen tegen het kwaad, door te pleiten voor het goede, voor een wereld die van iedereen is, voor een wereld waar vertrouwen en liefde heerst in plaats van wantrouwen en haat. En door niet alleen stelling te nemen, maar ook te han­de­len en in verzet te komen en anderen oproepen dat ook te doen.’

Eikema2Zoon geroerd door toe­spraak
In de Bullek­erk was ook de zoon van de dom­i­nee, Heddy Eikema, aan­wezig. Hij was geroerd door de toe­spraak en kwam na afloop naar de burge­meester. Hij vertelde dat hij het archief van zijn vader in beheer had en dit graag wilde over­dra­gen aan het Gemeen­tearchief. Die wens gaat nu in vervulling.
Eikema3Het archief telt 154 ord­ners en omvat het hele leven van Jan Eikema, van zijn eerste lev­en­s­jaren tot zijn dood in 1975. Het is dus veel uit­ge­brei­der dan alleen de oor­logs­jaren.
Het groot­ste deel van de col­lec­tie bestaat uit archief van dom­i­nee Eikema. Daar­naast is er wat archief van diens tweede vrouw en zijn dochter Han­neke Eikema.

Foto’s: Astrid Plekker

vrijgevochten zaans verzet1 Eikemaboek

Toe­spraak op 26 april 2019

Bij de over­dracht van het archief van Ds. J. Eikema, zijn vrouw A.C. Eikema – Remelink en Han­neke Eikema – Ippish aan het gemeen­tearchief van Zaanstad.

Toen mijn moeder in 1998 over­leed kwa­men veel doc­u­menten van mijn vader in mijn han­den. Ik begon ze alle­maal te rangschikken en zo is het archief ontstaan. Uren heb ik in gemeen­tearchieven doorge­bracht om gede­tailleerde infor­matie bij de doc­u­menten te verkri­j­gen. Ik deed het met passie en liefde. Zo staan we na ongeveer twintig jaar hier in de studiezaal van het gemeen­tearchief van Zaanstad om het fam­i­liearchief Eikema aan de gemeente over te dra­gen.
Ik zal tra­chten een korte lev­en­schets van mijn vader weer te geven:

Jeugd:
Mijn vader — Ds. Jan Eikema — werd geboren op 1 April 1895 in het Drentse Smilde. Zijn vader was hoofd van de Mulo school aldaar. Jan Eikema ging naar het gym­na­sium in Assen. Hij was de beste leer­ling van de klas. Op 18– jarige leeftijd beheer­ste hij het stenografie reeds.
Mijn vader ging in 1915 the­olo­gie stud­eren aan de Lei­dse Uni­ver­siteit. Hij zei: toen ik 10 jaar oud was wist ik het al: ik wou dom­i­nee worden.
Tij­dens zijn stu­den­ten­tijd werd hij ook poli­tiek actief. Hij werd lid van de Vri­jzin­nig Democ­ra­tisch Ver­bond en werd zelfs één van de oprichters van de Bond van Jonge Democ­ra­ten. Hij kwam regel­matig in het nieuws: hij spande zich in voor het Vrouwenkies­recht en verzette zich tegen de Eerste Werel­door­log. Op de voor­pag­ina van het Nieuws­blad van Fries­land was een deel van zijn rede afge­drukt. Hierin zei hij: dat de men­sheid zich deer­lijk ver­gist heeft, wan­neer ze meende het hoogtepunt van cul­tuur bereikt te hebben. Gebleken is dat ze nog maar aan het begin staat. Nog hebben we de geheime diplo­matie. Telkens wor­den meer en meer man­nen aan het leger gegeven. Nog hebben de vrouwen geen zeggen­schap. Had­den ze dit, dan zou de oor­log zeker onmo­gelijk zijn. De leuze van vroeger: als gij den vrede wilt, bereid u ten oor­log, moet ver­van­gen wor­den door: als gij vrede wilt, bereid u voor op den vrede.….…..
Op 20 Juni 1918 hield hij een rede in Baarn met o.a. Alletta Jacobs.
Hij kende prof. Oud, Marchant, Kohn­stam en vele anderen.

Dom­i­nee J. Eikema:
Eikema deed in 1921 zijn pro­po­nents. Op 2 Sep­tem­ber 1921 trouwde hij met Sien Nijk. Op 18 Sep­tem­ber 1921 vol­gde zijn eerste intree te Ben­ning­broek bij Hoorn. Hier wer­den zijn eerste twee dochters geboren. Lied en Han­neke. Zij zou later een rol in het Zaanse verzet tij­dens de Tweede Werel­door­log spe­len.
Na Ben­ning­broek ver­huis­den ze naar Wit­mar­sum in Fries­land, daarna naar Godlinze in Gronin­gen en toen kwam de Cri­sis.
In 1931 ver­huis­den ze naar Scha­gen. Hier kwam de poli­tieke kant van Ds. Eikema meer tot uit­ing. Hij werd ook hier de voorzit­ter van “Een­heid Door Democ­ra­tie” in 1935 opgericht. Vanuit Scha­gen kwam Eikema her­haaldelijk op de lan­delijke radio van de V.P.R.O.

De Zaanse peri­ode: 19381951:
In Juli 1938 kwam ds. Eikema met zijn gezin naar Zaan­dam. Hij maakte van hieruit een fiet­stocht naar Par­ijs, maar moest onder­weg bij Amiens hals over kop terug keren, want de Tweede Werel­door­log stond op uit­breken. Hij had al in de eind­jaren der­tig gewaarschuwd tegen het opkomend nazisme en de N.S.B.
In decem­ber 1940 maakte hij een pam­flet met anderen waarin hij opriep in verzet te komen tegen de Duit­sers.
In feb­ru­ari 1941 zei hij in de West­z­i­jderk­erk: het oude volk ( de Joden) wordt nu opge­jaagd. Het oude volk waar zoveel goeds uit voort­gekomen is. Eikema ging het verzet in. In het geheime nazi­rap­port dat weke­lijks vanuit Den Haag naar Berlijn werd ver­stu­urd met infor­matie over de sit­u­atie in Ned­er­land stond ook een stuk over mijn vader en zijn Joodse gezind­heid. Het artikel eindigde met:” Weit­ere Notizzen fol­gen.….” Toch bleef hij op vrije voeten. Hij werkte met gevaar voor eigen leven. Hij ging de code­berichten voor het verzet decoderen en ver­stu­urde met Jan Hein op den Velde de code­berichten naar het Bureau Inlichtin­gen in Lon­den, waar koningin Wil­helmina en de Ned­er­landse regering verbleef. In de pas­to­rie aan de West­z­i­jde zaten ook tijdelijke onder­duik­ers, maar nooit echt lang. Het was te gevaar­lijk zei mijn vader.
In 1942 werd ds. Eikema beroepen naar Dor­drecht, maar zijn vrouw bleek Mul­ti­ple Scle­rose te hebben en kon daar de trap nauwelijks meer op komen. Bij zijn intree aldaar waren er 1000 hoorders en bij zijn afscheid na 15 maan­den in 1943 waren het er 1200 hoorders.
Terug in Zaan­dam ging hij zich nog meer op het verzet richt­ten. Ook zijn dochter Han­neke ging het verzet in. Zij werd koerier­ster van o.a.Walraven van Hall en zorgde ervoor dat Joodse onder­duik­ers naar Fries­land wer­den overge­bracht. Zij werd uitein­delijk gear­resteerd met Wal­raven van Hall en zat drie maan­den in de gevan­ge­nis in Ams­ter­dam en kwam vlak voor het einde van de oor­log vrij. Zij heeft met Gijs van Hall nog wel de schi­et­par­tij op de Dam in Ams­ter­dam meege­maakt.
In zijn preek no. 79: “Vrije Vroomheid” op 27 Okto­ber 1946 in de West­z­i­jderk­erk zegt Eikema over de oor­log: Vri­jheid het was het tover­wo­ord, dat in de duis­ter­nis van de oor­logs­jaren ons bezielde met nieuwe moed. En als wij ’s avonds de brieven­bus zacht hoor­den klap­pen, wij gin­gen kijken, er lag een kran­tje op de mat, wij vouden het open, en er stond boven: “Vrij Ned­er­land”, dan begon er iets in ons te leven, en dan zagen wij het als in een ver ver­schiet: “Ned­er­land Vrij!”
Zelf heb ik die kran­t­jes later avond aan avond rondge­bracht, ver­bor­gen onder mijn hoed, en als ik ze bezorgde aan bevriende adressen dan voelde ik mij in alle beschei­den­heid een dien­aar der vri­jheid.…..
Bij de bevri­jd­ing­spreek van ds. Eikema op 6 Mei 1945 waren er 850 mensen in de West­z­i­jderk­erk of de Bullekerk!

Na de oorlog:
Dochter Han­neke trouwde in 1947 een Zweedse baron en werd aldaar in de adel­stand ver­heven. Later vertrokken ze naar Amerika en schei­dde van haar man en trouwde opnieuw met Les Ippish. Han­neke schreef een best­seller in Amerika over haar oor­logser­varin­gen in Zaan­dam. Ze kreeg uitn­odigin­gen overal in Amerika voor­drachten te geven.
Sien Nijk – de eerste vrouw – van Eikema komt in Jan. 1951 te over­li­j­den aan Mul­ti­ple Scle­rose. Eikema trouwt daarna met A.C. Remelink en vertrekt naar een nieuwe gemeente Stol­wijk. Hier wordt Jan geboren (1954).
Later ver­huis­den ze naar een nieuwe gemeente Hoog­woud, waar Hans (1956) en Heddy (1957) geboren wer­den.
Na Hoog­woud kwam Valther­mond in Dren­the aan de beurt waar Eikema zijn 40-​jarig ambt­sju­bileum vierde.
In 1967 vertrok het gezin naar Emmen, waar zowel mijn vader en moeder begraven liggen.
In 1971 mocht hij in Emmen zijn gouden predikantsju­bileum vieren.
De Israelis­che ambas­sade heeft nog con­tact opgenomen met Eikema om in aan­merk­ing te komen voor een onder­schei­d­ing. Ach, antwo­ordde mijn vader, het was mijn roeping het Oude Volk te helpen! En zo is het in mij voort bli­jven leven. Help het Oude Volk. Zelf vind ik het jam­mer dat hij en zijn dochter Han­neke nooit een onder­schei­d­ing hebben gekre­gen. Het zou dik ver­di­end zijn. Getu­ige het archief, maar zij waren bescheiden.

De vrouw van Ds. Eikema – mijn moeder – was pianol­er­ares.
De gezond­heid van Eikema ging langzaam aan achteruit. Ik zie nog de betraande ogen van mijn vader en toen moest ik even denken aan wat hij tij­dens een begrafe­nis op 25 juli 1961 zei: een jeugdherin­ner­ing:
Wan­neer wij als kind kwaad had­den gedaan en ons hart was er niet rustig onder, en wij waren bang, dat vader het zou ont­dekken, dan had moeder allang bemerkt, dat er iets niet in orde was, en ’s avonds kwam zij nog even aan ons bed en ze ging niet weg, voor­dat wij alles eerlijk had­den opge­biecht. Weet gij, wan­neer wij het meest van moeder hebben gehouden? Toen ze zelf ziek was en die trouwe ogen zagen ons zo hulp­be­ho­evend aan en langzaam aan ging zij ster­ven.….…
Nu moest ik bij het maken van deze toe­spraak wel even denken aan het boven­staande, Ja, ik zie ook zijn ogen nog voor mij toen hij langzaam aan ging ster­ven.…..
Aan het eind van 1974 werd er prostaatkanker bij hem gecon­sta­teerd. Op 22 maart 1975 om zes over half negen ’s avonds blies hij bij ons in de huiskamer zijn laat­ste adem uit. Wij waren er alle­maal. Het was goed zo.
Hij was een man van stijl en beschav­ing, zeer beschei­den van aard, een man die zijn ambt liefhad. Goed­har­tig en altijd tot helpen bereid. Hoeveel heeft hij in zijn leven wel afge­fi­etst voor zijn mede­mens.
Ds. Jan Eikema was een warm – voe­lende en hartelijke man.
Boven­staande en nog veel meer infor­matie over mijn vader is in het archief te vin­den.
Ik dank u allen voor Uw aandacht!
Heddy Eikema
Paar­denkamp 6
Koog aan de Zaan.
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Lees meer over het werk in de WOII van Ds. Eikema in het boek van Erik Schaap: Vrijgevochten.

Dochter Han­neke Ippisch-​Eikema heeft een boek geschreven over haar verzetwerk, o.a. als koerier­ster van Wal­raven van Hall, met de titel Sky. (Amerikaanse uitgave.)

Joomla tem­plates by a4joomla