Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Glas-​in-​loodschatten in Zaan­dam
Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Bonifatius0
Zater­dag 27 juli 2019 gaf de kun­sthis­tor­ica mevr. Clara Brui­jns een rondlei­d­ing langs de glas-​in-​loodramen van de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde De kerk, ont­wor­pen door de bek­ende kerkar­chi­tect Albert Mar­gry en in gebruik genomen in 1900, heeft een groot aan­tal bij­zon­dere ramen die in de loop der tijd door parochi­a­nen zijn geschonken

Bonifatius1
Zater­dag 27 juli 2019 gaf de kun­sthis­tor­ica mevr. Clara Brui­jns een rondlei­d­ing langs de glas-​in-​loodramen van de Boni­fatiuskerk in de Oost­z­i­jde De kerk, ont­wor­pen door de bek­ende kerkar­chi­tect Albert Mar­gry en in gebruik genomen in 1900, heeft een groot aan­tal bij­zon­dere ramen die in de loop der tijd door parochi­a­nen zijn geschonken.
Natu­urlijk is er een raam gewijd aan de patroon­heilige van de kerk. Elk raam vertelt een ver­haal en in het geval van St. Boni­fatius zien we hem de heilige boom van de Friezen omhakken en in een vol­gend deel van het raam wordt de biss­chop bij Dokkum ver­mo­ord met de bij­bel in z’n hand om het zwaard af te weren.Ook fam­i­lies die wel­varend waren gewor­den in de indus­trie, zoals de fam­i­lie Blans en Kam­phuis, schonken ramen aan de kerk.

Bonifatius2Een ander raam is in 1956 geschonken door de katholieke arbei­ders bij gele­gen­heid van het 60-​jarig jubileum van de Katholieke Arbei­ders Beweg­ing (K.A.B.). In het mid­den staat de heilige Jozef, de tim­mer­man, met een zaag in z’n hand en aan z’n voeten een Zaans huisje. Niet te ver­geten links een arbei­der die zich het zweet van z’n voorhoofd wist. Zij kenden het gezegde ‘in het zweet uws aan­schi­jns zult gij uw brood ver­di­enen’ uit ervar­ing, want in die tijd werk­ten de arbei­ders nog 12 à 14 uur per dag.

Aan één der pilaren hing het vaan­del van de Room­skatholieke bouw­vakar­bei­ders St. Jozef, ges­ticht ten tijde van de bouw van de kerk.
Het gezelschap belang­stel­len­den werd langs alle ramen geleid met bij elk raam een uit­leg van wat er op te zien was. Spe­ciale aan­dacht kre­gen de 14 glas-​in-​loodramen die in 1946 in het St. Jan Zieken­huis aan de Ger­hard­straat wer­den geplaatst. Via het Zaans Medisch Cen­trum zijn ze nu in de Boni­fatiuskerk te bezichtigen.Zeven van de ramen (60 x 240 cm) van de kun­ste­naar Karel Trautwein, vertellen over de Zeven Werken van Barmhar­tigheid uit Mattheus 25:
Bonifatius3

De hon­geri­gen spi­jzen
De dorsti­gen laven
De naak­ten kle­den
De vreemdelin­gen her­ber­gen
De zieken ver­zor­gen
De gevan­genen bezoeken
De doden begraven

Foto rechts: In dit raam zien we de twee eerste werken.

Voor belang­stel­len­den is de kerk elke zater­dag van 13.00 uur tot 16.30 uur geopend voor bezichtig­ing.
Er liggen fold­ers over de glas-​in-​loodramen.
Adres: St. Boni­fatiuskerk, Oost­z­i­jde 14 in Zaandam.

Joomla tem­plates by a4joomla