Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Vugt, Cor­nelis van

Ver­w­erkt door onze redac­tie, Ruud Meijns

Vugt0

Geboren op 27 juli 1905 te Ams­ter­dam
Omge­bracht op 4 sep­tem­ber 1944 in Kamp Vught, 39 jaar

Cor­nelis van Vugt trouwt op 31 mei 1939 in Ams­ter­dam met Johanna Maria Spierieus, geboren in Zaan­dam op 7 juni 1911. Het echt­paar woont in Zaan­dam, in de Aca­ci­as­traat num­mer 17. Cor­nelis werkt in een muni­tiefab­riek en is onder meer con­troleur artillerie-​inrichtingen.

Uw medew­erk­ing wordt gevraagd.

Zaanse verzet

In de oor­log zijn Cor­nelis en Johanna actief in het Zaanse verzet. Cor­nelis werkt bij de Per­soons­be­wi­jzen Sec­tie van de Lan­delijke Organ­isatie voor hulp aan onder­duik­ers – afdel­ing Ams­ter­dam -, die dan onder lei­d­ing staat van Hen­drik van Wilgen­burg. Deze sec­tie is onderge­bracht in een han­del­skan­toor aan de Nieuwez­i­jds Voor­burg­wal 74. Van daar uit ver­spreidt Cor­nelis valse en gestolen dis­trib­u­tie– en bonkaarten.

Onder­duik­ers

Vugt1De joodse zak­en­vriend en com­pagnon van Cor­nelis – Pront – meldt zich voor trans­port naar het oosten, tegen het drin­gende advies van Cor­nelis in. De joodse moeder en zus van Pront duiken onder bij Cor­nelis en Johanna thuis, in Zaan­dam. Hoe lang zij daar bli­jven is niet pre­cies bek­end, maar zij maken in ieder geval op 10 april 1943 de geboorte van een zoon in het gezin Van Vugt mee. Na enige tijd wor­den de onder­duik­ers om vei­lighei­d­sre­de­nen overge­bracht naar een ander adres.

Gear­resteerd

Op 13 juni 1944 gaat het mis, het verzet waar Cor­nelis deel van uit­maakt blijkt geïn­fil­treerd door V-​mann Engel­bert Brune. Samen met Hen­drik van Wilgen­burg wordt Cor­nelis door de SD gear­resteerd in zijn kan­toor aan de Nieuwez­i­jds Voor­burg­wal 74 – waar de Per­soons­be­wi­jzen Sec­tie is gehuisvest; ze wor­den overge­bracht naar Kamp Vught. Het gezin van Cor­nelis duikt na zijn arresta­tie onder, ze verbli­jven in een kip­pen­hok op de Veluwe tot de groot­ste risico’s zijn verd­we­nen. Op 4 sep­tem­ber 1944 om half acht ’s avonds wordt Cor­nelis van Vugt in Vught gefusilleerd. Hen­drik van Wilgen­burg wordt op het­zelfde tijd­stip in Vught gefusilleerd. Vijf­tien ille­gale werk­ers van de Per­soons­be­wi­jzen Sec­tie zijn het slachtof­fer gewor­den van deze door Brune opgezette val.

Vugt3

Na de oorlog

De joodse onder­duik­ers van Cor­nelis en Johanna over­leven de oor­log, Cor­nelis’ zak­en­vriend Pront over­leeft zijn depor­tatie niet. Johanna moet met haar jonge kinderen zon­der man en vader verder.
Engel­bert Brune wordt na de oor­log vero­ordeeld tot tien jaar bij­zon­dere strafgevan­ge­nis met een proeftijd van drie jaar.

Nation­aal Mon­u­ment Kamp Vught.

Uw medew­erk­ing wordt gevraagd:

Cor­nelis van Vugt
Op 4-​9-​1944 werd de Zaan­damse verzetsstri­jder Cor­nelis van Vugt gefusilleerd in kamp Vught wegens zijn betrokken­heid bij de Per­soons Bewi­jzen Sec­tie (PBS); de fal­si­fi­catie sec­tie van de Lan­delijke Onder­duiko­r­gan­isatie (LO). Zijn naam komt ook voor op het Zaanse verzetsmon­u­ment aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat. (zie afbeeld­ing)
Ten beho­eve van een gedenkboek en onthulling van een mon­u­ment in Ams­ter­dam aan de Nieuwez­i­jds Voor­burg­wal 74 (kan­toor PBS) in mei 2020 zijn wij op zoek naar infor­matie over Cor­nelis van Vugt en zijn nabestaan­den (deze willen we in 2020 graag uitn­odi­gen).

Vugt2Gegevens: In juni 1939 is Cor­nelis getrouwd met J.M. Spierieus.
Het gezin woonde op de Aca­ci­as­traat 17.
Op 17-​6-​1940 wordt zoon Hans geboren.

Met vrien­delijke groet,
drs. A. (Aaldrik) Her­mans (adres bij de redac­tie bekend)
Joomla tem­plates by a4joomla