Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een injec­tie voor het Gemeentearchief

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

ZMC0
Op vri­jdag 22 novem­ber 2019, is het archief van het Zaans Medisch Cen­trum overge­dra­gen aan het gemeen­tearchief Zaanstad. Het Zaans Medisch Cen­trum is ontstaan uit de plaat­selijke zieken­huizen in de vroegere gemeen­ten die nu samen Zaanstad uit­maken. Het eerste zieken­huisje werd in 1905 in Wormerveer geopend en sinds jan­u­ari 2017 is de laat­ste loot aan de tak in Zaan­dam, het ZMC, in bedrijf.

ZMC1Dat het archief is bewaard, is te danken aan Dr. F. van Soeren die voor het behoud de Com­missie His­to­rie Zaanse Zieken­huizen in 1991 heeft opgericht. Deze com­missie, alle­maal vri­jwilligers, heeft jaren gew­erkt aan het uit­zoeken en orde­nen van het archief. Een deel van het archief (instru­menten en objecten) bevindt zich in oliemolen­pakhuis „De Sche­pel” te Wormer, de thuis­ba­sis van de commissie.


Na een aan­tal inlei­din­gen werd het archief door dr. Ruurd Jan Roorda, bestu­ursvoorzit­ter van het ZMC, overge­dra­gen aan burge­meester Jan Ham­ming.
Links medew­erk­ers van het archief, voor de gele­gen­heid in ver­pleeg­ster­suni­form gestoken.


Foto zieken­huis – His­to­rie Zaanse Ziekenhuizen
Joomla tem­plates by a4joomla