Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse briefhoof­den: een reis door de tijd
Pers­bericht Gemeen­tearchief Zaanstad

In de Beeld­bank van Gemeen­tearchief Zaanstad is sinds kort een nieuwe col­lec­tie dig­i­taal beschik­baar gemaakt: Zaanse briefhoof­den. Briefhoof­den zijn de bovenkant van een brief, waar meestal een bedri­jf­s­l­ogo staat. Het gaat om ruim 15.000 briefhoof­den die eigen­lijk verni­etigd zouden wor­den, omdat de inhoud van de brieven niet voor de eeuwigheid bewaard hoefde te worden.Briefhoofden

Bij het archief zag men echter de waarde in van de briefhoof­den: soms gaat het om prachtige logo’s of om reeds lang uit­gestor­ven bedri­jf­s­takken, zoals een blauw­selfab­riek of stoomza­gerij. De briefhoof­den geven infor­matie over de afzen­der en gead­resseerde, plaats en datum en meestal het begin van de brief. De oud­ste nota is van Perk Spijk­ers en IJz­er­waren uit 1854.
Er zit­ten prachtige exem­plaren tussen die gebruikt kun­nen wor­den als illus­traties. Maar ook voor onder­zoek naar bedri­jf­s­geschiede­nis is dit een bij­zon­dere infor­matiebron over het bedri­jf­sleven in de Zaanstreek.
De briefhoof­den zijn gedig­i­taliseerd en daarna beschreven door 51 vri­jwilligers op de web­site Vele​Han​den​.nl. Na deze ges­laagde pilot hebben we een nieuw Zaans archief­pro­ject op Vele​Han​den​.nl gezet: de verpondingsregisters.

Bib­lio­theek Gemeen­tearchief Zaanstad
Bezoekadres: Stad­huis­plein 100, 1506 MZ Zaan­dam
Postadres: Post­bus 2000, 1500 GA Zaandam


Joomla tem­plates by a4joomla