Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Greet Plekker-​van Sante
Inter­view door Nikky Kei­jzer, 19 jaar en stu­dente media redac­tie aan het Media College

HSGreetkleinOm de ver­schrikkin­gen en de helden­daden van de Tweede Werel­door­log te her­denken, zijn er in Zaanstreek-​Waterland vele mon­u­menten en gedenkplaten geplaatst. Een daar­van is ter nagedacht­e­nis van Han­nie Schaft. Zij was een actief verzetsstri­jd­ster en lid van ‘de Raad van Verzet Haar­lem’. Vele zullen haar naam herken­nen. In dit inter­view spreek ik met Greet Plekker-​van Sante, die jaar­lijks de her­denk­ing bij het Han­nie Schaft mon­u­ment in Zaan­dam organiseert.

FNV-​vrouw
Greet Plekker-​van Sante is in 1984, nadat zij een inter­view met Karin Adel­mund had geho­ord op de radio, lid gewor­den van de FNV-​Vrouwenbond, nu bek­end als FNV-​Vrouw. Zij kwam uitein­delijk vrij snel in het bestuur terecht. “Zodra je in het bestuur zit, leer je een hele boel meer dan als je alleen maar lid zou zijn. Je bent veel meer betrokken bij alles wat er gedaan moet wor­den en wat er leeft in de wereld.” Vertelt Greet.

Een jaar later was het voor de bond tijd om van voorzit­ter te wis­se­len. Dit gebeurt meestal na 3 of 4 jaar, zodat er ruimte voor vernieuwing bli­jft. Greet is dat jaar gekozen als voorzit­ter van de afdel­ing Zaan­dam, later Zaanstad. “De FNV-​Vrouwenbond heeft mij altijd heel erg goed gedaan.” Aldus Greet.

HannieSchaft350De bond organ­iseerde elke maand een bijeenkomst met ver­schil­lende onder­w­er­pen. Zo is in 1991 de bond opgevallen dat er maar 2 vrouwen het Han­nie Schaft mon­u­ment bezochten. “Wij hebben daar toen navraag over gedaan. Het bleek dat het niet geor­gan­iseerd werd, maar dat verzetsvrouwen er uit eigen ini­ti­atief heen gin­gen. Toen hebben we Truus Menger uitgen­odigd als spreker. En ook verzetsvrouwen uit Zaan­dam uitgen­odigd.” Truus Menger werkte samen met Han­nie Schaft als verzetsstri­jd­ster bij ‘de Raad van Verzet’.” Vol­gend op dit gesprek heeft de bond het mon­u­ment voor Han­nie Schaft, in Zaan­dam, gead­opteerd. “Vanaf dat moment zouden wij de her­denk­ing op 8 maart jaar­lijks organ­is­eren en ervoor zor­gen dat er meer belang­stelling zou komen voor het her­denken van alle vrouwen die in het verzet zaten, of verzets­daden had­den gepleegd. Dit ver­liep erg goed. Er kwa­men steeds meer mensen op onze uitn­odigin­gen af. Zo is het een grote her­denk­ing gewor­den.” Ook had­den we een werk­groep gevormd met vrouwen uit andere organ­isaties die mee wilden helpen.

HSschoolkinderenDe samen­werk­ing
De samen­werk­ing met de Han­nie Schaftschool is ontstaan na een bezoek van de werk­groep aan de school. De adop­tie van het mon­u­ment voor Han­nie Schaft is door de school toen ook bespro­ken. “De school was al erg lang heel geïn­ter­esseerd in alles wat Han­nie Schaft had gedaan. De school doet de naam eer aan door de kinderen duidelijk te maken waarom hun school zo heet. Ze von­den het erg fijn dat ze mee kon­den doen aan de her­denk­ing.” De Han­nie Schaftschool komt nu elk jaar met groep 7 en 8 naar de her­denk­ing. De werk­groep en de leer­lin­gen van de Han­nie Schaftschool hebben regel­matig contact.

Wat jaren later kwam Greet op het idee om ook naar de Ere­be­graaf­plaats in Bloe­men­daal te gaan en de school hier­bij te betrekken. Op de Ere­be­graaf­plaats in de duinen van Bloe­men­daal zijn de door Duit­sers gefusilleerde verzetsstri­jders eervol her­be­graven. Greet heeft toen, eerder als nor­maal (omdat het voor­berei­d­ingstijd nodig heeft), con­tact met de school opgenomen met het voors­tel met een groep leer­lin­gen naar de Ere­be­graaf­plaats te gaan. Dit vond de school een erg goed plan. Er is toen een afspraak gemaakt dat oud­ers van groep 8 de leer­lin­gen naar de Ere­be­graaf­plaats zouden bren­gen. Als werk­groep gin­gen wij er ook heen. De kinderen (en oud­ers) kre­gen een rondlei­d­ing. “De oud­ers von­den het alle­maal erg inter­es­sant, want voor hen was het ook nieuw. Daarom heb ik een klein overzicht gemaakt van de verzetsstri­jders uit onze streek die hier zijn begraven. Dat gaf ik aan de oud­ers (zie hieron­der). Hier­door kon­den ze zien wie waar her­be­graven is. Vorig jaar kwam er een meneer naar mij toe om me te vertellen hoe blij hij was dat hij nu kon zien waar de verzetsstri­jders, gefusilleerd op de Burcht in Zaan­dam, begraven liggen. Ver­vol­gens vertelde hij dat zijn moeder des­ti­jds in verwacht­ing van hem was. Zij was ged­won­gen toe te zien bij deze exe­cutie. En dat hij zich daar­door erg betrokken voelde bij die gebeurte­nis uit de Tweede Werel­door­log.” Op de begraaf­plaats wor­den er zo veel indruk­wekkende ver­halen verteld.

Het belang van her­denken
HSbloemen“Ik ben geboren in de oor­log, dus ik heb er niet veel van meege­maakt. Mijn eerste baan­tje was in een boek­winkel en dat jaar was het boek ‘Het meisje met het rode haar’ net uit­ge­bracht. Dat trok mij, want ik ben ook rood­harig. Dus ik ben dat boek gaan lezen en werd erdoor ger­aakt en geïn­ter­esseerd.” Greet heeft vele ver­halen uit de oor­log, waaron­der die van Truus Menger, geho­ord. Deze ver­halen motiv­eren haar nog altijd om de her­denkin­gen te bli­jven organiseren.

Naast het jaar­lijks organ­is­eren van de her­denk­ing in Zaan­dam, is Greet door Truus Menger gevraagd om ook de organ­isatie van de Nationale Han­nie Schaft Her­denk­ing in Haar­lem op zich te nemen. Greet is met pen en papier naar de eerste ver­gader­ing gegaan en is al snel sec­re­taris gewor­den. “Je bent con­stant bezig met het organ­is­eren van een her­denk­ing en je kri­jgt steeds meer respect voor de ver­halen van mensen die je ont­moet en hoort wat zij hebben meege­maakt. Dit is toch echt wel een reden waarom ik her­denken zo belan­grijk vind. Na 15 jaar ben ik wel gestopt in Haarlem.”

Het lijkt erop dat ook steeds meer jon­geren her­denken belan­grijk vin­den. Het leeft erg op scholen en in de maatschap­pij. “Mensen zijn geïn­ter­esseerd, en dat heeft niets met leeftijd te maken. Steeds meer vra­gen mensen zich af hoe het alle­maal kon gebeuren in de Tweede Werel­door­log. We ervaren nu natu­urlijk de covid-​19 pan­demie. Het is geen oor­log maar je vri­jheid wordt wel sterk beperkt om gezond­hei­d­sre­de­nen. Ik denk dat ook jon­geren hier­door steeds meer inter­esse kri­j­gen in het verleden en wat er in de oor­log is gebeurd, waar­door her­denken steeds meer belang­stelling krijgt.”

8mrtEereEere­be­graaf­plaats — waar vind ik .… .
Han­nie Schaft — vak 22
naast haar de broers Jacob en Jan Kuyper uit Wormer — vak 22
In een vak zijn meestal de per­so­nen uit dezelfde verzets­groep of
Todes-​kandidaten op dezelfde dag gefusilleerd
ille­gale Parool medew­erk­ers — vak 1
Wal­raven van Hall — vak 35
Ger­rit Jan van der Veen — vak 19
Willem Aron­deus — vak 18
Gefusilleer­den op de Burcht te Zaan­dam — vak 15

Joomla tem­plates by a4joomla