Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

De Ten­toon­stelling van Zaanse Nijver­heid 1896
Van onze redac­tie, Ruud Meijns


Nijverheid1De Zaanstreek of de Zaan, zooals men in de wan­del­ing de rij dor­pen langs de riv­ier van dien naam in zijn geheel pleegt te noe­men, heeft ongetwi­jfeld eene groote ver­maard­heid. Als een der groot­ste cen­tra van han­del en nijver­heid in ons land.
Maar daar tegen­over is het getal van hen die de Zaan slechts door het een of ander his­torisch feit, of om eene of andere bij­zon­der­heid ken­nen, nog groot. Hoeve­len zijn er niet die aan de Zaan­land­sche gemeen­ten geen bezoek zouden bren­gen als niet het Czaar Peter­huisje te Zaan­dam stond”.

Zo is het maar net. Deze opmerk­ing komt uit een artikel in het blad ‘Eigen Haard’ van 1896. Het idee leeft dat er, behalve het Czaar Peter­huisje, weinig van belang is in de Zaanstreek.

Om burg­ers en buiten­lui te laten zien wat de Zaanstreek nog meer in haar mars had dan het Czaar Peter­huisje, werd door een aan­tal onderne­mende burg­ers het ini­ti­atief genomen om tot een grote ten­toon­stelling te komen die de grote rijk­dom van de Zaanstreek zou tonen.

In maart 1895 laat de afdel­ing ‘De Zaan­land­sche Gemeen­ten’ van de Hol­landse Maatschap­pij van Land­bouw het pub­liek weten dat ze voorne­mens is een grote ten­toon­stelling te organ­is­eren. De ten­toon­stellingscom­missie bestaat uit de heren:
J. Har­tog Cz. - Zaan­dam,
A.H. Oost­mei­jer — Zaan­dam,
H. Zwaarde­maker — Zaan­dam,
E.G. Duyvis Tz. — Koog a/​d Zaan,
J.J. Dekker — Zaandijk,
J.C. Laan — Wormerveer
W. Kaars Sijpen­stein — Krom­me­nie
K. Cz. De Boer — Assendelft,
Chr. Groottes Mz. — Westzaan.

Nijverheid2De com­missie is voorne­mens een ten­toon­stelling te organ­is­eren, de Zaan waardig, opdat een ieder die haar bezoekt een goede indruk omtrent de Land­bouw en Nijver­heid aan de Zaan kri­jgt. Het is de bedoel­ing de ten­toon­stelling in het najaar van 1896 te laten plaats vin­den. De leden van de com­missie staan garant om een goed beeld van de Zaanse indus­triële nijver­heid te geven.

Als plek voor de ten­toon­stelling heeft het comité de Burcht, het plantsoen en het stad­huis­plein op het oog en ze vraagt het stads­bestuur om deze omgev­ing ‘om niet’, dus gratis, ter beschikking te stellen. Bij de behan­del­ing in de gemeen­ter­aad wil dhr. Wind­houwer aan de toestem­ming de voor­waarde verbinden dat de ten­toon­stelling op zondag ges­loten bli­jft. Dit voors­tel wordt met 14 tegen 1 stem ver­wor­pen. De ten­toon­stelling zal wor­den gehouden in de maan­den juli en augus­tus 1896.

Nu het ter­rein bek­end is kan de organ­isatie van de ten­toon­stelling pas echt begin­nen. Er is een waar­borgkap­i­taal van f 20.000,– bijeen gebracht. Elk aan­deel bedroeg f 100, –. Wie zich op de ten­toon­stelling wil laten zien zal aan het comité moeten laten weten hoeveel m² men nodig denkt te hebben. Heeft men een eta­lage of vit­rine nodig voor de uit­stalling van de pro­ducten? Per m² betaalt de deel­ne­mer f 0,50 met een min­i­mum van f 1, – , dat is dus 2 m². Deel­ne­mers die hun waren willen tonen, maar ook direct willen verkopen en aflev­eren moeten dat apart ken­baar maken voor 3 maart 1896. Hier­voor zullen aparte maa­trege­len genomen moeten worden.

Nijverheid9Een cat­a­lo­gus wordt uit­gegeven waarin alle deel­ne­mers zich met adver­ten­ties pre­sen­teren en waarop staat ver­meld waar zich de stand bevindt. Dit kleine boek­w­erkje is voor 10 cent te koop, wil men er een sou­venir bij dan kost het 20 cent. Wat het aan­denken is wordt niet vermeld.

Het comité moet nu flink aan de slag. Aller­lei zaken vra­gen om aan­dacht.
Ten­ten, meu­bi­lair, de beplant­ing, ver­licht­ing, muziekko­rpsen, medew­erk­ers moeten inge­hu­urd wor­den. Aanbeste­din­gen vin­den er plaats voor de bouw van de afras­ter­ing rond het ter­rein, voor de gebouwen en voor de muziek­tent. Daarin is inbe­grepen het ver­wi­jderen van deze zaken na afloop.

Naast de gewone activiteiten tij­dens de ten­toon­stelling zullen er buf­fet­ten wor­den gearrangeerd. Belang­stel­lende restau­rants kun­nen zich voor de ver­pacht­ing inschri­jven. En dagelijks zullen er con­certen plaatsvinden.

In april begint de bevolk­ing van Zaan­dam al iets te zien op de Burcht. De afras­ter­ing staat voor een deel al. Aan het hoofdge­bouw in de vorm van een winkel­haak, met armen van 80 en 72 meter lang en 20 meter breed, wordt gew­erkt. Houthandels Schip­per en Simonsz lev­eren het hout. De ingang komt aan de west­kant van het stad­huis. Het ter­rein aan de Voorzaan zal met de ver­licht­ing een prachtig beeld geven, de lig­ging is perfect.

Nijverheid3Om zoveel mogelijk mensen naar de ten­toon­stelling te kri­j­gen heeft De Almaar Packet haar dien­sten van en naar Zaan­dam uit­ge­breid. Boven­dien opent ze een veer­di­enst Wormerveer – Ams­ter­dam. Ook de spoor­weg– en stoom­boot­maatschap­pi­jen zullen hun medew­erk­ing ver­lenen door reclame­bil­jet­ten in hun wachtkamers op te hangen.

Vanaf de Zaan gezien, achter de bomen het gemeen­te­huis en rechts de Burcht. (Foto: Freek Engel)

Tal van verenigin­gen hopen aan te haken bij dit grote even­e­ment. De gym­nas­tiekv­erenigin­gen zullen uitvo­erin­gen geven. In café Suisse komen wiel­ri­jders bijeen om te spreken over het houden van wiel­er­feesten tij­dens de ten­toon­stelling. Er komt een Concours-​Hippique en een hard­draverij.
Voor de Zaankan­ters zullen de maan­den juli en augus­tus een tijd van feestvieren wor­den. De com­mis­saris van de Koningin heeft toestem­ming gegeven voor het houden van een loterij waar­voor 30.000 loten van f 1,– zullen wor­den uitgegeven.

Nijverheid4De firma Duyvis & Co. is één van de eersten die zijn plek zal inrichten. De machine die zij ten­toon zullen stellen zal tevens voor de ver­licht­ing van het com­plex zor­gen. Het is een enorme machine die met 72 paar­denkrachten alle booglam­pen van licht zal voorzien.
De pers kon alvast een kijkje nemen op het ter­rein, en was onder de indruk van de activiteiten die er gaande waren. Toch plaat­ste men enkele kant­tekenin­gen; het begon op een ker­mis te lijken. Ker­misjool noemt de krant het.

En dan is het 8 juli, de dag van de open­ing. Voorzit­ter Groottes heette alle aan­wezi­gen welkom en gaf het woord aan burge­meester Van Tienen. In zijn open­ingswo­ord prees hij de organ­isatoren voor hun werk. Het laat zien dat, hoewel alle gemeen­ten een afzon­der­lijk karak­ter hebben, zij in economis­che zin onverdeeld zijn.
Het ten­toon­stelling­ster­rein op de Burcht

Om ieder van dienst te zijn gaf het comité een feestwi­jzer uit waarop voor de hele peri­ode de dan reeds vast­staande even­e­menten ver­meld wor­den. Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen onder begelei­d­ing een bezoek brengen.

Nijverheid5Het pub­liek stroomde toe. Vooral ’s avonds was de toeloop groot. De eerste dag brachten de boot en het spoor 14 à 15 duizend bezoek­ers. Velen bezochten ook het Czaar Peter­huisje. Die zondag werd een ‘bokken­wed­strijd’ gehouden het­geen tot amu­sante tafer­e­len lei­dde. Om drie uur werd een post­duiv­en­vlucht gehouden die werd gewon­nen door dhr. Munnikhuis wiens duif in 11 min. en 35 sec. Purmerend bereikte.

Ver­schil­lende hoog­waardighei­ds­bek­led­ers zoals de Rus­sis­che gezant te Brus­sel prins Our­vousons, de min­is­ters van Bin­nen­landse zaken en van Water­staat, de Com­mis­saris van de Koningin bezochten Zaan­dam. Hen werd een diner aange­bo­den in café Suisse.

Nijverheid6

In de stand van de Zaanse tuiniers waren tal van inzendin­gen te bewon­deren zoals een hoorn van overvloed en een buste van H.M. de Koningin, een miniatu­ur­tuin met een rotspar­tij, een prieel, vijver met een brug, een ver­sierde molen. De inzendin­gen wer­den door een jury beoordeeld.

Enkele werkgev­ers gaven hun werkne­mers een vrije mid­dag zodat ze de ten­toon­stelling kun­nen bezoeken. Liefst als er iets extra’s te beleven valt zoals een wiel­er­feest. Of bijvoor­beeld de optocht van de gym­nas­tiekv­erenigin­gen die met een optocht door de stad, vooraf gegaan door schut­terij, door de stad trok.

Nijverheid7
Wat viel er verder te zien? Een rieten gebouwtje waarin de bron ‘Elis­a­beth­bron’ Impe­ri­aal­wa­ter exposeert en verkocht. Een stand van de cacaofirma van de Gebr. Grootes uit Westzaan.

In het mid­den van het ter­rein stond een grote muziek­tent. Verderop stond een piramide van de staal­wa­ter­bron ‘Czaar Peter’. Een stand van T. Duyvis die in Koog a/​d Zaan weke­lijks meer dan 125.000 koeken produceert.

Nijverheid8De firma Ver­wer was ter plaatse met een kun­stige eta­lage met pro­ducten van de Ver­nis– en Metaal­drukkerij. Ver­wer bezit een pro­cedé waar­door metaalvergiftig­ing wordt voorkomen. In de stand van Jan Dekker uit Wormerveer stond een eta­lage met 5000 kg. zeep.

De firma J. Baars en Zn. en de firma S. Mid­delkamp waren met tabak en sigaren verte­gen­wo­ordigd. Dhr. P.H. Kaars Sijpen­stein uit Krom­me­nie liet de bezoek­ers ken­nis maken met de vele soorten doek die hij ver­vaardigt. Daar­naast toonde hij zijn olie en koeken uit hennep.

De ten­toon­stelling werd zeer goed bezocht. De krant schreef dat er geen stoel meer te kri­j­gen was en dat er een vrolijke stem­ming heer­ste. Gemasker­den begaven zich onder het pub­liek en haalden grap­pen uit en de kapel speelde pop­u­laire muziek.

Twee maan­den lang stroom­den bezoek­ers toe, het weer was goed en de Zaanse indus­trie liet zich van haar beste kant zien. Het einde van de ten­toon­stelling kwam op 8 augus­tus.
Nijverheid10De laat­ste zondag was het weer wat min­der, maar het pub­liek bleef komen. Het hoofdge­bouw, de muziek­tent, alles was ron­dom met mooie ver­licht­ing ver­sierd. Er werd gedanst in de open­lucht. Om klok­slag 12 uur werd de ten­toon­stelling ges­loten.
De dagen daarop werd met de afbraak begonnen om ruimte te maken voor de ker­mis die altijd eind augus­tus wordt gehouden.

Foto’s: Gemeen­tearchief Zaanstad, Verenig­ing Zaanse Molen


Joomla tem­plates by a4joomla