Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Hem­brug­bos: ontwerp voor vernieuwing
Pers­bericht

Hembrugbos
Hem­brug in Zaan­dam – ooit het epi­cen­trum van de Ned­er­landse wapenin­dus­trie — is altijd een span­nend en stoer ter­rein geweest.
Op dit moment bevindt het ter­rein zich mid­denin de trans­for­matie van een afges­loten gebied naar een geweldige nieuwe plek voor werken, wonen, recreëren én cul­tuur. De gemeen­ter­aad van Zaan­dam heeft onlangs met ent­hou­si­asme het ste­den­bouwkundig plan voor het noordelijk deel vast­gesteld, gemaakt door BURA en Stroot­man. Daar­naast gaf de gemeen­ter­aad ook groen licht voor de visie die Stroot­man Land­schap­sar­chi­tecten met bosex­pert Simon Klin­gen maakte voor de ontwik­kel­ing van het Hem­brug­bos. Een visie, opge­bouwd uit vier thema’s: toe­ganke­lijkheid, cul­tu­urhis­to­rie, ecolo­gie en behoud van het bij­zon­dere karakter.

Het Hem­brug­bos is niet zomaar een bos. Naast bomen is het gebied ook een mil­i­tair ensem­ble van over­woek­erde lei­d­ingstraten, blik­se­maflei­ders en vervreem­dende gebouwen die zor­gen voor een Lara Croft-​achtige set­ting: mys­terieus en ontoe­ganke­lijk. In onze visie bouwen we voort op die bij­zon­dere kwaliteiten. Delen bli­jven mys­terieus en ontoe­ganke­lijk, andere delen wor­den meer geopend en toe­ganke­lijker gemaakt voor de mensen die er straks omheen komen te wonen en alle inwon­ers uit de omgev­ing. Wij advis­eren het bos te ontwikke­len tot mil­i­tair erf­goed­bos met een nieuwe func­tie voor bunkers en gebouwen en het onge­moeid laten van objecten die geen rijksmon­u­ment zijn. Daar­naast geven we de restanten van de voor­ma­lige schi­et­baan een nieuw pro­gramma en nieuwe beteke­nis. Lan­dart zou hier een mogelijkheid zijn, want kunst is (ook) straks op het hele Hem­brugter­rein een belan­grijk thema.

We ver­sterken de karak­ters van de drie delen van het bos. Het Naoor­logse­bos wordt opengesteld voor wan­de­laars zodra de ontwik­kel­ing in het noordelijk deel gereed is. Het Zwartepad is nu al een mooi wan­del­pad. Daar wor­den enkele nieuwe paden aan toegevoegd die aansluiten op de ontwik­kel­ing ron­dom het bos, zodat logis­che wan­de­lom­met­jes ontstaan. Een deel van het bos zal open­baar toe­ganke­lijk wor­den voor bezoek­ers, om te kun­nen geni­eten van de bij­zon­dere natuur. Het Plof­bos is des­ti­jds aan­gelegd als vei­lighei­ds­buffer om eventuele explosies op te van­gen. Dat bli­jft mys­terieus en ontoe­ganke­lijk. Het Broek­bos is een ‘nat’ bos. Dat is en bli­jft afges­loten voor mensen.

Het Hem­brug­bos is het enige bos in de wijde omgev­ing. De bio­di­ver­siteit is hoog — iets om zuinig op te zijn! In de vari­atie van biotopen — droge delen, sloten en poe­len, aar­den wallen, gebouwen van bewoond tot in ver­val — heeft zich een veel­heid aan soorten planten en dieren geves­tigd. In onze visie wordt de vari­atie aan groeiplaat­sen behouden. In het Naoor­logse­bos ver­sterken we de ecol­o­gis­che waar­den, kli­maatbestendigheid en belev­ingswaar­den. Hier­voor is een lichte dun­ning nodig, waar­bij spec­i­fieke bomen meer groeiruimte krijgen.

Wethouder Wes­sel Bre­unesse is ent­hou­si­ast over de visie: “Dit bos is uniek voor Zaanstad en ecol­o­gisch waarde­vol. De ecol­o­gis­che waarde willen we ver­sterken en het bos ver­groten door bomen te planten en het bos door te laten lopen in de woonge­bieden. Zo wordt het Hem­brugter­rein nog aantrekke­lijker voor toekom­stige bewon­ers, bezoek­ers en ondernemers.”

De komende maan­den wordt de bosvisie door Stroot­man Land­schap­sar­chi­tecten uit­gew­erkt in een inricht­ings­plan. In het pro­ces wordt samengew­erkt met gemeente Zaanstad, Simon Klin­gen, Hem­brug Zaan­dam BV en met geïn­ter­esseer­den uit het gebied.

Stroot­man Land­schap­sar­chi­tecten werkt voor de ontwik­kel­ing van Hem­brug in een ontwerpteam onder lei­d­ing van BURA urban­ism samen met Ven­ho­even CS, GROUP A, Goudap­pel en de gemeente Zaanstad.

Aan­geleverde foto.

Joomla tem­plates by a4joomla