Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Hoe Zaan­dam een Grote Sluis kreeg.
Van onze redac­tie, Ruud Mei­jns

De belan­grijk­ste taak van de ver­schil­lende dammen rond de Zaan was de bescherming tegen het water vanuit het IJ.
Het IJ was een bin­nen­zee en stond in open verbind­ing met de Zuiderzee en de Noordzee. Voor het scheep­vaartver­keer vanuit het achter­land was er een klein sluisje in de dam van Zaan­dam.

Hodsbossche1Al in het begin van de 14e eeuw wordt er al over een sluisje gespro­ken. Het was een houten sluisje van geringe afmetin­gen ongeveer 8 voet, is ongeveer 2,5 meter. Het was bestemd voor het kleine water­ver­keer. Er lag nog een klein sluisje, het Wormer– sluisje, ook van hout en ook alleen geschikt voor kleinere vaar­tu­igen.

Zie bij­gaande illus­tratie.

Zo rond 1500 kwam men in Alk­maar op de gedachte om een ruimere door­gang te maken. Alk­maar en West­zaan waren al betrokken bij de bouw van het eerste sluisje. Door aller­lei oor­logshan­delin­gen kwam het er niet eerder van om tot han­de­len over te gaan. In 1529 kwam Alk­maar wel met Ams­ter­dam, Wormer en Jisp tot overeen­stem­ming om een nieuwe sluis in de Knol­len­dam bij het Cromme IJ te bouwen. Toen zou ook al zijn nagedacht over een nieuwe sluis in de Hogen­dam bij Saer­dam.

Hondsbossche2Naast de stad Alk­maar had ook het col­lege van de Honds­boss­che belang bij een grotere en betere door­gang in de Zaan. Dit polderbestuur was bezig met het onder­houd van de zeew­er­ing bij Pet­ten en betrok daar­voor mate­ri­alen, keien en ste­nen uit de zuidelijke Ned­er­lan­den. Dit trans­port kwam bij Spaarn­dam het IJ op. Van­daar was het nog een lange weg via de Zuiderzee naar Edam. Daar lag een sluis die groot genoeg was en van­daar verder richt­ing Alk­maar en de Honds­boss­che Zeew­er­ing.

Een flinke omweg en een gevaar­lijke omweg. Op de Zuiderzee kon het nog wel eens spo­ken en er was altijd het gevaar van kapers uit Fries­land en/​of Gelder­land. Genoeg reden om een snellere en min­der gevaar­lijke route te zoeken; de dam bij Saer­dam.

Het werk aan de zeew­er­ing bij Pet­ten

In 1533 kwa­men twee com­mis­saris­sen van het Hof van Hol­land om “inspec­tie occu­lair te nemen waer men aldaer bequamst soude mogen leggen een groote slui­jse van omtrent xviij voeten [ca. 5.5 m.] wijdt…”. 1)

Tien jaar later kwa­men nog eens twee com­mis­saris­sen van het Hof naar Saer­dam. Ze voer­den onder­han­delin­gen met alle belanghebbende gemeen­ten en over­he­den maar wis­ten geen akko­ord te bereiken. Het ging altijd om de kosten natu­urlijk – wie moest wat betalen.

Hondsbossche3Het advies –van de com­mis­saris­sen werd naar het Hof van Hol­land gezon­den waarop Karel V op 17 decem­ber 1544 een besluit nam om tot de bouw van een nieuwe sluis te komen. Deze Grote– of Honds­boss­che sluis werd in 15461547 gebouwd en ligt er nog steeds.

Bron: De Honds­boss­che Stee­nen Schut­sluis te Zaan­dam door W.C. Thuis­sen, 2001.

1) RANH, CLA inv​.nr. 1444, Recueil…pp. 11, 117118; Aten 1997, p6; Verkade, p. 40.

Joomla tem­plates by a4joomla