Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het jam­mer­lijke einde van Burge­meester Elias

Van onze redac­tie: Ruud Meijns

elias0

Jhr. Mr. Dr. Carl Adolph Elias (18691955) was van 1902 tot 1914 burge­meester van Zaan­dam. Daar­voor was hij de burg­er­vader van Mon­ster en Hard­er­wijk. Het bij­zon­dere van zijn func­tie in Zaan­dam was dat het een deelti­jd­func­tie was; hij hield er nog een advo­caten­prak­tijk op na. Voor zijn aktiviteiten als burge­meester ontv­ing hij jaar­lijks een bedrag van f. 3.000, – . Tij­dens de raadsver­gader­ing over de begrot­ing van 1913 werd het voors­tel bespro­ken om de jaar­wedde te ver­hogen naar f. 3.500,– per jaar. Bij de SDAP-​fractie viel dit niet in goede aarde, want er viel nogal wat aan te merken op het han­de­len van de Burge­meester meen­den zij. Dat hij zijn prak­tijk als advo­caat aan­hield viel al niet goed, maar zijn gedrag inzake het Czaar Peter­beeld deed hem in feite de das om.

Czaar Peter­beeld
elias2Dat beeld was een geschenk van Czaar Nico­laas de Tweede van Rus­land en werd in 1911 in Zaan­dam plechtig onthuld in het bijz­ijn van de gezant van Rus­land graaf Pahlen en nog vele andere hoog­waardighei­ds­bek­led­ers. Het was de wens van Czaar Nico­laas II, zei dhr. Pahlen, dat op deze plek aan de grote Keizer aller Russen een stand­beeld werd gewijd.

Een maand na de onthulling reisde Jhr. Mr. Dr. Elias naar Rus­land om de Czaar per­soon­lijk te bedanken. Hij was in gezelschap van wethouder Laten­stein en zijn zoon Mau­rits Elias die hij tot per­soon­lijk sec­re­taris had benoemd. Voor zijn zoon had hij een paspoort laten ver­vaardi­gen en daarin had hij zijn 17-​jarige jon­gen als 21-​jarige laten opne­men. Val­sheid in geschrifte door de burge­meester dus.

Dat vond ook Jan Duys, raad­slid en later wethouder voor de SDAP in de raad. De SDAP-​fractie was toch ontstemd over de gift van de Rus­sis­che ‘despoot’ en nu bleek de burge­meester ook nog vals spel te hebben gespeeld. Toen de social­is­tis­che frac­tie zich in het begrot­ings­de­bat uit­sprak tegen de salarisver­hoging van de burge­meester reageerde wethouder Brinkman met de opmerk­ing dat de burge­meester een man met buitenge­wone werkkracht is en zijn func­tie naar behoren had waargenomen.

Mogen de hoge heren dan alles doen.
Hierop sprak wethouder Duys de woor­den: “Mogen de hoge heren dan alles doen”. Hij herin­nert aan het jokken van de burge­meester over de Rus­sis­che reis. En als een gemeen­tew­erk­man z’n werk niet naar behoren uitvo­ert kan B&W een salarisver­hoging tegen­houden. Dat moet dan ook gelden voor de burge­meester als die z’n func­tie niet naar behoren uitvo­ert. Wethouder Laten­stein stelt voor toch vóór te stem­men. Dat was meer een gebaar omdat het besluit niet bij de gemeente lag maar bij Gede­puteerde Staten. Duys klapt uit de school door te vertellen dat in het col­lege van B&W alle drie wethoud­ers tegen het voors­tel tot ver­hoging waren zolang de burge­meester zijn prak­tijk als advo­caat bli­jft aan­houden. Het voors­tel tot ver­hoging wordt met 16 tegen, 1 voor (Brinkman) en 1 onthoud­ing verworpen.

Het valse paspoort.
Jan Duys, toen nog raad­slid, ondervraagt de burge­meester over de kwestie van het paspoort. Op de vraag: “Is dit alles juist?”, weigerde de burge­meester in te gaan. Duys nam nog­maals het woord en zei dat de raad ook te maken had met ambtenaren die voor deze kwestie ingezet waren. Toen de burge­meester bleef weigeren te antwo­or­den sprak raad­slid Holk zijn afkeur­ing uit over de weiger­ing van de burge­meester inlichtin­gen te geven.

Duys geeft aan dat hij dan andere maa­trege­len zou nemen. Uitein­delijk erkent de burge­meester zijn fouten. Eén der raad­sle­den merkt dan op dat: “de Raad tevre­den kan zijn met de erken­te­nis van den voorzit­ter, waar­door deze zaak als geëindigd kan wor­den beschouwd”. Maar de kwestie bereikt ook het par­lement en de kamer (2e Kamer­lid Duys) vraagt de min­is­ter of hij: “tot het nemen van eeni­gen maa­tregel was overge­gaan”. Justi­tie doet dat inder­daad en burge­meester Elias wordt sep­tem­ber 1911 vero­ordeeld tot een maand hecht­e­nis. Hij gaat in hoger beroep.

elias3Duys bli­jft de burge­meester achter­vol­gen met zijn mis­stap. Duys spreekt op 26 novem­ber 1912 tij­dens een open­bare ver­gader­ing van de SDAP in het Apol­lothe­ater over de gemeen­te­be­grot­ing. Tij­dens deze bijeenkomst zegt Duys dat: “de heer Elias in de raad liegt en bedriegt”. Zoals gewoon­lijk wor­den de bijeenkom­sten van de social­is­ten door poli­tiemensen bijge­woond en van deze opmerkin­gen werd dan ook pro­ces ver­baal opge­maakt door inspecteur Van Zwicht. Daarmee lag de zaak wel in de open­baarheid. Duys moet hier­voor in 1913 voor de recht­bank ver­schi­j­nen; de eis is een boete van f 100,– of 5 dagen zitten.

Voor burge­meester Elias is de hele kwestie een reden om per 1 jan­u­ari 1914 zijn ontslag in te dienen. Vol­gens zijn eigen verk­lar­ing wen­ste hij zich geheel aan zijn recht­sprak­tijk te geven. Tij­dens het afscheid van de raad wor­den vele goede woor­den over de burge­meester gespro­ken. Zelfs Duys spreekt lovende woor­den: “dat de burge­meester, als voorzit­ter van de raad, ondanks alle scherpe ver­schilpun­ten, steeds onpar­ti­jdig de ver­gaderin­gen presideerde”.

Het von­nis tegen Elias van de Haar­lemse recht­bank wordt in hoger beroep omgezet naar 1 dag hecht­e­nis en hij wordt later door de Hoge Raad van alle rechtsver­vol­ging ontsla­gen. Van Elias kan nog gezegd wor­den dat hij één van de oprichters was van de VNG (Verenig­ing van Ned­er­landse Gemeen­ten. Bij zijn 60e en 70e ver­jaardag werd daar in de pers aan­dacht aan besteed. De opvol­ger van burge­meester Elias was Kor­nelis ter Laan, de eerste social­is­tis­che burge­meester van ons land.

Met J.E.W. Duys liep het wat min­der goed af. Eind jaren der­tig keerde hij zich af van het social­isme, richtte een eigen par­tij op de Ned­er­landse Volkspar­tij (NVP) en in 1938 sluit hij zich aan bij de N.S.B. In 1941 over­li­jdt hij aan een hersentumor.

Bron­nen:
- J.J. ‚t Hoen, De rode Zaanstreek. De peri­ode van grote invloed der arbei­der­s­be­weg­ing aan de Zaan, 19091939
- Notulen raadsver­gaderin­genge­meen­ter­aad Zaan­dam
- Foto’s Gemeen­tearchief Zaanstad

Joomla tem­plates by a4joomla