Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Houtza­gerij op de Boen­der­maker II

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

Deel 2 – Houthandel Verweij

Boen­der­maker

Dirk Jacobus Ver­weij begon op 1 mei 1876 aan de Noor­der­markt in Ams­ter­dam een houthandel. Enige jaren later had hij lood­sen aan de Ege­lantiers­gracht en de Lijn­baans­gracht, zodat we mogen aan­nemen dat de zaken voor de wind gin­gen. Zijn klantenkring bestond vee­lal uit Ams­ter­damse tim­mer­lieden en aan­nemers, doch ook ver­vo­erde hij hele­maal naar Gronin­gen en Zwolle.

Zijn beide zoons, Dirk Jacob en Dirk Chris­ti­aan, werk­ten met vader in de zaak. Voor 1905 had de firma Ver­weij geen uitvo­erige boekhoud­ing; aan het eind van het jaar bekeken ze zo op het oog wat ze ver­di­end had­den. Van­daar dat er van voor 1905 weinig bek­end is. Wel bek­end is, dat ze ook nog een zager­i­jtje had­den aan één van de grachten in Ams­ter­dam aange­dreven door elek­triciteit voor het herza­gen van planken en zwalpen 1.).

1.) Voor uiteen­loopende doelein­den gebruikt, zwaar en dik stuk hout.

In 1905 ging Dirk Jacobus op zoek naar uit­brei­d­ing van zijn zaag­ca­paciteit. Hij vond die in Zaan­dam, achter de werf van Huy­bert v/​d Stadt. Gele­gen aan de Gouw, 100 meter van het Sluis­pad in het Oost­z­i­jderveld.
boendermaker8De molen heette: het Bru­ine Schaap. Het was een achtkantige bovenkruier, dit in tegen­stelling van de nor­male houtza­ag­molens welke van het type pal­trok waren, of zeskantige bovenkruiers. Het Bru­ine Schaap was een molen met hout­lood­sen. Het was waarschi­jn­lijk geen bomen­za­gerij maar een lattenzager.

De houtkoperij D.J. Ver­weij in Ams­ter­dam flo­reerde goed, het ver­mo­gen in 1905 van ƒ 75.000, — was in 1915 geste­gen tot ƒ 226.000. In dit jaar maakte hij van zijn zaak een open N.V. Intussen was de Fa Ver­weij Ams­ter­dam let­ter­lijk uit­ge­groeid en werd gezocht naar expan­sieruimte in Zaan­dam. In deze jaren was ten gevolge van de 1e Werel­door­log het hout schaars door de gebrekkige aan­voer over zee. Het hout was duur en de lood­sen van de Fa. Huy­bert van de Stadt zo goed als leeg. De Gebr. Huy­bert van de Stadt wilden er mee stop­pen en de zaak zo duur mogelijk verkopen. Dit was een mooie gele­gen­heid voor D.J.Verweij om eens met Johan en Huy­bert van de Stadt te gaan praten. Uit­er­aard wil de heer Ver­weij wel kopen , maar wel voor een koopje, iets waar de Gebr. Van de Stadt weinig voor voelden. Johan en Huy­bert vroe­gen voor de werf en opstallen ƒ 60.000, Ver­weij bood ƒ 40.000. In sep­tem­ber 1915 kwa­men beide par­ti­jen tot een overeenkomst, de werf werd voor ƒ 50.000 verkocht aan Ver­weij. Op 2 decem­ber 1915 passeerde de Akte van Over­dracht bij Notaris Bev­er­wijk te Amsterdam.

boendermaker10Het bleek de pas opgerichte N.V. Houthandel v/​h D.J.Verweij niet mee te zit­ten, een dijk­door­braak in 1916 bij Kat­woude bracht de Zuiderzee tot aan de Zuid­dijk in Zaan­dam. Het weinige hout dat nog in de lood­sen lag dreef met de west­en­wind naar Oost­zaan. Het heeft tot eind 1916 gedu­urd eer Zagerij de Mor­gen­ster weer in bedrijf kwam.

Foto: de Oost­zan­er­polder in 1916.

De direc­tie van de N.V. Houthandel v/​h D.J.Verweij bestond nu uit:
Vader Dirk Jacobus Ver­weij, Directeur.
Zoon Dirk Chris­ti­aan Ver­weij, Directeur.
Zoon Johan Hen­drik Ver­weij, Procuratiehouder

In 1916 over­leed vader Dirk Jacobus en werd opgevolgd door Johan Hen­drik. In 1917 komt zijn broer Dirk Chris­ti­aan om het leven in Boedapest. Nu staat Johan Hen­drik er alleen voor, een zware taak voor hem nu zijn vader en broer zo kort na elkaar wegvie­len. Hij zag zelf wel in dat het hem niet zou lukken en gaat om advies bij diverse fam­i­liele­den, echter in ruil voor wat aan­de­len. Maar van zijn fam­i­lie moest hij het niet hebben. Zij waren er alleen maar op uit om zijn kap­i­taal te krijgen.

Veran­der­ing kwam toen de heer J.H.Niessen ten tonele ver­scheen. Deze wilde Johan Hen­drik wel ter zijde staan maar eiste wel dat hij de aan­de­len van zijn vader en broer kon kopen. Johan Hen­drik Ver­weij kon kiezen of delen, hij koos voor het laat­ste. Vanaf 1920 liepen de zaken weer goed maar Johan Hen­drik trok zich steeds meer terug uit de zaak. De heer Niessen verkreeg hier­door steeds meer aan­de­len, dus meer zeggenschap.

boendermaker11In 1929 braken er in de Zaanstreek stakin­gen uit en de cri­sis­jaren vol­gden daarop. De zaak had wel enige reserve opge­bouwd uit de 20er jaren, maar deze bleken niet onu­it­put­telijk en in 1935 stond men er dan ook heel slecht voor.

Foto: Tij­dens de hout­stak­ing van 1929 wer­den ‘maf­fers’, werk­willi­gen, bewaakt door de politie.

Johan Hen­drik wilde de zaak liq­uideren doch de heer Niessen stemde niet toe. Het totaal opgelopen ver­lies was in 1935 ƒ 115.000, — ter­wijl de omzet slechts ƒ 85.000 was. Johan Hen­drik zag er geen gat meer in en deed zijn aan­de­len over aan de heer Niessen. Hij zal er wel niet te veel voor betaald hebben.

Na 1935 wist de heer Niessen in de vol­gende 5 jaren het ver­lies weg te werken door de omzet te ver­groten en uit­er­aard weer winst te maken. In 1940 kon dan uitein­delijk weer div­i­dend uit­ge­keerd wor­den. In 1942 benoemde de heer Niessen de heer Hoog­woud als mededi­recteur, dit was echter niet van lange duur omdat de heer Hoog­woud meer geïn­ter­esseerd was in de vrouwelijke per­son­eel­sle­den dan de han­del in hout.

In de daarop vol­gende (oorlogs)jaren werd er vrij veel hout geza­agd en ver­han­deld voor spoor­bielsen. In 1946 opende de firma een fil­i­aal in Tilburg. De accom­mo­datie was een op een kip­pen­hok gelijk­ende schuur, maar allengs werd deze gelei­delijk aan ver­be­terd . In 1947 benoemd de heer Niessen, de heer Hamel als mededi­recteur. In 1951 over­li­jdt de heer Niessen op 75-​jarige leeftijd.

In dat zelfde jaar hebben onder­han­delin­gen plaats met de gemeente Zaan­dam over de aan­leg van de Wibaut­straat welke dwars door het ter­rein van de werf komt te lopen. Een deel van de werf moest dus wor­den opgegeven.

Ook in dit jaar (1950) werd een stuk water gedempt om plaats te bieden aan een nieuwe loods die de toekomst ing­ing als De Nieuwe Schuur 2.). Tevens kwam er een omscha­kel­ing van zachthout naar hard­hout, doch dit ging gelei­delijk aan.

2.) Dit is de plaats waar vroeger de molen de Huis­man heeft gestaan.

boendermaker12De aan­voer over water met dekschuiten via de Hanen­pad­sluis bracht steeds grotere kosten met zich mee. Ook de per­son­eel­skosten ste­gen aan­merke­lijk. Het zou wenselijk zijn om een groot gedeelte van de werf te dem­pen om ruimte te maken voor de aan­voer per vracht­wa­gen. Dit zou uit­er­aard veel geld gaan kosten.

Foto: De Hanenpadsluis.

Dhr. Hamel ging op zoek naar een gelijk­waardige firma om geza­men­lijk de con­cur­ren­tie het hoofd te bieden. Bon­tekon­ing & Aukus wilde het aan­de­len­pakket van de erven Niessen wel overne­men. Doch als alles prak­tisch rond is biedt Fijn­hout in Ams­ter­dam meer voor hun aan­de­len. De recht­bank besliste in deze strijd en Fijn­hout won dit proces.

1963 tot 1973
In 1963 werd de heer W.Bets tot directeur benoemd en kri­jgt de taak de investerin­gen op zich te nemen. Echter, de geld­stroom van Fijn­hout om de zaak te financieren komt niet echt op gang. Toch werd er in die tijd veel veran­derd aan de toe­s­tand, grachten en balken­haven wer­den gedempt, aan­vanke­lijk met zand en bouwaf­val. Later met aller­hande grof vuil en indus­trieel afval van eier­doppen tot zaagsel.

Ook werd in die tijd de schoorsteen van de Mor­gen­ster omge­haald, de zaa­gra­men wer­den ges­loopt en als sch­root verkocht en de zagerij werd her­schapen tot expe­di­tieloods. De plat­loper (hor­i­zon­tale blokzaag) werd ver­van­gen door een (ver­ti­cale) bandzaag, waarmee het herza­ag­w­erk sneller en effi­ciën­ter verliep.

boendermaker13Na het verd­wi­j­nen van de plat­loper (zie foto) uit de Blikken Loods (zie overzichts­foto) werd het aangevo­erde, vooral tro­pisch hard­hout, in de vorm van stam­men (rond­hout) uitbesteed aan loon­za­ger­i­jen zoals Piet Hey in West­zaan, De Atlas in Ams­ter­dam, ook werd een groot gedeelte geza­agd in de zagerij van Fijn­hout. Een van de groot­ste klanten was des­ti­jds de wel­bek­ende Fa. Bruynzeel in Zaan­dam. Grote par­ti­jen Abachi, Ore­gon Pine en Sipo Mahonie wer­den door deze klant afgenomen.

boendermaker14Dekschuiten wer­den ver­van­gen door kar­ret­jes en voor het interne trans­port werd een 2e hands, mobiele hijskraan aangeschaft. Een groot, zwaar onhandig bak­beest, maar het was een vooruit­gang, zeker i.v.m. het laden en lossen van de dekschuiten en vracht­wa­gens. Later kwam er ook nog een kleine, en nog wat later een grote 2e hands heftruck bij. Dit ging zo door tot 1973, in dit jaar ging het slecht met het moederbedrijf Fijn­hout, de pas ver­wor­ven dochters moesten geliq­uideerd wor­den waaron­der Houthandel Verweij.

Ver­weij was, door een grote omzetsti­jging, een te grote con­cur­rent voor Fijn­hout gewor­den. Eerst werd directeur Willem Bets ontsla­gen, zodat een bestu­ursloze firma gemakke­lijk kon wor­den geliq­uideerd. Een aan­tal mensen wer­den ontsla­gen en met een, door de vak­bond bedongen, oprot­premie op straat gezet.

Echter, de Houthandel v/​h D.J. Ver­weij bleek nog lev­ens­vat­baar, de voor­ma­lig directeur Willem Bets slaagde erin tij­dens het liq­ui­datiepro­ces nieuwe aan­deel­houd­ers te ver­w­er­ven en de zaak, zij het dan in nogal gewi­jzigde vorm voort te zetten. Hier­door ontstond er een, aan de tijdgeest aangepaste, Houthandel v/​h D.J. Ver­weij. Duits, inlands, gestoomd en ongestoomd, bekantrecht en onbekantrecht werd gelei­delijk afge­bouwd en beperkt tot de in die tijd veel gevraagde hout­soorten Mer­anti, Mer­bau en Amerikaans Eiken.

Lood­sen wer­den omge­bouwd om het in pakket­ten aangevo­erde hout met een inmid­dels aangeschafte zijlader op te slaan. Het voorste gedeelte van de Nieuwe Schuur (zie overzichts­foto) veran­derde in een bat­terij kli­maatkamers waarin het hout werd gedroogd. Het gedeelte dat aan de kant van de Hanepad­sloot lag werd veran­derd in een bulk­loods en er wer­den weer grote stukken ter­rein geasfalteerd.

boendermaker15

Foto: Dit is de sit­u­atie eind jaren ’60. In het mid­den loopt de Wibaut­straat. De Hanen­pad­sloot loopt van boven naar bene­den op de foto. Aro­mafab­riek ‘De Exter’ is al verd­we­nen, maar houthandel D.J. Ver­weij ligt er nog. Daar zal de wijk ‘De Boen­der­maker’ verschijnen.

Op het ter­rein waar vroeger het schaft­lokaal stond, tussen het kan­toor en de kop van de Lange Schuur werd een overkap­ping gebouwd voor het opslaan van pakket­ten hout. Door deze ingrepen veran­derde het bedrijf aanmerkelijk.

Het oud­er­wetse ‘bestek­zoeken’ 3.) verd­ween nage­noeg, het hout werd voor­namelijk in par­ti­jen en, na eventueel gedroogd te zijn, verhandeld.

3.) Bestekzoeken/​Bestekzoeker* Hij of zij is werkzaam in de Houthandel en verza­melt daar uit de voor­raad de door de klant opgegeven spec­i­fi­catie van hout en aan­ver­wante pro­ducten qua dikte, lengte, breedte en aan­tal. Ook eisen van sterkte, duurza­amheid, schoonheid en kwaliteit spe­len hier­bij een belan­grijke rol’.

boendermaker16Ook de han­del in tro­pisch rond­hout (stam­men) raakte op de achter­grond. De lan­den waaruit deze stam­men wer­den betrokken gin­gen het daar gekapte rond­hout zelf verza­gen zodat de aan­voer van stam­men sterk terugliep. Boven­dien ver­loor Houthandel Ver­weij, door de liq­ui­datie, bedri­jven die op bestek geza­agd rond­hout afnamen.

Zo ontstond er dus een Houthandel Nieuwe Stijl, het in pakket­ten aangevo­erde werd op de werf op lengte gesor­teerd en ‘op lat­ten’ gezet om daarna in de droogkamers te wor­den gedroogd.

boendermaker17‘Oplat­ten’ 4.) en daarna weer ‘aflat­ten’ (zie foto) werd gedaan door eigen per­son­eel en door losse werkne­mers het­geen nogal eens tot strubbelin­gen lei­dde omdat het lossen per kubieke meter betaald werd en de losse ploeg, met kei­hard werken, soms aanzien­lijk meer ver­di­ende dan de vaste werkne­mers. Uitein­delijk heeft, mede door de grote con­cur­ren­tie, de Fa Ver­weij het niet gered. In 1978 werd het bedrijf weer geliquideerd

4.) Oplat­ten, Bij het oplat­ten wer­den er tussen elke laag hout lat­ten gelegd zodat er ven­ti­latieruimte ontstond voor het droogproces.

Bron­nen:
www​.molen​data​base​.org Duizend Zaanse Molens, P.Boorsma 1968
Engel van de Stadt, zijn voor en nages­lacht, Dr. S.Hart 1951
Brand­kro­niek, vanaf 1656 tot sep­tem­ber 1906, N. van Pom
Houtza­gerij & Houthandel — De Zeewering.

Lucht­foto Houthandel Verweij

boendermaker18
Joomla tem­plates by a4joomla