Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Feestge­bouw Thalia

Van onze redac­tie, Ruud Meijns

thalia0

In 1942 komt er een einde aan het bestaan van een feestge­bouw aan de Prins Hen­drikkade. Waar ooit verenigin­gen hun feestavond hielden, waar sportwed­stri­j­den wer­den gehouden en waar dansavon­den met ork­est de aan­wezi­gen ver­maak­ten, heerst nu stilte. Thalia, voorheen café Prins Hen­drik, is ter ziele.

thalia1Het is een oud plekje waar het feestge­bouw zich bevindt. De Ganzen­werf­s­traat is genoemd naar een, in die tijd, bui­tendijks stukje land De Ganzen­werf genaamd. Op het pren­tje kijken we vanaf de Ganzen­werf naar de Hogedam, de sluis en de Hogendijk in de achtergrond.

Naar­mate de stad groeide werd meer land, tussen Zuid­dijk en de Zaan, gebruikt voor won­ing­bouw. Soms bleven sloten intakt bijvoor­beeld voor verbind­ing met het achter­land zoals Oost­zaan. In 1888 besluit houthandel Pont om vanuit Edam te ver­huizen naar Zaan­dam. Ze kri­j­gen een ter­rein aan de Prins Hen­drikkade vanaf de Burcht tot waar nu de Ganzen­werf­s­traat ligt.

Op 16 mei 1900 vroeg dhr. G. Post het gemeen­tebestuur schriftelijk toestem­ming om een bier– en koffiehuis, met boven­won­ing, te mogen bouwen aan de Prins Hen­drikkade naast dhr. W. Pont. Met dat laat­ste bedoelde Post de lood­sen van William Pont net geves­tigd aan de Prins Hen­drikkade. Het bier– en koffiehuis werd voor het eerst in gebruik genomen tij­dens de ker­mis van 1900. De plek was goed gekozen, want in de nabi­jheid was de aan­leg­plaats voor de stoom­boten die verbind­ing met Ams­ter­dam onder­hielden. Op deze foto, genomen in 1925 is de loods van Pont duidelijk te zien.

thalia2

Het bruggetje bij de Kat­te­gat­sloot werd de plek waar dhr. Post, van de firma G. Post, zijn uitspan­ning kon neerzetten die hij „Prins Hen­drik” noemde. Toen de Konin­klijke fam­i­lie Zaan­dam bezocht en daar­bij het etab­lisse­ment „Prins Hen­drik” aan­deed, schi­jnt de prins te hebben gevraagd of hij dat was, van die naam.

thalia3Achter het pand werd een tuin aan­gelegd. Een speel­tuin, een muziek­tent, een kolf­baan, een schi­et­baan. Hier in volle glo­rie. De achter het com­plex gele­gen the­aterzaal is later aangebouwd.

Rond 1926 werd het gehele com­plex, inclusief de fraaie lan­delijke tuin aangekocht door de firma Gebr. Eij­den­berg die de tuin als bouw­grond gebruikte en daar het Prins Hen­drik­plantsoen liet verrijzen.

thalia4Na een grondige restau­ratie in 1928 veran­derde de naam in feestge­bouw Thalia en werd in exploitatie genomen door dhr. C. Kater, directeur van de N.V. Flora– en Apol­lothe­ater. Het doel was dat er ver­gaderin­gen, bijeenkom­sten en toneeluitvo­erin­gen wer­den gehouden. De open­ing ging gepaard met een grandioze feestweek.

De the­aterzaal van Thalia

Thalia is een drukke gele­gen­heid geweest voor tal­rijke verenigin­gen voor de uitvo­er­ing van muziek-​, toneel– en spor­tu­itvo­erin­gen. Exposi­ties en ver­gaderin­gen wer­den er gehouden en het was in trek als danc­ing. In het pand wer­den door worstelv­erenig­ing Sandow de worstel­wed­stri­j­den afgew­erkt, er wer­den grote man­i­fes­ta­ties gehouden met sprek­ers tegen de ver­lag­ing van de steun in 1936. Muziek­ler­aar Kee hield er zijn jaar­lijkse pre­sen­tatie van de vorderin­gen van zijn leer­lin­gen. ‘Men was nauwelijks in staat alle bezoek­ers te bergen’, schreef de krant. Er wer­den poli­tieke man­i­fes­ta­ties gehouden tegen het fas­cisme en toen de bezetting een feit was hield de NSB er haar avonden.

Na dhr. Kater kwam dhr. De Graaff als exploitant en de laat­ste jaren nam dhr. Jb. Eij­den­berg zelf de exploitatie ter hand. Maar alle wijzigin­gen ten spijt; het was blijk­baar niet genoeg om het geheel in bedrijf te houden.

Op 26 maart 1942 komt het feestge­bouw Thalia onder de hamer, aange­bo­den door de make­laars W. en P. Fris. ‘Voor vele doelein­den geschikt’, staat er in de adver­ten­tie. Uitein­delijk wordt het gebouw voor f 12.600 verkocht aan een com­bi­natie van make­laars, verzek­er­ings­maatschap­pij De Ned­er­lan­den, make­laarskan­toor D. Pos en dhr. R. Boeke­laar, die er nog geen plan­nen voor hebben.

En zo ver­loor Zaan­dam een kara­ter­istiek en aantrekke­lijk gebouw.

In 2016 ziet de plek er zo uit.thalia5

Joomla tem­plates by a4joomla