Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

mennistenerfVer­bouwing

Pers­bericht

Men­nis­ten­erf verbouwt

Sinds maart rij­den bus­jes met bouw­vakkers en veel mate­ri­aal af en aan bij zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf. De begane grond, entree en het restau­rant wor­den geren­oveerd, ver­bouwd en opnieuw gemeu­bileerd. De ver­bouwing wordt in 3 fasen uit­gevo­erd: ges­tart is met de aan­bouw aan de achterz­i­jde, ver­vol­gens is het de beurt aan het restau­rant en de bar/​pantry en als laat­ste wor­den de hal en de recep­tie onder han­den genomen.

Inmid­dels is de eerste fase hele­maal afgerond, de uit­bouw aan de achterz­i­jde is gereed. Hier­mee is ook de tweede ingang gere­aliseerd en kri­jgt de fys­io­ther­a­pie haar eigen ruimte op de begane grond. De fys­io­ther­a­peut is er ook voor de bewon­ers in de wijk zodat de wijk­be­won­ers vanaf eind dit jaar hier gebruik van kun­nen maken. Op dit moment wordt deze nieuwe ruimte gebruikt als alter­natief voor het restau­rant dat nu ver­bouwd wordt. De aan­nemer en zijn ploeg zijn hard aan het werk om het totaal vernieuwde restau­rant voor de bouw­vak op te lev­eren zodat er weer volop gebruik van kan wor­den gemaakt. Vanaf begin augus­tus is het restau­rant weer open en is iedereen van harte welkom om het te bewon­deren. Vanaf dat moment is het avon­drestau­rant op maandag t/​m don­derdag weer ruim toegankelijk.

Wel even Reserveren:
Op 25 augus­tus staat de eerste culi­naire avond om 18.00 uur gep­land. Deze staat geheel in het teken van de Indian Sum­mer met een knipoog naar de bar­be­cue. Mocht u willen aan­schuiven, reserveert u dan alvast uw plaats door te bellen met tel.: 075 612 3262.

Het Men­nis­ten­erf

Joomla tem­plates by a4joomla