Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Het Kun­st­cen­trum na ver­huiz­ing verder als Artzaanstad

Pers­bericht

artzaanstadlogo

Na maan­den van ver­bouwen –en door wat tegen­spoed nog meer ver­bouwen– is het zover: Het Kun­st­cen­trum ver­huist naar het Hem­brugter­rein. De ver­huiz­ing is ook het moment dat Het Kun­st­cen­trum veran­dert in Artzaanstad.

Van 9 tot en met 20 okto­ber wordt alle kunst ver­huisd en is de oude locatie aan de Vin­cent van Gogh­weg ges­loten.
Vanaf zater­dag 21 okto­ber zal Artza­anstad haar deuren ope­nen met een feestelijk get­inte Open Dag aan het nieuwe adres, Grote Hulzen 11 in Zaan­dam. De offi­ciële open­ing staat nog voor een later moment op de agenda.

artzaanstadLogis­che stap
Op de nieuwe locatie heet Het Kun­st­cen­trum voor­taan Artza­anstad, naar het gelijk­namige jaar­lijkse kunst– en design­even­e­ment op het Hem­brugter­rein. Natasja Rikken, woord­vo­er­ster van Het Kun­st­cen­trum, verk­laart: “Als ini­ti­atiefne­mer en organ­isator van dit bek­ende kun­stevent was het voor ons een logis­che stap om onze organ­isatie na de ver­huiz­ing hele­maal om te dopen in Artza­anstad, com­pleet met een nieuw logo en een nieuwe huis­stijl. Het ver­duidelijkt onze con­nec­tie met het even­e­ment en verte­gen­wo­ordigt onze huidige iden­titeit als tussen­per­soon in kunst en design veel sterker.” Dat Het Kun­st­cen­trum het stokje overgeeft aan Artza­anstad, betekent echter niet dat alles hele­maal anders wordt. “Onze naam en locatie veran­deren, onze missie absoluut niet”, maakt Natasja Rikken duidelijk, ”alle werken bin­nen onze col­lec­tie zijn zowel te huur als te koop voor par­ti­c­uliere en zake­lijke klanten en ook het winkel­con­cept wordt voort­gezet op het Hembrugterrein.”

Klaar voor de toekomst
De van bin­nen en van buiten volledig ver­bouwde nieuwe locatie van ruim 1.200 m2 is gele­gen aan het begin van het Hem­brugter­rein, naast de YadaYada Mar­ket. Natasja Rikken: “Er is bij de inricht­ing zoveel mogelijk gebruikge­maakt van bestaande mate­ri­alen die bij ons een nieuwe func­tie en hier­mee een tweede leven hebben gekre­gen.” Het pand biedt onder meer ruimte aan een design– en cadeauwinkel en een flex­i­bel in te delen exposi­tieruimte. Ook is een spe­ciale ruimte ingericht als te huren ver­gader­ruimte of voor het verblijf van een ‘artist in res­i­dence’. Artza­anstad verwacht een goede aan­vulling te zijn op de al geves­tigde – vee­lal cre­atieve– bedri­jven op het Hem­brugter­rein. “Zo zullen er bij ons regel­matig exposi­ties in uiteen­lopende thema’s te zien zijn”, zegt Natasja Rikken tot slot, “en ook het jaar­lijkse kunst– en design­even­e­ment staat alweer in de plan­ning en zal vanaf vol­gend jaar het Artza­anstad Event heten.
Artza­anstad is klaar voor de toekomst.”

Meer infor­matie Artza­anstad (voorheen Het Kun­st­cen­trum) is open vanaf zater­dag 21 okto­ber aanstaande en is te vin­den aan Grote Hulzen 11, 1505 RH Zaan­dam, tele­foon­num­mer 075 614 1210, www​.artza​anstad​.nl (vanaf 16 okto­ber online).
Open­ingsti­j­den zijn van dins­dag tot en met zater­dag van 10:0017:00 uur.

Foto­bi­jschrift: impressie nieuwe locatie Artzaanstad

Joomla tem­plates by a4joomla