Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Her­mitage Shopp­ping Zaam­dam start actie ‘Shop Kras Win’

Pers­bericht

Vanaf 2 novem­ber tot en met 10 decem­ber kun­nen con­sumenten krassen voor ver­rassende pri­jzen van de winkels uit het cen­trum. Deze loy­aliteit­s­ac­tie is bedoeld om een extra impuls te geven aan dit gedeelte van het Stad­shart. Het is een ini­ti­atief van de bestu­ursle­den Mar­tin Bergsma (De Koffiezaak) en Jeanette Ghatas (Délifrance). De Actie Bij een beste­d­ing vanaf €5 in de aanges­loten winkels ont­van­gen con­sumenten gedurende de actiepe­ri­ode een kraskaart. De kraskaarten wor­den uitgedeeld gedurende de loop­tijd van de actie, zolang de voor­raad strekt.

Door een kraskaart open te krassen maakt men kans op een van de bijna 2400 pri­jzen. Daar­naast kun­nen con­sumenten ook een kaart tre­f­fen waarmee zij mee kun­nen din­gen naar een aan­tal fan­tastis­che hoofd­pri­jzen. Deze dient men tot en met 16 decem­ber inge­vuld te deponeren in de actiebrieven­bus bij Media­markt. Iedere deel­ne­mer kan zo vaak deel­ne­men aan de actie als hij/​zij kraskaarten heeft.

Bij welke winkels krijg je een kraskaart?
De kraskaarten wor­den weggegeven bij: Media Markt, Albert Heijn, Eko­plaza, Pathé, Eazie, Bleep, Takko, New Yorker, Roeze­moes, Délifrance, De Koffiezaak.

Pri­jstrekking
Uit alle inge­zon­den kraskaarten met ‘gefe­lici­teerd’ wor­den pri­jstrekkin­gen ver­richt op:
Zondag 12 novem­ber (bij Eko­plaza)
zondag 26 novem­ber (bij Albert Heijn)
zondag 17 decem­ber (bij Media Markt) — telkens om stipt 15.00 uur.

De uit­slag wordt gepub­liceerd op de face­book­pag­ina https://​www​.face​book​.com/​H​e​r​m​i​t​a​g​e​Z​a​a​n​d​a​m

Ini­ti­atiefne­mers: Mar­tin Bergsma, Mary Singh, Fred van der Werff en Jeanette Ghatas, de ini­ti­atiefne­mers en actieve onderne­mers van deze actie.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

WinnaarSpitsWin­naar mag 1 min­uut gratis winke­len bij Eko­Plaza
Zondag 12 novem­ber stipt 15.00 uur heeft de eerste trekking plaats­gevon­den van de winkelac­tie in Her­mitage Shop­ping. Dhr. Spits is de eerste gelukkige win­naar van de Kras Shop & Win actie. Op dins­dag 14 novem­ber mag hij een rondje ren­nen door de Eko­Plaza en tegelijk­er­tijd de winkel­wa­gen zo vol als mogelijk vullen. Begin novem­ber is deze leuke winkelac­tie ges­tart waarmee de con­sument kans maakt op ver­rassende pri­jzen. Winke­len bij Her­mitage Shop­ping wordt beloond én dat is extra leuk met de feestda­gen voor de deur.

De vol­gende win­naar wordt bek­end gemaakt op zondag 26 novem­ber om 15.00 uur.

Gratis kraslot bij elke aankoop
Bij een beste­d­ing vanaf €5 in de aanges­loten winkels ont­van­gen con­sumenten gedurende de actiepe­ri­ode een kraskaart. De kraskaarten wor­den uitgedeeld gedurende de loop­tijd van de actie, zolang de voor­raad strekt. Door een kraskaart open te krassen maakt men kans op toffe pri­jzen die direct te verzil­v­eren zijn. Daar­naast kun­nen con­sumenten een kaart tre­f­fen waarmee zij mee kun­nen din­gen naar de fan­tastis­che hoofd­pri­jzen. Deze dient men tot en met 16 decem­ber inge­vuld te deponeren in de actiebrieven­bus bij Media Markt. Iedere deel­ne­mer kan zo vaak deel­ne­men aan de actie als hij/​zij kraskaarten heeft.

Bij welke winkels krijg je een kraskaart?
De kraskaarten wor­den weggegeven bij: Media Markt, Albert Heijn, Eko­plaza, Pathé, Eazie, Bleep, Takko, Roeze­moes, Délifrance en De Koffiezaak.

Pri­jstrekking
Uit alle inge­zon­den kraskaarten met ‘gefe­lici­teerd’ wor­den pri­jstrekkin­gen ver­richt om 15.00 uur op:
zondag 26 novem­ber (15.00 uur bij Albert Heijn)
zondag 17 decem­ber (15.00 uur bij Media Markt)

iedereen die een kraskaart in de actiebrieven­bus heeft gedaan, dient fysiek aan­wezig te zijn bij de pri­jstrekking om de prijs per­soon­lijk in ont­vangst te nemen.
De uit­slag wordt ook gepub­liceerd op de face­book­pag­ina https://​www​.face​book​.com/​H​e​r​m​i​t​a​g​e​Z​a​a​n​d​a​m

Joomla tem­plates by a4joomla