Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaans Erf­goed toets programma’s

Pers­bericht

Met de gemeen­ter­aadsverkiezin­gen voor de deur zijn de programma’s van de poli­tieke par­ti­jen in Zaanstad vergeleken met het gedachte­goed van de verenig­ing Zaans Erf­goed.
Vier par­ti­jen steken met kop en schouder boven de rest uit. ROSA komt als beste uit de bus op 1 punt gevolgd door zowel de Chris­ten Unie als de PvdA. Weer 2 pun­ten daarachter volgt het CDA op de derde plaats met 10 pun­ten. Op respectabele afs­tand vol­gen Groen Links en de VVD met elk 5 pun­ten gevolgd door D’66 en de SP met 3 pun­ten. De ZIP sluit de rij met 2 pun­ten. Maar liefst negen par­ti­jen ver­melden niets over het Zaanse Erf­goed. Dat zijn er wel teleurstel­lend veel, aldus de vereniging.


Het voorne­men om de groen­con­touren van Zaanstad te wijzi­gen voor won­ing­bouw kost zowel het CDA als de VVD 2 pun­ten. De par­tij van de Erf­goed­wethouder zou anders ook op de gedeelde 2e plaats zijn gekomen en de VVD zou ste­vig in het mid­den hebben ges­taan. In de rap­portage over de vergelijkin­gen beschri­jft de verenig­ing hoe het toeken­nen van de pun­ten tot stand is gekomen.
De verenig­ing Zaans Erf­goed zegt heel tevre­den te zijn met de ruime aan­dacht die de vier koplop­ers best­e­den aan het Erf­goed­beleid. ROSA en de Chris­ten Unie hebben zelfs hun pro­gramma er op afgestemd. De verenig­ing voorziet dat zij na de verkiezin­gen nog veel zend­ingswerk zal moet ver­richten bij die par­ti­jen die nu teleurstel­lend weinig aan­dacht aan het erf­goed hebben besteed. De inwon­ers van Zaanstad hebben er baat bij dat de rijke his­to­rie van de stad goed zicht­baar bli­jft. Dat komt immers de iden­titeit en de leef­baarheid van de stad ten goede.
In sep­tem­ber vorig jaar heeft de verenig­ing Zaans Erf­goed aan alle poli­tieke par­ti­jen in de gemeen­ter­aad een brief ges­tu­urd met het ver­zoek een aan­tal aan­dacht­spun­ten mee te nemen in de verkiezingsprogramma’s en later in het col­lege­pro­gramma. Tevens werd aangekondigd dat de programma’s vergeleken zouden wor­den en de uitkom­sten daar­van gepub­liceerd. De brief en het rap­port met de vergelijkin­gen staan inte­graal op de web­site van de verenig­ing: www​.zaanser​f​goed​.nl/​v​e​r​k​i​e​z​i​n​g​e​n.

Joomla tem­plates by a4joomla