Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Ein­de­loos Tex­tiel bij FluXus

Pers­bericht

eindeloostextielDrie tex­tiel­d­o­cen­ten bun­de­len hun krachten bij FluXus in Zaan­dam. Linda Willem­szoon, Jan­tine Hos en Nathalie Prins van Duin hebben het ini­ti­atief genomen om, onder de vlag van Fluxus, een plek te creëren waar ein­de­loos met tex­tiel kan wor­den geëx­per­i­menteerd. Vanaf maandag 26 maart om 19.30 uur in FluXus, Klaas Kater­straat 7b in Zaan­dam, is iedereen welkom die een passie heeft voor tex­tiel en zijn of haar ken­nis over mate­ri­alen en tech­nieken wil ver­bre­den en verdiepen. Tot sep­tem­ber 2018 is de toe­gang gratis.
Je bent op de vol­gende maanda­gavon­den welkom: 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 28 mei en 11 juni.
Ein­de­loos Tex­tiel is van 19.30 tot 21.30 uur open.


In de werk­plaats ‘Ein­de­loos Tex­tiel’ leer je over oude en nieuwe tech­nieken om tex­tiel te kun­nen bew­erken. Daar­bij ont­dek je nieuwe manieren van het ontwer­pen en pro­duc­eren van tex­tiel. Niet alleen met tra­di­tion­eel tex­tiel, maar ook met andere mate­ri­alen, zoals hout, plas­tic, metaal en keramiek kan wor­den geëx­per­i­menteerd. Bij nieuwe tech­nieken kun je onder meer denken aan 3D printen, laser­sni­j­den, en dig­i­taal printen. Dit alles onder de begelei­d­ing van Linda Willem­szoon, Jan­tine Hos en Nathalie Prins van Duin, docen­ten die veel ervar­ing hebben op het gebied van tex­tiel, prints, mode en draag­bare kunst. Wil jij op een inno­vatieve manier een cre­atief tex­tiel werk­stuk maken? Wees welkom!

Gast­do­cen­ten
Elke avond staat een spec­i­fieke tech­niek of mate­ri­aal cen­traal, maar deel­ne­mers kun­nen juist ook zelf­s­tandig aan de slag en hebben een eigen inbreng in de inhoud van het pro­gramma. Het cre­atieve pro­ces van de deel­ne­mer staat voorop. Bij­zon­der aan deze tex­tiel­w­erk­plaats zijn de gast­do­cen­ten die ter inspi­ratie komen vertellen over hun eigen spec­i­fieke kun­sten en hoe je dit zou kun­nen ver­talen in het werken met textiel.

Toe­gang is gratis en de locatie is Lokaal 5, FluXus, Klaas Kater­straat 7b, Zaan­dam.
Voor meer infor­matie: www​.fluxus​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla