Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Kun­st­e­d­u­catiepro­ject tentoongesteld

Pers­bericht

Op de laat­ste schooldag voor de zomer­vakantie werd afgelopen vri­jdag­mid­dag het resul­taat van het kun­st­e­d­u­catiepro­ject “De meester en zijn pupil” feestelijk onthuld door wethouder Sanna Munnikendam. Een replica van dit enorme vier­luik, gebaseerd op het schilderij “Guer­nica” van Pablo Picasso uit 1937 wordt voor onbepaalde tijd op het Com­paen VMBO in Zaan­dam tentoongesteld.

guernica

Lev­ens­g­root doek
“De meester en zijn pupil” is een ini­ti­atief van kun­s­tu­itleen Artza­anstad en vak­do­cent en kun­ste­naar Rob Cerneus in samen­werk­ing met Rabobank Zaanstreek. Ongeveer 20 leer­lin­gen van ver­schil­lende Zaanse basiss­c­holen en het Com­paen VMBO werk­ten onder bezie­lende lei­d­ing van Cerneus bij Artza­anstad op het Hem­brugter­rein aan het lev­ens­grote doek. Het werk werd voltooid op de open­ings­dag van het Artza­anstad Event eind mei, waarna het een promi­nente plek kreeg op de driedaagse kunstbeurs.

Ges­laagde pilot
Het project kri­jgt vol­gend school­jaar mogelijk een ver­volg. Fleur Pas­toor van Artza­anstad zegt hierover: “De meester en zijn pupil” was een zeer ges­laagde pilot, die we graag een ver­volg willen geven. We vin­den het als cul­turele organ­isatie erg belan­grijk aan­dacht te best­e­den aan kun­st­e­d­u­catie. Ons ini­ti­atief is zowel door de betrokken onder­wi­jsin­stanties als spon­sor Rabobank Zaanstreek erg ent­hou­si­ast ont­van­gen. We zullen geza­men­lijk de mogelijkhe­den onder­zoeken om een struc­tureel ver­volg aan het project te geven met bijvoor­beeld iedere keer een ander kunst­werk of thema centraal.”

Actueel onder­w­erp
Het schilderij “Guer­nica” toont het bom­barde­ment op de stad Guer­nica tij­dens de Spaanse Burg­eroor­log. “Para­dox­aal genoeg schilderde Picasso de ver­schrikkin­gen van die oor­log ontzettend ont­wape­nend en won­der­schoon. Het onder­w­erp van het doek wekt ook van­daag de dag asso­ci­aties op met bijvoor­beeld de ver­woes­tende oor­log in Syrië. Daarmee is het ruim tachtig­jarige doek anno 2018 nog steeds actueel”, licht Rob Cerneus toe.

Joomla tem­plates by a4joomla