Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

WerkzaamhedenWerkza­amhe­den aan de West­z­i­jde in Zaandam

Pers­bericht

Inricht­ing van open­bare ruimte met behoud van his­torisch karak­ter.
Sinds enkele jaren werkt de gemeente Zaanstad aan het opknap­pen van de West­z­i­jde. Een grote oper­atie met vele fases. Vanaf augus­tus 2018 wordt het resterende deel tussen Rui­jter­veer en de Papen­pad­sloot vernieuwd. Terug­bren­gen van het his­torische karak­ter is een voor­waarde en daar wordt met de inricht­ing reken­ing mee gehouden.

Voor­dat in feb­ru­ari 2019 ges­tart wordt met de her­in­richt­ing wor­den eerst, in de komende maan­den, de gas en water­lei­d­ing ver­van­gen en oude kabels ver­wi­jderd. Ook wordt een klein deel van de rio­ler­ing vernieuwd tij­dens de her­in­richt­ing van de straat.

Inrichten en vei­ligheid
Wethouder Open­bare Ruimte en Mobiliteit Ger­ard Slegers: “De West­z­i­jde, een van de oud­ste wegen bin­nen Zaanstad, is toe aan een opknap­beurt. We willen de West­z­i­jde meer betrekken bij het winkel­ge­bied en veiliger maken voor wegge­bruik­ers. Aansluiten bij de sfeer en uit­stral­ing van de Gedempte Gracht is een voor­waarde.”
In samen­spraak met bewon­ers, onderne­mers, scholen en andere samen­werk­ingspart­ners gaat de gemeente bek­ijken wat de mogelijkhe­den en con­se­quen­ties zijn om het nog in te richten gedeelte, tussen de Klok­baai en de Papen­pad­sloot, waar nu een max­i­mum­snel­heid van 50 km/​u regime geldt, te wijzi­gen of verder uit te brei­den naar een max­i­mum­snel­heid van 30 km/​u of dat het ontwerp ongewi­jzigd blijft.

Behouden van his­torisch karak­ter
De West­z­i­jde, een van de his­torische lin­ten in Zaanstad, maakt deel uit van het winkel­ge­bied en de route naar het cen­trum. Bij het inrichten van de open­bare ruimte, sluit de gemeente aan bij het his­torische karak­ter van dit lint. Door gebruik te maken van gebakken bestrat­ings­ma­te­ri­alen en bij­passende ver­licht­ing en straat­meu­bi­lair. Omdat een aan­tal bomen een matige tot slechte con­di­tie hebben, wor­den deze tij­dens de her­in­richt­ingswerkza­amhe­den ver­van­gen. In de defin­i­tieve sit­u­atie zijn er meer bomen dan er oor­spronke­lijk ston­den op de Westzijde.

Bereik­baarheid
Tij­dens de werkza­amhe­den aan kabels en lei­din­gen wordt in het trot­toir en deels in de rijbaan gegraven. Een rijbaan zal wor­den afges­loten voor gemo­toriseerd ver­keer om te zor­gen voor een veilige werkruimte voor de nuts­bedri­jven. Tij­dens de her­in­richt­ing wordt de West­z­i­jde volledig afges­loten. Door­gaand autover­keer is dan dus niet meer mogelijk. Het ver­keer wordt omgeleid via de Vin­cent van Gogh­weg, Provin­cialeweg, Stationsstraat/​Vinkenstraat. Bewon­ers, onderne­mers en andere (weg)gebruikers zullen ern­stige hin­der ondervin­den van de werkza­amhe­den.
Meer infor­matie over de werkza­amhe­den zijn hier te vin­den: www​.zaanstad​.nl, vul in de zoek­balk West­z­i­jde in.

Informeren bewon­ers en onderne­mers
De afgelopen jaren is veelvuldig con­tact geweest met belanghebben­den via infor­matieav­on­den, gesprekken, nieuws­brieven en via (social) media. Ook in deze fase is het informeren van betrokke­nen weer een belan­grijk onderdeel. Van­daag (don­derdag) en mor­gen wor­den bewon­ers­brieven ver­spreid. Op dins­da­gavond 18 sep­tem­ber wordt er in de West­z­i­jderk­erk (Bullek­erk) een infor­matiebi­jeenkomst geor­gan­iseerd voor onderne­mers en bewon­ers aan de Westzijde.


aan­geleverde foto: Werkza­amhe­den op de Westzijde

Joomla tem­plates by a4joomla