Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een groenere omgev­ing met een geveltuin

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Win­naars van ver­goed­ing gevel­tuin bek­end.
geveltuinEen strook planten langs de gevel van een won­ing: dat is een gevel­tuin. Zo’n tuin­tje aan­leggen heeft een hoop voorde­len. Het is leuk om te doen, de straat knapt ervan op, het huis bli­jft in de zomer koeler en regen­wa­ter kan makke­lijker weg. De gemeente Zaanstad werkt graag mee als bewon­ers een gevel­tuin willen aanleggen.

Wethouder Open­bare Ruimte Ger­ard Slegers vertelt: ‘De verwacht­ing is dat we de komende jaren steeds vaker te maken kri­j­gen met korte maar heftige regen­buien. Waar mogelijk passen we de riolen daar op aan. Maar ook inwon­ers kun­nen een steen­tje bij­dra­gen. Bijvoor­beeld door in de tuin bestrat­ing te ver­wi­jderen of een gevel­tuin aan te leggen. Het regen­wa­ter kan dan makke­lijker wegstromen. Boven­dien nemen planten CO2 op waar­door de lucht schoner is. En planten zor­gen ook nog voor verkoel­ing. Bij straten waar alleen tegels liggen zal het, als we ook in de komende jaren te maken kri­j­gen met extreem hete zomers, dus veel warmer zijn. Daar­naast ver­levendigt een gevel­tuin het straatbeeld.’

Mogelijkhe­den en voor­waar­den
Natu­urlijk moet een gevel­tuin wel aan een aan­tal voor­waar­den vol­doen. Gevel­tu­in­t­jes zijn vooral geschikt in straten waar de huizen geen voor­tuin hebben. Een gevel­tuin mag max­i­maal 45 cm diep zijn en de stoep moet begaan­baar bli­jven. Dat betekent ook dat bomen, grote stru­iken, planten met door­nen en giftige planten niet zijn toeges­taan. Verder staat de plan­tkeuze vrij: een paar klimplanten, wat laven­del­stru­iken of stokrozen maken al veel verschil.

Inter­esse? Neem eerst con­tact op met de gemeente
U kunt zelf begin­nen met het aan­leggen van een gevel­tuin nadat u een overeenkomst heeft ges­loten met de gemeente. Neem daarom dus altijd voor­dat u begint, eerst con­tact met ons op. Dit voorkomt ook dat de gemeente de door u met zorg aan­gelegde gevel­tuin ver­wi­jdert, bijvoor­beeld omdat er werkza­amhe­den gep­land staan. Wij kun­nen de gevel­tuin ook voor u aan­leggen en voorzien van aarde. De gemeente voert dan ook de ste­nen en zand af. U zorgt dan wel zelf voor de beplanting.

Win­naars ver­goed­ing
Al lan­gere tijd stim­uleert de gemeente Zaanstad de aan­leg van gevel­tu­inen. Inwon­ers die zich in mei, juni of juli bij de gemeente hebben gemeld en een overeenkomst hebben ges­loten, maak­ten kans op een ver­goed­ing van max­i­maal 150 euro voor beplant­ing. De negen win­naars zijn inmid­dels bek­end. In mei waren dat mevrouw Paulisse, meneer Van der Hoorn en de heer Grei­danus. In juni ging de ver­goed­ing naar mevrouw Tiesinga, mevrouw Pul en meneer Bakker en in juli naar fam­i­lie Van der Pol, mevrouw De Bruyn en mevrouw Ser­ton en de heer Knaap.

Meer weten?
Heeft u ook inter­esse in de aan­leg van een gevel­tuin of wilt u meer infor­matie over de voor­waar­den?
Stuur dan een e-​mail naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Joomla tem­plates by a4joomla