Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Sociale Wijk­teams 20192026

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

SocialeWijkteams2019Gemeente Zaanstad heeft juist gehan­deld bij de aanbeste­d­ing van de Sociale Wijk­teams en is door de rechter in het gelijk gesteld. Dat blijkt uit de uit­spraak van de rechter na korte gedin­gen die enkele van de par­ti­jen had­den aanges­pan­nen. De uit­spraak betekent dat de aanbeste­d­ing­spro­ce­dure inclusief de gun­ning nu is afgerond en dat de aan­bieders SMD, Dock en Incluzio vanaf 1 jan­u­ari 2019 vol­gens de nieuwe indel­ing van de Sociale Wijk­teams aan de slag kun­nen. Na inten­sieve voor­berei­d­ing is de aanbeste­d­ing voor de peri­ode 2019 t/​m 2026 nu afgerond. De aan­bieders die eerder een kort ged­ing aanspan­den, kun­nen bin­nen vier weken nog bezwaar aan­teke­nen tegen de uit­spraak van de rechter.

Wethouder Zorg Natasja Groothuis­mink: ‘Het is voor alle par­ti­jen fijn dat er nu duidelijkheid is. De uit­spraak van de rechter betekent dat we in de Sociale Wijk­teams afscheid nemen van een aan­tal part­ners met wie we een aan­tal jaar inten­sief en pret­tig hebben samengew­erkt. We begri­jpen dat dit een grote teleurstelling voor hen is. Ik wil hen danken voor de goede samen­werk­ing, op andere ter­reinen bli­jven we uit­er­aard met deze par­ti­jen samen optrekken. Tegelijk kijk ik ook uit naar de samen­werk­ing met de nieuwe part­ners. Er ligt een belan­grijke opgave voor ons geza­men­lijk: goede zorg voor onze inwoners.’

Per 1 jan­u­ari 2019 lopen de con­tracten van de gemeente met de huidige con­tract­part­ners van de Sociale Wijk­teams af. Er zijn goede afspraken gemaakt over de con­tin­uïteit van de dien­stver­len­ing en de werkgele­gen­heid van de medew­erk­ers. De gemeente gaat nu samen met de aan­bieders zor­gen voor een zorgvuldige over­gang. Wethouder Groothuis­mink: ‘Zo zor­gen we ervoor dat nu en na de over­gang van de aan­bieders de dien­stver­len­ing in de wijk is gewaar­borgd.’ Inwon­ers kun­nen ook na 1 jan­u­ari terecht op de huidige elf locaties van de Sociale Wijkteams.

Kaartje aan­geleverd.

Joomla tem­plates by a4joomla