Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis


Sin­terk­laasvier­ing 2018 in de Zaanstreek en Waterland

Pers­bericht

Peil­ing onder basiss­c­holen
Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken vroeg aan 113 basiss­c­holen in de Zaanstreek en Water­land hoe zij dit jaar invulling geven aan het Sin­terk­laas­feest. Hieruit werd duidelijk dat van de respon­den­ten 92% kiest voor een Piet die past in de huidige tijd en samenleving.

Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland vroeg aan de scholen of zij dit jaar kiezen voor een zwarte of een andere Piet bij de vier­ing van het Sin­terk­laas­feest. Van de aangeschreven scholen gaven er 24 een inhoudelijke reac­tie. Twee van hen houden als vanouds vast aan zwarte en/​of bru­ine Pieten. De 22 andere scholen benadruk­ten het feest te vieren met alleen roetveeg– en/​of kleuren-​Pieten. Hier­bij meld­den deze scholen ook de lijn van het NTR– Sin­terk­laasjour­naal te volgen.

Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken ziet dat, daar waar enkele jaren gele­den basiss­c­holen alleen gebruik maak­ten van de tra­di­tionele Zwarte Piet, een toen­e­mend aan­tal basiss­c­holen nu kiest voor een ‘aangepaste’ Piet. De passende alter­natieven doen recht aan de tra­di­tie en nemen toch veel bezwaren weg over stereo­typen. Het toont aan dat een deel van de bassisc­holen met de tijd mee­gaat en bereid is om op een andere manier om te gaan met de oude figuur van Zwarte Piet. Tot voor kort maak­ten vri­jwel alle Zaans-​Waterlandse scholen alleen gebruik van Zwarte Pieten.

Het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken sluit zich aan bij het stand­punt van het Col­lege voor de Rechten van de Mens dat op haar web­site het vol­gende stand­punt plaat­ste: “Veel mensen vin­den Sin­terk­laas een mooi feest en een eeuwe­noude volk­stra­di­tie die bewaard moet bli­jven voor toekom­stige gen­er­aties. Zwarte Piet is hier onderdeel van. Maar aan Zwarte Piet kleven dis­crim­inerende aspecten. Ook als dit niet zo is bedoeld kan een Zwarte Piet-​figuur een negatief stereotiep beeld schet­sen, dat dis­crim­inerende effecten kan hebben en als kwet­send kan wor­den ervaren. Het is aan scholen om te bepalen hoe Zwarte Piet ont­daan dient te wor­den van dis­crim­inerende aspecten, in gesprek met oud­ers en andere betrokkenen.”

Het stand­punt van de Kinderom­buds­man hierover is dat de figuur van zwarte Piet kan bij­dra­gen aan pesten, uit­sluit­ing of dis­crim­i­natie. Het is daarmee in strijd met het Kinder­recht­en­ver­drag. De Kinderom­buds­man stelt dat zwarte Piet zodanig moet wor­den aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest.

Het VN-​Comité bij het Inter­na­tionale Ver­drag inzake de Uit­ban­ning van alle vor­men van Rassendis­crim­i­natie heeft zich des­ti­jds expli­ciet uit­ge­spro­ken over de Ned­er­landse zwarte Piet-​figuur als stereo­type. Het VN-​Comité heeft aan de Ned­er­landse over­heid laten weten dat zelfs een diepge­wortelde cul­turele tra­di­tie als het Sin­terk­laas­feest geen dis­crim­inerende prak­tijken en stereo­typen kan rechtvaardigen.

Indien u meer wilt weten over bovenge­noemde peil­ing kunt u con­tact opne­men via onder­staand adres.
Met vrien­delijke groet,
namens het Bureau Dis­crim­i­natieza­ken Zaanstreek/​Waterland

www​.bureaud​is​crim​i​natieza​ken​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla