Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

DeelfietsStart pilot deelfi­et­sen van Flick­Bike in Zaanstad

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Van­daag, 1 novem­ber 2018, wordt in Zaanstad een pilot ges­tart met deelfi­et­sen van Flick­Bike. Er komen ruim 200 fiet­sen op 20 belan­grijke OV-​haltes in de gemeente Zaanstad. De lancer­ing vindt plaats tij­dens een con­gres over slimme mobiliteit in de regio. De deelfi­et­sen zijn voor reizigers een aan­vulling op het open­baar ver­voer om op een snelle en duurzame manier het laat­ste stukje naar hun eindbestem­ming af te kun­nen leggen.

Het gaat om een pilot­pro­ject van een jaar. De part­ners — Flick­Bike, de gemeente Zaanstad en de Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam – onder­zoeken samen hoe de deelfi­ets een vol­wassen onderdeel gaat vor­men van de hele deur tot deur reis. De deelfi­et­sen kun­nen een goed en duurzaam alter­natief voor de auto bieden.

Lancer­ing pilot
De feestelijke start van de pilot vindt plaats tij­dens het con­gres “Smart Mobil­ity in de MRA: gewoon doen!” Tij­dens dit con­gres staan nieuwe en slimme mobiliteit­so­plossin­gen in de Metropool­regio cen­traal. Uniek aan dit even­e­ment is onder andere dat deel­ne­mers gebruik kun­nen maken van een deelfi­ets of dee­lauto voor het laat­ste stukje naar de bestem­ming, de zoge­naamde ‘last mile’ ser­vices. Zo kon­den bezoek­ers reizen vanaf sta­tion Zaan­dam met onder andere een dee­lauto of deelfi­ets naar de congreslocatie.

Wethouder Mobiliteit: Ger­ard Slegers: “Na de lancer­ing wor­den van­daag, don­derdag 1 novem­ber, 100 fiet­sen in de gemeente geplaatst. Dat aan­tal wordt de komende maand uit­ge­breid naar 200. Ik ben erg ent­hou­si­ast over de mogelijkheid die wij reizigers nu extra kun­nen bieden om goed­koop, gezond, duurzaam en makke­lijk te reizen.” De deelfi­et­sen zijn voor iedereen beschik­baar en kun­nen geopend wor­den via de Flick­bike app. Met deze app op je smart­phone zoek je eerst de dicht­st­bi­jz­i­jnde fiets, daarna unlock je de fiets met de app en je bent klaar voor vertrek.

Pro­ce­dure en locaties
De gemeente heeft afspraken gemaakt over onder andere de hoeveel­heid fiet­sen en de locaties waar fiet­sen beschik­baar zijn. Ook het han­de­len bij meldin­gen van foutief gestalde fiet­sen en het delen van infor­matie over het gebruik van fiet­sen is vooraf afge­spro­ken. Flick­bike zorgt er bijvoor­beeld elke ocht­end voor dat fiet­sen weer net­jes op OV-​knooppunten staan, zodat de kans op mis­gri­jpen min­i­maal is. Dit pro­ces wordt voort­durend gemonitord.

Een­voudige werk­wi­jze
Het park­eren van de fiet­sen kan in principe overal en wordt door mid­del van gps tech­nisch geregeld. In de app zijn par­keer­plekken voor de deelfi­et­sen gedefinieerd, bijvoor­beeld bij alle ov-​knooppunten waar een vak is aan­gelegd. Daar­naast zijn er zones waar niet uit­gecheckt kan wor­den. Zoals op drukke fietspar­keer­plekken, zoals bijvoor­beeld op de Gedempte Gracht. Als de fiets daar toch wordt gepar­keerd en op slot wordt gezet dan loopt de huur door, tot dat de fiets is afgemeld in een juiste zone. Het huren van een deelfi­ets kost 1 euro per 30 minuten. Zolang een sessie loopt, kan een fiets onbeperkt wor­den geopend en ges­loten. Wis­se­len tussen ver­schil­lende Flick­bike gebieden is mogelijk.

Uit­brei­d­ing deelfi­et­sen
De Ver­vo­er­re­gio Ams­ter­dam stim­uleert het gebruik van deelfi­et­sen in de hele regio. De deelfi­ets in aan­vulling op het open­baar ver­voer lijkt een slimme invulling voor het last-​mile vraagstuk. Eerder dit jaar wer­den, als onderdeel van de nieuwe OV-​concessie Amstelland-​Meerlanden vergelijk­bare ini­ti­atieven gelanceerd in Amstelveen, Aalsmeer en Haar­lem­mer­meer. Het is de bedoel­ing om van deze pilots te leren en bij suc­ces langzaam verder op te bouwen in de regio.

Joomla tem­plates by a4joomla