Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Warmtenet Zaanstad

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Voor­berei­dende werkza­amhe­den voor warmtenet van start. Ter­rein aan de Pas­cal­straat wordt klaar gemaakt voor bio­mas­sa­cen­trale.
Vanaf 13 novem­ber 2018 gaat Bio­forte BV aan de slag met de voor­berei­dende werkza­amhe­den voor de bouw van de bio­mas­sa­cen­trale in Zaan­dam. De bio­mas­sa­cen­trale wordt de eerste warmte­bron voor het toekom­stige Zaanse warmtenet. Op het ter­rein aan de Pas­cal­straat bouwt Bio­forte tussen nu en sep­tem­ber 2019 deze warmtebron.

De voor­berei­dende werkza­amhe­den bestaan uit het afgraven en egalis­eren van het ter­rein en het kap­pen van bomen langs de rand van het gebied. Ook wor­den in de week van 19 novem­ber 2018 de heipalen ges­la­gen en de fun­der­ing aange­bracht. De verwacht­ing is dat de bouw tot sep­tem­ber 2019 in beslag neemt.

Over de bio­mas­sa­cen­trale
Bio­forte BV bouwt een duurzame bio­mas­sa­cen­trale in Zaan­dam. De gebruikte bio­massa is van gecer­ti­ficeerd Ned­er­lands snoeiaf­val van bijv. Staats­bos­be­heer. Van dit snoeiaf­val werd in 2016 49% geëx­por­teerd naar met name Duit­s­land en Bel­gië. De cen­trale is uit­gerust met de nieuw­ste filters.

Lev­er­ing warmte
Vanaf eind 2019 begint dan de lev­er­ing van warmte. Na de formele opricht­ing van Warmtenetwerk Zaanstad BV op 7 novem­ber kan ook begonnen wor­den met de aan­leg van het warmtenet zelf. De verwacht­ing is dat rond de jaar­wis­sel­ing begonnen wordt.

Duurzame warmte voor meer dan 2000 wonin­gen
Met de real­isatie van het warmtenet zet Zaanstad een belan­grijke stap in het ver­du­urza­men van de bestaande won­ingvoor­raad, en hebben de eerste inwon­ers van Zaanstad in de win­ter van 20192020 duurzame warmte. Na de eerste ruim 2000 wonin­gen die de komende jaren aanges­loten wor­den, biedt het warmtenet op ter­mijn ook mogelijkhe­den om andere delen van Zaanstad te ver­war­men. Omdat het warmtenet een open net is, kun­nen er naast de bio­mas­sa­cen­trale op ter­mijn andere warmte­bron­nen gaan lev­eren, zoals bijvoor­beeld rest­warmte van de Zaanse indus­trie. Deze zullen het warmtenet nog duurza­mer maken. .

Min­der CO2 uit­stoot
De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om kli­maat­neu­traal te zijn. Onderdeel hier­van is de energi­etran­si­tie: de over­gang van fos­siele energie naar lokaal opgewekte, schonere energie. Eén van de doe­len is het stop­pen met ver­war­men met aardgas, omdat bij de ver­brand­ing van aardgas CO2 vrijkomt. Het groot­ste deel van de huidige CO2-​uitstoot in Zaanstad wordt veroorza­akt door de ver­warm­ing van wonin­gen en bedri­jf­s­pan­den. Daarom start de gemeente Zaanstad met een duurzame(re) manier van ver­war­men door mid­del van een warmtenet.

Joomla tem­plates by a4joomla