Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

NK Debat­teren voor Scholieren

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

NK ScholierenBijna 400 scholieren op voor­ronde 1 en 2 in debat over LHBT-​emancipatie, het her­in­vo­eren van de stem­plicht en voetbalhooligans

Vri­jdag 16 en zater­dag 17 novem­ber kwa­men bijna 80 scholen in actie op voor­ronde 1 en voor­ronde 2 van het NK Debat­teren voor Scholieren op gastschool Gym­na­sium Cam­phu­sianum in Gor­inchem, waaron­der het Zaan­lands Lyceum. De debaters lieten zien wat ze kun­nen en zijn als 15e team geëindigd.

Het NK Debat­teren voor Scholieren wordt al sinds 1998 geor­gan­iseerd door Sticht­ing Ned­er­lands Debat Insti­tuut, een organ­isatie die speelse debat­ac­tiviteiten voor scholen ontwikkelt die ervoor zor­gen dat leer­lin­gen nieuws­gierig bli­jven, over­tu­igen­der dur­ven spreken en zorgvuldiger leren luis­teren. Naast lan­delijke kam­pi­oen­schap­pen ver­zorgt de sticht­ing ook naschol­ing aan docen­ten, geven zij debat­train­in­gen in de klas en ontwikke­len zij lesmateriaal.

Het even­e­ment wordt mede mogelijk gemaakt door Ades­sium Foun­da­tion, het D/​M Fonds voor goed spreken en het Min­is­terie van Buiten­landse Zaken, het Min­is­terie van Bin­nen­landse Zaken & Koninkrijk­sre­laties en het Min­is­terie van Sociale Zaken & Werkgele­gen­heid. Gast­lo­catie dit jaar is het Gym­na­sium Cam­phu­sianum in Gor­inchem. Het Cam­phu­sianum zet jonge mensen aan tot denken, redeneren vanuit ver­schil­lende inval­shoeken en is een uit­ge­spro­ken debatschool.

Stellin­gen
De scholieren berei­den de debat­stellin­gen vooraf voor, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor– of tegen­stander moeten zijn. Ook volgt er ter plekke een impro­visati­estelling om de scholieren nog meer uit te dagen.

De leer­lin­gen debat­teren dit jaar onder andere over de vol­gende voor­bereide stellingen:

§ Ned­er­land heeft de ver­ant­wo­ordelijkheid om gelijke rechten voor LHBTI’s in andere lan­den te bevorderen

§ Alco­hol­pro­ducten moeten twee keer zo duur worden

§ Iedereen wordt tot zijn 25e ver­plicht om te stem­men bij alle verkiezingen

§ Na een voet­bal­wed­strijd mogen sup­port­ers één uur lang ongesto­ord vechten op het veld*

§ Een politi­cus die negatief in het nieuws komt moet per direct aftreden*

*Impro­visati­estellin­gen

Suc­ces­for­mule
Het is het 21e jaar op rij dat het Ned­er­lands Debat Insti­tuut het kam­pi­oen­schap organ­iseert voor havo/​vwo-​leerlingen uit de boven­bouw. Het is uit­ge­groeid tot de groot­ste par­lemen­taire debat­com­peti­tie voor leer­lin­gen in Ned­er­land. Ter voor­berei­d­ing op het debat­to­er­nooi ont­van­gen nage­noeg alle scholen een debat­train­ing in de klas. Het NK Debat­teren voor Scholieren bestaat uit drie voor­rondes en een finale. De eerste twee voor­rondes von­den plaats op het Gym­na­sium Cam­phu­sianum, de derde voor­ronde vindt op 30 novem­ber plaats op het Mendel­col­lege in Haarlem.

Per voor­ronde gaan de 10 beste scholen door naar de finale op Uni­ver­siteit Utrecht op zater­dag 26 jan­u­ari 2019. Ook wor­den na afloop van de drie voor­rondes twee wild­cards uitgedeeld aan scholen die nét naast een finale­plek grepen: in totaal gaan er 32 scholen door naar de grande finale.

Foto: Wineke Onst­wed­der rechtenvrij

Joomla tem­plates by a4joomla