Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Oost­z­i­jder­park

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
OostzijderparkOp vri­jdag 15 feb­ru­ari onderteke­nen Tim­paan, Ontwikke­lad­viseur en de gemeente Zaanstad de koopovereenkomst voor 380 wonin­gen in Oost­z­i­jder­park. De pers is van harte uitgen­odigd om bij dit bij­zon­dere moment aan­wezig te zijn.
Wethouder Grondza­ken, Natasja Groothuis­mink: ‘De ontwik­kel­ing van dit gebied is een grote mijl­paal en past bij de Zaanse ambities. De Kogerveld­wijk is aan het groeien en we zijn blij met deze stap.’
Directeur van Tim­paan, Inge­borg de Jong: ‘Oost­z­i­jder­park past goed bij één van onze ambities: gebied­son­twik­kel­ing op maat. Goed luis­teren naar de samen­lev­ing, klanten en bewon­ers is voor ons vanzelfsprekend.’
Gebied­son­twik­kel­ing vindt door­gang en kri­jgt kleur
Op vri­jdag 15 feb­ru­ari wordt de koopovereenkomst getek­end tussen de Gemeente Zaanstad en pro­jec­ton­twikke­laars Tim­paan uit Hoofd­dorp en Ontwikke­lad­viseur uit Haar­lem. Namens Tim­paan tekent alge­meen directeur Inge­borg de Jong, namens Ontwikke­lad­viseur Jethro van Veen en Theo Dec­nop en namens de gemeente wethouder Natasja Groothuis­mink. De ontwik­kel­ing Oost­z­i­jder­park is één van de groot­ste gebied­son­twik­kelin­gen in Noord-​Holland. De bouw start eind 2019.
Kleur de buurt
Op de bouwlo­catie van gebied­son­twik­kel­ing Oost­z­i­jder­park staan momenteel tien­tallen bouwhekken die niet bepaald een vrolijk beeld schet­sen. Dat gaat veranderen.
15 feb­ru­ari is, na de onderteken­ing, direct ook het startschot voor een pri­jsvraag. Kinderen uit de omgev­ing wor­den uitgedaagd om een teken­ing te maken voor op deze hekken. Doeken van wel 3,5 bij 2 meter groot! Een vakjury onder lei­d­ing van een bestu­ur­der van Gemeente Zaanstad beo­ordeelt de doeken en zal op 29 maart 2019 de prijs uitreiken aan de win­nende inzend­ing. De win­naar ont­vangt € 1.500,- om te best­e­den aan een goed ini­ti­atief voor de buurt. Met deze pri­jsvraag wordt juist de jeugd gevraagd wat ze bij dit gebied verwachten en hopen. Op het doek laten ze zien wat hun ide­ale woon­wijk zou zijn.
Mee­doen aan de actie? Ga naar www​.oost​z​i​jder​park​.nl/​k​l​e​u​r​e​n voor meer informatie.
Meer infor­matie over het project Oost­z­i­jder­park is te vin­den op de pro­ject­site: www​.oost​z​i​jder​park​.nl
Joomla tem­plates by a4joomla