Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Speelplek Kat­te­gat

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Geachte heer, mevrouw,
Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie Infor­matie
De speelplek aan het Kat­te­gat is aan ver­vang­ing toe. Om de nieuwe speelplek zo goed mogelijk in te kun­nen richten willen wij graag de wensen van de gebruik­ers inven­taris­eren. In ver­band daarmee nodi­gen wij u en uw kinderen uit voor een eerste infor­matiemid­dag op:

Don­derdag 28 maart 2019om 17.00 uur
speelplek Kat­te­gat of bij regen in De Zuid­hoek in de Wilgen­straat 11


Bij ren­o­vaties van speelplekken betrekken wij altijd omwo­nen­den, oud­ers en kinderen. Wij willen graag de situer­ing met u bespreken en vast­stellen. Daar­bij komen ook de nieuwe speel­toestellen en valveilige onder­gron­den aan bod. De speelplek moet geschikt zijn voor de leeftijd van 2 tot 12 jaar en kri­jgt een valveilige onder­grond van zand, kun­st­gras, rub­ber tegels of gietrub­ber.
Wij vra­gen u met nadruk uw kinderen mee te nemen en van te voren met hen door te nemen hoe zij het spe­len in de buurt ervaren en welke wensen zij hebben. Tekenin­gen en plaat­jes kun­nen hun ver­haal ondersteunen.


Ver­volg
Na afloop van de infor­matiemid­dag zullen wij twee voor­lopig ontwer­pen van de nieuwe speelplek laten maken. Om deze ontwer­pen met u en de kinderen door te nemen willen wij u en de kinderen een tweede keer uitn­odi­gen op:


Dins­dag 23 april 2019 — om 17.00 uur
speelplek Kat­te­gat of bij regen in De Zuid­hoek in de Wilgen­straat 11

Op de 2e bijeenkomst wordt het defin­i­tieve ontwerp vast­gesteld in geza­men­lijk over­leg met de kinderen en u als bewon­ers.
Noteer alstublieft alvast de 2e bijeenkomst in uw agenda, omdat u geen tweede brief krijgt.

Uitvo­er­ing
Na vast­stelling van het defin­i­tieve ontwerp zullen de werkza­amhe­den in ver­band met de lev­er­tijd van de speel­toestellen nog even op zich laten wachten. De uitvo­er­ing zal net na de zomer 2019 plaats vin­den en gaat ongeveer 3 weken duren. Er zal dan enige hin­der zijn van machi­negeluid, maar alle wonin­gen bli­jven nor­maal bereik­baar.
Vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen hebt, kunt u con­tact opne­men met mij, via de gemeen­telijke infor­matielijn: 14 075.
Met vrien­delijke groet,
de heer C. Fleur,
pro­jectlei­der Ingenieursbureau

Joomla tem­plates by a4joomla