Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Her­straten fietspad Wibaut­straat Zaan­dam tussen P.J. Troel­stralaan en Dr. J.M. den Uylweg

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Geachte bewoner,
De gemeente gaat bin­nenkort het fietspad her­straten. Het fietspad is gedeel­telijk verzakt.
Wan­neer starten de werkza­amhe­den?
De werkza­amhe­den zullen vol­gens plan­ning starten op 1 april 2019.
Gevol­gen
Tij­dens de werkza­amhe­den is het fietspad niet toe­ganke­lijk. Voor de betr­e­f­fende bewon­ers zijn de wonin­gen min­der goed bereik­baar. Er wordt in ver­band met de bereik­baarheid in ver­schil­lende etappes gew­erkt en wij streven er naar om de over­last tot een min­i­mum te beperken.
Wij ver­zoeken u om uw vuil­con­tainer voor aan de straat te zetten.
Tevens wordt u ver­zocht voor­w­er­pen die van u zijn, maar in de open­bare ruimte staan, weg te halen. Dit om te voorkomen dat de werkza­amhe­den wor­den belem­merd. Wij zijn genoodza­akt eventuele kosten voor ver­wi­jder­ing van deze voor­w­er­pen bij u in reken­ing te bren­gen. Wij vertrouwen echter op uw medew­erk­ing
Hoe lang gaan de werkza­amhe­den duren?
De werkza­amhe­den zullen circa 4 weken duren.
Heeft u nog vra­gen?
Als u naar aan­lei­d­ing van deze brief nog vra­gen heeft, dan kunt u con­tact opne­men met de heer H. Jonge­jans, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075.
Tech­nis­che vra­gen tij­dens de uitvo­er­ing
Voor tech­nis­che vra­gen kunt u con­tact opne­men met de heer H. Hameka, via het algemene tele­foon­num­mer 14 075.
Met vrien­delijke groet,
team­lei­der Infra,
de heer E. van Zundert
Joomla tem­plates by a4joomla