Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanstad ondertekent Alliantie Kinderarmoede

Pers­bericht

Een einde maken aan armoede onder kinderen in Ned­er­land. Dat is de ambitie van de Alliantie Kinder­ar­moede die dins­dag in Den Haag is ondertek­end door een groot aan­tal par­ti­jen in aan­wezigheid van prinses Lau­ren­tien. Namens Zaanstad zette wethouder Songül Mut­luer (Armoede­beleid) haar handtekening.
In Ned­er­land leeft ongeveer één op de negen kinderen in armoede. Deze kinderen lopen hogere gezondheidsrisico’s en wor­den belem­merd in hun (talent)ontwikkeling. De Alliantie Kinder­ar­moede streeft ernaar om armoede onder kinderen uit te ban­nen en stelt daarom een ste­vige doel­stelling: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezin­nen meer die in armoede vervallen.
De Alliantie heeft als doel om part­ners uit alle rel­e­vante sec­toren, te weten onder­wijs, (jeugd)gezondheidszorg, zorgverzek­er­aars, bedri­jf­sleven, banken en over­heid, bij elkaar te bren­gen om geza­men­lijk cre­atieve en slimme oploss­ingsrichtin­gen te bedenken voor de aan­pak van kinder­ar­moede. Meer dan hon­derd par­ti­jen ondertek­enden het con­venant. Lees hier het volledige pers­bericht van de Alliantie Kinderarmoede.

MutluerWethouder Mut­luer: ‘Armoede zorgt voor uit­sluit­ing. Dat moeten we door­breken!’
‘Het onderteke­nen van de Alliantie sluit aan bij de ambities van dit col­lege’, aldus wethouder Mut­luer. ‘Als er iets is wat ons als gemeente aan het hart gaat dan is het de ver­min­der­ing van het aan­tal kinderen in armoede. In Zaanstad is dat nu maar liefst 13 pro­cent van de kinderen, meer dan het lan­delijk gemid­delde. Daar willen en moeten we echt iets aan doen. Bin­nen de Aan­pak Armoede Opgave waar we nu aan werken, is het terug­drin­gen van armoede onder kinderen dan ook een belan­grijk speerpunt.’
Wat armoede onder kinderen extra schri­j­nend maakt, is dat ze er zelf niks aan kun­nen doen, maar wel de gevol­gen ervaren. Wethouder Mut­luer: ‘Eigen­lijk gaat het niet om arme kinderen, maar om kinderen met arme oud­ers. Dit gaat verder dan geldge­brek. Het is een gevoel van uit­sluit­ing. Dat moeten we door­breken. Van schaamte naar waardigheid. Van belang is om hier­bij niet alleen óver kinderen, maar ook mét kinderen te praten.’
Foto: Wethouder Mut­luer ondertekent namens Zaanstad de Alliantie Kinderamoede
Joomla tem­plates by a4joomla