Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Tekenin­gen vrolijken bouwhekken Oost­z­i­jder­park op

Pers­bericht Gemeente Zaanstad

De tekenin­gen van Abdel (9), Marit (6) en Tim (4) hangen vanaf nu meer dan lev­ens­g­root aan de bouwhekken op ontwikkel­locatie Oost­z­i­jder­park in Zaan­dam. Zij hebben de teken­wed­strijd ‘Kleur de buurt’ gewon­nen. Wethouder Songül Mut­luer maakte vri­jdag­mid­dag de win­naars bek­end. De drie kinderen kri­j­gen boven­dien een bedrag dat ze mogen best­e­den aan een goed ini­ti­atief in de buurt.

Oostzijderpark3
Aan­geleverde foto Gemeente Zaanstad

Met de teken­wed­strijd, een ini­ti­atief van ontwikkel­com­bi­natie Oost­z­i­jder­park BV (Tim­paan en Ontwikke­lad­viseur BV), wordt aan­dacht gevraagd voor de mening van jon­gere gen­er­aties over de veran­derin­gen in de Kogerveld­wijk die de komende jaren gaan plaatsvin­den. Kinderen kon­den teke­nen hoe zij de toekomst van hun wijk zien. In totaal deden zo’n veer­tig kinderen mee aan de wedstrijd.

Een vakjury, bestaand uit Lau­rens de Con­inck (OZP), Jethro van Veen (OZP), Hans Ver­beek (illus­tra­tor) en wethouder Natasja Groothuis­mink, heeft de win­nende tekenin­gen ges­e­lecteerd. Abdel (9 jaar) van de Kogerveld­school is de grote win­naar van de kleur­wed­strijd. Met de geld­prijs van 1500 euro mag hij een goed ini­ti­atief uit de buurt ste­unen. De tweede plek is voor Marit (6 jaar) uit Koog aan de Zaan, zij ontv­ing 750 euro. De derde plek ging naar Tim (4 jaar) uit het Kalf en hij kreeg 375 euro voor de buurt.

Het startschot voor de teken­wed­strijd werd gegeven op 15 feb­ru­ari. Tim­paan en Ontwikke­lad­viseur, die samen Oost­z­i­jder­park BV vor­men, en de gemeente Zaanstad ondertek­enden toen de koopovereenkomst voor 380 wonin­gen op deze locatie.
De tekenin­gen van de pri­jswin­naars zijn apart op een bouwhek­ban­ner gedrukt. Alle andere tekenin­gen komen ook op een bouwhek­ban­ner, maar dan met meerdere tekenin­gen bij elkaar. Op deze manier geeft OZP kleur aan de wijk en wordt de omhein­ing van het bouwter­rein op een bij­zon­dere wijze verfraaid.


Oostzijderpark2
Na de pri­j­suit­reik­ing gin­gen de win­naars natu­urlijk even samen met de wethouder op de foto bij de bouwhekken.
Aan­geleverde foto Gemeente Zaanstad


Na de pri­j­suit­reik­ing gin­gen de win­naars natu­urlijk even samen met de wethouder op de foto bij de bouwhekken.
Joomla tem­plates by a4joomla