Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Taalont­moet­ingsplek De Sluis opent op nieuwe locatie de Honig­fab­riek
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Wethouder Rita Noordzij: „Dit ini­ti­atief maakt Zaanstad mooier.”
Op woens­dag 3 april was de feestelijke heropen­ing van de Sluis in broed­plaats de Honig­fab­riek, met wethouder voor inte­gratie en burg­er­par­tic­i­patie Rita Noordzij. De Sluis is een ont­moet­ingsplek voor nieuwkomers en Zaanse taal­maat­jes om Ned­er­lands te oefe­nen en inte­gratie in de samen­lev­ing te bevorderen.
De Sluis heeft niet alleen een nieuwe locatie, maar ook een nieuwe struc­tuur. Wethouder Noordzij beloofde in okto­ber 2018 aan de gemeen­ter­aad om een nieuwe vorm te vin­den, van­wege bezuinigin­gen op de vluchtelin­ge­naan­pak was de uitvo­er­ingsvorm onder de gemeente niet meer houd­baar. Het resul­taat van de inspan­nin­gen die vol­gden is het onder­bren­gen van de Sluis bij de sticht­ing Zaan­damse Gemeen­schap, die nu voor de uitvoer ver­ant­wo­ordelijk is. De Zaan­damse Gemeen­schap kri­jgt hier­voor van de gemeente een sub­si­die van € 30.000,-.
Net als voorheen staat de taalont­moet­ing met vri­jwilligers voorop bij de Sluis. Bijkomend voordeel van de ver­huiz­ing naar de Honig­fab­riek is het ‘samen­wo­nen’ met kan­tine Meet the Mama’s, een ini­ti­atief van sticht­ing Rock the Kas­bah. In de kan­tine pre­sen­teren vrouwen van over de hele wereld, vaak met een vluchtelin­ge­nachter­grond, hun tra­di­tionele gerechten en kookkunsten.
Voor wethouder Rita Noordzij bewi­jst de ges­laagde heropen­ing wederom de betrokken­heid van Zaankan­ters: “Dit ini­ti­atief maakt Zaanstad mooier. De grote kracht zit in de inzet van de vele vri­jwilligers voor hun nieuwe buren en mede-​Zaankanters, dit zorgt voor verbind­ing. We mogen ons in Zaanstad gelukkig pri­jzen met deze betrokken­heid, waar­door iedereen de kans kri­jgt om mee te doen.”
Tij­dens de open­ing ontv­ing de wethouder een Kletspot – een pot vol klet­skaarten met leuke vra­gen en dilemma’s om over na te denken – om samen met een groepje nieuwkomers in gesprek te gaan en daarmee offi­cieel de taalont­moet­ingsplek te openen.
Joomla tem­plates by a4joomla