Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Sub­si­die voor oplei­den van nieuwe ler­aren toegekend

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Agora, Zaan Pri­mair en gemeente aan de slag voor extra ler­aren voor Zaanse kinderen
De sub­si­dieaan­vraag voor € 250.000 die de Zaanse schoolbesturen Agora en Zaan Pri­mair, (samen ver­ant­wo­ordelijk voor meer dan 50 scholen in de Zaanstreek) en gemeente Zaanstad bij het Rijk hebben gedaan is toegek­end. Dit geld wordt gebruikt voor de oplei­d­ing van zij-​instromers, waarmee extra ler­aren beschik­baar kome n voor Zaanse basisscholen.
‘Weer een mooie stap in het bestri­j­den van het ler­ar­entekort in Zaanstad’, aldus Ellen Voskuilen van Zaan Pri­mair en Ries Spies van Agora. ‘Geweldig om ent­hou­si­aste hoog opgeleide mensen in het pri­mair onder­wijs een nieuwe car­rière te bieden. Voor ons zorgt dit ook voor de nodige ver­friss­ing en vernieuwing. Tegelijk­er­tijd zijn we er nog lang niet. Mensen die ent­hou­si­ast zijn kun­nen zich bli­jven aan­melden, want als het aan ons ligt starten we ook met een tweede lichting’.
20 zij-​instromers aan de slag
Agora en Zaan Pri­mair zijn op dit moment bezig om uit de kleine 100 mensen die graag de oplei­d­ing willen vol­gen, de 20 beste te selecteren. De selec­tie is bijna afgerond, de voor­berei­dende stages en assess­ments komen nog. Met de komst van 20 zij-​instromers wordt een eerste aanzet gegeven voor het terug­drin­gen van het ler­ar­entekort. Doel is om 1 sep­tem­ber te starten met de oplei­d­ing zodat in 2020 de eerste zij-​instromer zelf­s­tandig voor de klas staat. Maar daarmee is het struc­turele tekort aan ler­aren niet opgelost. Het ler­ar­entekort is en bli­jft een lan­delijk prob­leem. Tegelijk­er­tijd willen de schoolbesturen en de gemeente zelf ook werken aan oplossingen.
Niets doen geen optie
‘Deze sub­si­die is een duwtje in de rug,’ zegt wethouder onder­wijs Ger­ard Ram. ‘Het is goed om te zien dat onze inzet van de afgelopen peri­ode loont. We zijn naar het Rijk gegaan, de gemeen­ter­aad heeft zijn rol gespeeld en de schoolbesturen zelf werken er hard aan. Met resul­taat, want de eerste kan­di­daten gaan zich voor­berei­den op het port­fo­lio en het geschik­thei­d­sassess­ment en het geld om dat te financieren is bin­nen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De komende jaren moeten we con­tinu aan­dacht houden voor dit onder­w­erp. Samen met de schoolbesturen willen we ler­aren wer­ven en behouden. Daar bli­jven we de komende tijd mee bezig. Alles om ervoor te zor­gen dat alle Zaanse kinderen het onder­wijs kri­j­gen dat ze verdienen.’
Rollen en ver­ant­wo­ordelijkhe­den
De schoolbesturen zijn ver­ant­wo­ordelijk voor het onder­wijs en hun per­son­eel. De gemeente wil wel graag een bij­drage lev­eren, naast de lan­delijke sub­si­die die aangevraagd is. Door extra te investeren in onder­wi­jsachter­standen­beleid, onder andere door een­ma­lig extra mid­de­len voor de brug­func­tionaris in Poe­len­burg en Pelder­sveld (uitvo­er­ings­plan), onder­s­te­unt de gemeente de schoolbesturen, zodat die op hun beurt meer kun­nen investeren in zij-​instromers.
Joomla tem­plates by a4joomla