Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Een Zaans huisje voor de groene vingers van het Volkspark

Pers­bericht
containerhuisjeIn het Volkspark aan de Provin­cialeweg te Zaan­dam is een Zaans houten huisje geplaatst over de opslag­con­tainer van Sticht­ing Vrien­den van het Volkspark. Het ini­ti­atief komt van de Zaanse Uitdag­ing, een sticht­ing dat maatschap­pelijke ini­ti­atieven met ges­loten beurs kop­pelt aan het bedrijfsleven.
Wethouder Songül Mut­luer knipt met een heggen­schaar geheel in stijl het rood-​wit-​blauwe lint door. „De con­tainer was een spreek­wo­ordelijke doorn in het oog tussen al dit mooie groen, maar het Zaanse huisje laat het Volkspark nog meer opbloeien. Ik bewon­der de geza­men­lijke inzet van iedereen die heeft bijge­dra­gen. Een mooi voor­beeld voor de stad.”
Het houten huisje heeft een uilennestkast, is gebouwd door jon­geren van vako­plei­d­ing Bouw­mensen Ken­nemer­land Zaanstreek Water­land en geschilderd door vri­jwilligers van Vrien­den van het Volkspark. Er zijn geen mate­ri­aalkosten berek­end en de zelfs de verf is gespon­sord door Goglio North­ern Europe, geves­tigd naast het Volkspark.
Voor de buurt, door de buurt
Het eigen ini­ti­atief — voor de buurt, door de buurt — is vanaf het begin af aan typ­isch voor het Volkspark. In 1890 schonk de plaat­selijke houthande­laar Cor­nelis Corver van Wessem het park aan de inwon­ers, ter gele­gen­heid van zijn 40 jarig huwelijk.
Sinds­dien en tot op de dag van van­daag wor­den regel­matig activiteiten geor­gan­iseerd om buurtgenoten samen te bren­gen. Daar­bij was de con­tainer de laat­ste tijd het cen­trale punt voor al het (tuin)materiaal en de plek om koffie te zetten. Het func­tionele kri­jgt nu dus ook een mooie visuele waarde voor het park.
Joomla tem­plates by a4joomla