Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Gratis excur­sie naar een Kun­st­stof Sor­teer Instal­latie
Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Afval schei­den, waar doen we dat eigen­lijk voor en wat gebeurt er eigen­lijk met plas­tic afval? Dat kun­nen mensen van de Kun­st­stof Sor­teer Instal­latie (KSI) in Heeren­veen vertellen. Op 25 mei 2019 organ­iseert de gemeente Zaanstad samen met HVC een excur­sie naar de KSI.
En inwon­ers uit Zaanstad kun­nen gratis mee! Mensen die zich aan­melden kun­nen ont­dekken wat er met hun geschei­den huishoudelijk afval gebeurt.
Aan­melden
Aan­melden kan tot 20 mei via het aan­meld­for­mulier op afvalschei​den​.zaanstad​.nl. Kijk hier­voor onder het kopje “nieuws”. Er kun­nen veer­tig mensen mee in de bus, dus wees er snel bij!
Pro­gramma
De bus vertrekt op 25 mei om 10.00 uur vanaf de par­keer­plaats bij het Saenredam Col­lege in Rooswijk, aan de Elvis Pres­leystraat.
Rond 12.00 uur komt de bus aan bij de KSI. De rondlei­d­ing door de instal­latie start om 12.30 uur. Dan is te zien hoe de machines plas­tic afval ver­w­erken en sorteren zodat het geschikt is als grond­stof voor nieuwe pro­ducten. Om 14.30 uur rijdt de bus terug naar Zaanstad.
Deel­ne­mers kri­j­gen overdag koffie en een koek, voor een lunch moeten de deel­ne­mers zelf zorgen.
Afval schei­den aan huis
Het komend jaar gaat Zaanstad wijk voor wijk over op de nieuwe manier van afval inza­me­len. In Krom­me­nie, Rooswijk, West­erkoog en West­er­wa­ter­ing is de nieuwe manier al ingevo­erd. In de nieuwe sit­u­atie gebruiken inwon­ers de gri­jze bak voor plas­tic ver­pakkin­gen, blik en drinkpakken. Het restafval moet naar een onder­grondse restafval­con­tainer in de buurt. Op deze manier wordt meer plas­tic afval ingeza­meld om te recy­clen.
Maar waarom is thuis afval schei­den effec­tiever dan ‘naschei­den’, in de fabriek?

Van plas­tic afval tot nieuw product
Alle antwo­or­den op deze vra­gen wor­den tij­dens de rondlei­d­ing in de Kun­st­stof Sor­teer Instal­latie beant­wo­ord. Er is te zien hoe plas­tic afval wordt ver­w­erkt tot een grond­stof voor nieuwe pro­ducten. Zo kan bijvoor­beeld van vier plas­tic flessen een broodtrom­mel wor­den gemaakt.
Joomla tem­plates by a4joomla