Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanstad zoekt woningeigenaren en buren met lef!

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Pilot om fun­der­ing­sprob­le­men aan te pakken met sloop en nieuw­bouw
Vanaf van­daag kun­nen woningeignaren met een slechte fun­der­ing zich samen met hun buren opgeven om mee te doen aan een pilot. Wethouder Songül Mut­luer (Wonen en Bouwen): „Veel Zaanse woningeigenaren kri­j­gen te maken met fun­der­ing­sprob­le­men. Met deze pilot onder­zoeken we samen met part­ners Bouwend Ned­er­land, De Bouw­cam­pus, Rabobank en Rijks­di­enst voor Onderne­mend Ned­er­land (RVO) wat een goede manier is om meerdere wonin­gen tegelijk aan te pakken en deze te ver­van­gen voor nieuw­bouw dat meteen ook energiezuinig en toekom­st­bestendig is.”
Par­ti­c­uliere eigenaren met wonin­gen van vóór 1970 hebben meestal houten paal­fun­derin­gen. Deze vor­men een risico voor scheuren en scheef­s­tand. Fun­der­ing­sh­er­s­tel kost een hoop geld en betaalt zich niet altijd direct terug, zeker als de staat van de rest van het huis ook te wensen over­laat (achter­stal­lig onder­houd, slechte iso­latie). In deze gevallen kan sloop en nieuw­bouw een betere optie zijn. Er komen dan geheel nieuwe, energiezuinige en lev­ensloopbestendige wonin­gen voor terug.
Gemeente onder­s­te­unt woningeigenaren om tegelijk met buren actie te ondernemen
Wethouder Songül Mut­luer: „Het ver­beteren van de kwaliteit van de bestaande won­ingvoor­raad is een pri­or­iteit in Zaanstad. We willen eigenaren ver­lei­den om hier sneller en meer werk van te maken. Voor rijt­jeswonin­gen vergt dit extra aan­dacht, want je bent als eige­naar dan vaak afhanke­lijk van je buren. Daarom willen we dit nu nóg beter gaan ondersteunen.”
Deel­ne­mers aan de pilot kri­j­gen gratis advies en begelei­d­ing van pro­fes­sion­als vanuit de gemeente en de samen­werk­ende part­ners. Denk hier­bij aan hulp bij het vin­den en rond­kri­j­gen van financier­ing, bouwkundig en tech­nis­che advies en het rege­len van de nodige ver­gun­nin­gen. De kosten wor­den vooraf inzichtelijk gemaakt, inclusief de mogelijkhe­den om sub­si­dies aan te vra­gen, bijvoor­beeld voor extra energiezuinige maatregelen.
Zaanstad kri­jgt van het Rijk een finan­ciële bij­drage om deze pilot te organ­is­eren, zoals toegezegd in de op 5 juli ondertek­ende Woon­deal. De ervarin­gen die wor­den opgedaan wor­den straks gebruikt voor vergelijk­bare sit­u­aties in de hele MRA (Metropool­re­gio Amsterdam).
Inter­esse om deel te nemen aan de pilot?
Mail dan naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. We zijn bij deze pilot op zoek naar bouw­blokken met meerdere huizen die de fun­der­ing delen. Belan­grijk is dus dat uw buren ook geïn­ter­esseerd zijn. Samen wordt u uitgen­odigd voor een vri­jbli­jvend en verken­nend gesprek. De inschri­jv­ing voor deze pilot sluit op 1 okto­ber 2019.
Meer infor­matie over deze pilot staat op www​.fun​derin​gen​.zaanstad​.nl/​p​i​l​o​t
Joomla tem­plates by a4joomla