Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Woon­wijk Gouw­park biedt passende wonin­gen voor jong en oud

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
Nieuw bestem­mings­plan voor het ter­rein van voor­ma­lig zieken­huis in Zaan­dam
Op het ter­rein van het voor­ma­lig ZMC is ruimte ontstaan voor een nieuw aantrekke­lijk woon­bu­urtje: Gouw­park. Van­daag is het bestem­mings­plan ter besluitvorm­ing naar de raad ges­tu­urd. Wethouder Songül Mut­luer: “Hier­mee hebben we de vol­gende fase bereikt, een grote stap dichter­bij de bouw van 250 nieuwe wonin­gen. Een mooi plan op een cen­trale locatie dicht­bij het groen en voorzienin­gen. Met ver­schil­lende apparte­menten en grondge­bon­den wonin­gen bieden we een prachtige kans aan Zaankan­ters van jong tot oud en voor elke portemonnee.”
Samen met pro­jec­ton­twikke­laars HSB Ontwik­kel­ing en Wilma Wonen is gew­erkt aan een divers won­ing­bouw­pro­gramma, waaron­der ook het aan­deel van 30% sociale huur en passende wonin­gen voor doorstromers op de woningmarkt.Gouwpark1
Foto: impressie Gouw­park (I)
Aantrekke­lijke lig­ging voor een gemengde veelz­i­jdige wijk
De wijk is cen­traal gele­gen en goed bereik­baar, dicht­bij de A7 en het NS sta­tion Kogerveld. Aan de noord­kant is het zieken­huis met zorg­boule­vard en de Albert Heijn XL aan de Koningin Julianaweg. Met de Gouw aan de oost­kant en Burge­meester In ’t Veld­park aan de zuid­kant, ligt de wijk direct aan ecol­o­gis­che verbind­ingszones. De wens is om veel open­heid te creëren zodat het groen ook goed zicht­baar is in en vanuit de wijk. De straten wor­den zo ingericht dat stapvoets moet wor­den gereden.Gouwpark2
Foto: Gouw­park impressie (II)
Bestem­mings­plan bin­nenkort te raad­ple­gen
Gouw­park behoort tot ‘Top 16 won­ing­bouw­plan­nen’ die Zaanstad ver­sneld wil realis­eren. De verwacht­ing is dat in het eerste kwartaal van 2020 ges­tart wordt met bouwen. Na pub­li­catie van het vast­stellings­besluit ligt het bestem­mings­plan ter inzage, dig­i­taal via www​.ruimtelijke​plan​nen​.nl en www​.zaanstad​.nl en op papier via de balie van het stad­huis. Meer infor­matie over het nieuwe Gouw­park is te zien op www​.gouw​park​.nl Gouwpark3
Foto: Gouw­park impressie vogelvlucht
Joomla tem­plates by a4joomla