Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Comité van aan­bevel­ing voor nieuw­bouw ZNMC

Pers­bericht

Het ZNMC heeft een comité van aan­bevel­ing samengesteld. Dit aansprek­ende comité bestaat uit per­so­nen die de ambities van het ZNMC een warm hart toe­dra­gen en graag onder­s­te­un­ing bieden bij de tot­stand­kom­ing van de nieuw­bouw­plan­nen. Leden van het comité zijn de burge­meesters Jan Ham­ming en Peter Tange, Mar­jan Min­nesma (directeur Urgenda), Arjan Postma (tv-​boswachter) en Joost Boon (bek­ende met de Zaanse bouww­ereld).

Op dins­dag 29 okto­ber was het gezel­lig druk bij het Zaans Natuur & Milieu Cen­trum (ZNMC). Het ZNMC gaat ver­bouwen de komende jaren. Er komt een natu­ur­speelplaats in de hoek van de Weer en de Twiskeweg en daar­naast komt een geheel nieuw gebouw. Voor dat nieuwe gebouw zal zoveel mogelijk gebruikge­maakt wor­den van bestaande mate­ri­alen, zoals hout van ges­neu­velde bomen en afge­dra­gen spijker­broeken voor (geluids)isolatie. Ook wordt het gebouw (bijna) energien­eu­traal. Hier­voor wor­den een lucht­warmtepomp en zon­nepan­e­len gebruikt. Alle mogelijke mid­de­len wor­den ingezet om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.
‘Het gebouw moet een ver­haal vertellen. Een Zaans en duurzaam ver­haal,’ aldus directeur Paul Laport. ‘Het moet boven­dien een gebouw zijn waar Zaanse inwon­ers, organ­isaties en bouw­ers graag een bij­drage aan willen lev­eren.‘

In een vol edu­catielokaal werd het comité van aan­bevel­ing voorgesteld. In dit comité zit­ten per­so­nen die de ambities van het ZNMC een warm hart toe­dra­gen, zoals burge­meester Jan Ham­ming. Ham­ming vertelde hoe hij als jongetje altijd het lief­ste elke dag buiten speelde. En hij merkte op dat het ‘ZNMC ontzettend belan­grijk is voor de wijk Poe­len­burg.’ Verder zit Mar­jan Min­nesma (directeur van Urgenda) in het comité. Zij kwam meteen al met goede ideeën aan hoe het gebouw nog verder kan wor­den ver­du­urza­amd. ‘Dankzij Urgenda heb ik con­tact met zeer inno­vatieve bouw­ers.’ Arjan Postma, de ‘tv-​boswachter’, maakt zich eve­neens sterk voor het ZNMC. Hij geeft nu al regel­matig pre­sen­taties en rondlei­din­gen in de Heem­tuin en zal dat bli­jven doen. ‘Verder denk ik graag mee over een zo diervrien­delijk mogelijk gebouw.’
Peter Tange (burge­meester Wormer­land) kon van­wege een raadsver­gader­ing niet aan­wezig zijn, en Joost Boon (bek­end met de Zaanse bouww­ereld) was wegens ziekte ver­hin­derd.
Aan het eind van de avond werd een toost uit­ge­bracht op de plan­nen van het ZNMC. En er werd nog druk nagepraat over alle kansen die het nieuwe gebouw biedt. Om de plan­nen te realis­eren ont­vangt het ZNMC van de gemeente een lan­glopende lening, daar­naast moet de organ­isatie een eigen bedrag bijeen sparen. Daar wordt al hard aan gew­erkt. Geïn­ter­esseer­den die op wat voor manier dan ook een handje willen bij­dra­gen, kun­nen con­tact opne­men met het ZNMC (075 631 2020 of: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.)

Joomla tem­plates by a4joomla