Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Zaanse stu­den­ten doen vri­jwilliger­swerk in ruil voor huisvest­ing
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

Werv­ing van stu­den­ten ges­tart voor nieuw project VoorUit in Poe­len­burg en Pelder­sveld
Zaanstad gaat in samen­werk­ing met drie won­ing­bouw­cor­po­raties aan de slag met het project VoorUit in de wijken Poe­len­burg en Pelder­sveld. Voor dit project stellen Rochdale, Par­teon en ZVH elk één won­ing beschik­baar met 23 slaap­kamers, waar in totaal acht Zaanse stu­den­ten kun­nen wonen. In ruil daar­voor ver­richten ze 10 uur per week vri­jwilliger­swerk, waarin ze een con­crete bij­drage lev­eren aan de sociale cohe­sie in de wijk.


Wethouder Songül Mut­luer: “Met dit project slaan we meerdere vliegen in één klap. De won­ing­nood voor Zaanse jon­geren is groot en hier­mee bieden we hen een extra kans op huisvest­ing én een onver­getelijke leer­school. Tegelijk­er­tijd lev­eren zij een waarde­volle bij­drage aan de leef­baarheid in een kwets­bare wijk en bren­gen ze meer verbind­ing tot stand tussen de inwon­ers en maatschap­pelijke ini­ti­atieven. Fan­tastisch dat de won­ing­bouw­cor­po­raties de huisvest­ing voor hen beschik­baar stellen.”
Lubna Butt, Pro­ject­man­ager Wonen, Won­ingsticht­ing Rochdale: “Het is in ieders belang dat de kwaliteit en leef­baarheid naar een hoger niveau wordt getild en werken daarom graag mee aan VoorUit. Het is een van de manieren waarop we onze bij­drage lev­eren aan de doel­stellin­gen uit het Actieplan Poe­len­burg en Pelder­sveld. Wij geloven sterk in de kracht van samen­werk­ing en zijn er van over­tu­igd dat VoorUit een posi­tieve bij­drage lev­ert aan de buurt door samen met bewon­ers (jong en oud) aan de slag te gaan met diverse thema’s en activiteiten.”

Stu­den­ten kun­nen zich per direct aanmelden
De werv­ing van de stu­den­ten is ges­tart en de eersten kun­nen per direct een won­ing betrekken. Vanaf 1 jan­u­ari zullen zij met de activiteiten starten. Van de 10 uur dat ze per week beschik­baar zijn, is 6 uur gere­serveerd voor activiteiten in de wijk. Denk bijvoor­beeld aan huiswerk­begelei­d­ing, een buurt­feest of een opruimac­tie. Daar­naast kri­j­gen de stu­den­ten een vast ‘con­tact­gezin’ waarmee ze 2 uur per week door­bren­gen om elka­ars leefw­ereld te leren ken­nen en samen te eten, naar de bib­lio­theek te gaan of te helpen met het lezen van een lastige brief. De overige 2 uur best­e­den de stu­den­ten aan voor­berei­din­gen en ver­gaderin­gen met andere deel­ne­mende stu­den­ten om ideeën uit te wis­se­len of te evalueren.

Rosita Linssen, pro­jectlei­der van VoorUit bij Sticht­ing Stu­den­ten voor Samen­lev­ing: “Voor de selec­tie zoeken we een diverse groep met ver­schil­lende cul­turele achter­gron­den en studierichtin­gen. We werken met een ‘match­ing’ op basis van per­soon­lijke voorkeuren, je woont en leeft immers als groepje met elkaar samen. Het is de eerste keer in ons 10-​jarig bestaan dat we een project opzetten buiten Ams­ter­dam en dat we spec­i­fiek selecteren op jon­geren die woonachtig zijn in Zaanstad.”
Jon­geren die woonachtig zijn in Zaanstad en ingeschreven zijn bij een hogeschool of uni­ver­siteit, kun­nen voor infor­matie en aan­melden terecht bij VoorUit via https://​vooruit​pro​ject​.nl/

Joomla tem­plates by a4joomla