Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Voor­taan alleen op afspraak terecht bij gemeente Zaanstad
Pers­bericht Gemeente Zaanstad

BalieZaanstadVanaf woens­dag 1 jan­u­ari 2020 kun­nen inwon­ers van Zaanstad alleen op afspraak terecht bij de ser­vice­balies. Dit geldt voor alle zaken die te rege­len zijn bij een gemeente. Zoals bij het aan­vra­gen van een paspoort of rijbe­wijs.
Maar ook voor oud­ers die aangifte willen doen van de geboorte van hun kind of bij het afhalen van documenten.

Inwon­ers kun­nen via de site www​.zaanstad​.nl online een afspraak maken. Met een afspraak zijn inwon­ers op het afge­spro­ken tijd­stip gelijk aan de beurt, zon­der wachttijd.

Wethouder Dien­stver­len­ing, Rita Noordzij: “Wij werken con­tinu aan het ver­beteren van onze dien­stver­len­ing. De wacht­ti­j­den voor inwon­ers wor­den hier­mee verkort en het werkt effi­ciën­ter. Natu­urlijk heeft elke inwoner, ook die min­der dig­i­taal vaardig is, de mogelijkheid om op een andere manier een afspraak te plan­nen. We zor­gen voor goede infor­matievoorzien­ing via de web­site, het Zaanstad Jour­naal (bijlage van het zaans Stads­blad) en fly­ers in het stad­huis.”
Door het werken op afspraak is de bezetting aan de balies afgestemd op het aan­tal bezoek­ers en de gevraagde dien­sten. Daar­naast kun­nen ingewikkeldere zaken beter wor­den voor­bereid en dat kan zor­gen voor een snellere afhandeling.

Afspraak maken
Het plan­nen en maken van een afspraak kan via www​.zaanstad​.nl . Op de home­page staat een blauw blokje met Afspraak maken. Dan staat er rechts­boven nog­maals een blokje Afspraak maken en komt er een keuze­menu in beeld. Daar is het mogelijk om te kiezen uit dagen tij­den om langs te komen en de afspraak te beves­ti­gen.
Voor inwon­ers die min­der of niet dig­i­taal vaardig zijn of niet de mogelijkhe­den hebben om online een afspraak te maken, is het mogelijk om dit tele­fonisch nr. 14075 te doen. Ook kun­nen inwon­ers langskomen om een afspraak te maken. In het stad­huis zijn gastvrouwen en –heren aan­wezig die ter plekke een afspraak kun­nen inplannen.
Inwon­ers die zon­der afspraak op het stad­huis komen staan, wor­den altijd te woord ges­taan. Zo nodig onder­s­te­unen de medew­erk­ers bij het maken van een afspraak of wordt de bewoner direct geholpen.

Afspraak maken voor ver­gun­nin­gen, belastin­gen of gemeen­tearchief
Voor meer infor­matie over een (gepub­liceerde) ver­gun­ning of het rege­len van belastin­gen is het ook noodza­ke­lijk om een afspraak te maken.
Voor een bezoek aan het gemeen­tearchief is het alleen op don­derda­gavond nodig om een afspraak te maken.


Joomla tem­plates by a4joomla