Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Samen­werk­ing Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk en Podium de Flux.
Pers­bericht
BulleFlux
Podium de Flux heeft de inten­tie uit­ge­spro­ken om naast haar samen­werk­ing met andere cul­turele part­ners, voor het aankomend seizoen een geza­men­lijk pro­gramma neer te zetten met Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk. Denk hier­bij aan een selec­tie van een aan­tal artiesten/​bands passend bin­nen deze locatie.

Flux Coör­di­na­tor Vin­cent Kruger hierover:
‘De kerk biedt voor bepaalde muziek­sti­jlen een unieke set­ting in belev­ing. Denk hier­bij aan singer/​songwriting, kleinere duo’s en/​of semi-​akoestische bands/​artiesten. Door deze samen­werk­ing kun­nen beide organ­isaties een groter pub­liek bereiken. Boven­dien kun­nen we dan met een aan­tal gen­res de regio exclusiever bedi­enen’ aldus Kruger. ‘De huidige Corona veror­den­ing heeft dit voorgenomen samen­werk­ing­spro­ces ver­sneld. Immers een kerk biedt meer ruimte voor zit­plaat­sen. Ons eigen pand aan de Hemkade heeft daarin meer beperkin­gen. Ze is eigen­lijk ingericht op staan­plaat­sen. Wij willen het Zaanse pub­liek prachtige programma’s bli­jven bieden. De mensen moeten weer fijn kun­nen uit­gaan. Boven­dien kun­nen wij ons in eigen huis dan nog meer richten op activiteiten voor en door jon­geren. Denk hier­bij aan Hiphop gere­la­teerde muziek. Iets wat hard nodig is in deze stad.’

Niels Busch van Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk:
‘Wij bieden in Cul­tureel Cen­trum Bullek­erk een andere manier van uit­gaan. Thuis luis­teren we onder het genot van een wijn­tje, biertje of een ander drankje naar mooie muziek. Dat doen we in de Bullek­erk ook zo: tij­dens de uitvo­er­ing kan men met een drankje erbij geni­eten van de voorstelling’, aldus Busch. ‘Van­wege de corona-​voorschriften zijn wij gebon­den aan even­e­menten met zit­plaat­sen. Pub­liek mag niet bij de bar ont­van­gen wor­den en er mag niet te veel gelopen wor­den. Een ide­ale set­ting voor luis­ter­con­certen door singer/​songwriters en semi-​akoestische pop­muziek in kleine set­ting. Door de samen­werk­ing met Podium de Flux zijn wij in staat dit genre beter te verte­gen­wo­ordi­gen en dat juichen wij alleen maar toe.’

Benieuwd naar het nieuwe cul­turele seizoen? Kijk voor de volledige agenda op www​.bullek​erk​.nl of www​.podi​umde​flux​.nl

Aan­geleverde foto.


Joomla tem­plates by a4joomla