Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

550 gratis lap­tops voor kinderen op school
Pers­bericht van de Gemeente Zaanstad


Met sub­si­die van gemeente Zaanstad helpt Sticht­ing Leergeld kinderen die geen lap­top kun­nen betalen

Voor kinderen op het voort­gezet onder­wijs is een lap­top onmis­baar om online te kun­nen leren. Ongeveer 550 kinderen in Zaanstad had­den tot nu toe niet de beschikking over een lap­top of Ipad. Daar komt nu veran­der­ing in. Sticht­ing Leergeld stelt deze leer­lin­gen gratis lap­tops beschik­baar. Het zijn leer­lin­gen in het voort­gezet Onder­wijs, onder andere van Altra en de inter­na­tionale Schakelk­las. Met oud­ers die een laag inkomen hebben, dus een inkomen van rond het niveau bij­s­tand. Het beschik­baar stellen van deze lap­tops wordt mogelijk omdat Sticht­ing Leergeld een extra sub­si­die kri­jgt van gemeente Zaanstad. ‘We slaan twee vliegen in één klap’. Zo stelt Hans Luiten, voorzit­ter van sticht­ing Leergeld. ‘De leer­lin­gen bli­jven bij op school én ze kun­nen hun dig­i­tale vaardigheid ver­beteren. We zijn blij daaraan mee te kun­nen helpen, want ons motto is niet voor niets; alle Zaanse kinderen moeten kun­nen mee­doen. We verwachten de lap­tops nog dit jaar uit te kun­nen delen.’

Impro­vis­eren
Tij­dens de eerste lock­down stelden scholen vooral hun eigen appa­ratuur beschik­baar aan leer­lin­gen. Maar het is duidelijk dat kinderen in het voort­gezet onder­wijs een eigen lap­top nodig hebben. Want ze moeten zowel thuis kun­nen werken als op school.

Wethouder Songul Mut­luer: ‘We zien al langer dat gezin­nen met een lager inkomen moeite hebben om alles te kun­nen kopen wat hun kinderen echt nodig hebben. Als het inkomen laag is en er zijn meer kinderen in het huishouden, dan is er sim­pel­weg niet genoeg geld om voor iedereen in het gezin appa­raten te kopen. Kinderen kun­nen dan geen goed onder­wijs meer vol­gen en lopen sneller een leer­achter­stand op. Door deze sub­si­die aan Sticht­ing Leergeld helpen we kinderen zoveel mogelijk een gelijke start­posi­tie te geven in het leven.”

Wie dig­i­taal is heeft de toekomst
Alles in het onder­wijs wordt dig­i­taler. De lesmeth­odes zijn gebaseerd op dig­i­tale mid­de­len maar ook werk­doc­u­menten staan in een dig­i­taal sys­teem. Zoals rap­port­ci­jfers, samen­vat­tin­gen, exa­m­ens en onderwijsprogramma’s die helpen om weer goed aan te haken op het niveau dat je moet hebben. De lap­tops die de leer­lin­gen kri­j­gen zijn ‘refur­bished lap­tops’. Dat zijn gebruikte appa­raten die zijn gecon­troleerd, zo nodig gere­pa­reerd en geschikt gemaakt om de appli­caties van de scholen aan kunnen.

Joomla tem­plates by a4joomla