Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Molen De Zaadza­ai­jer terug op de Hemmes!
Pers­bericht jan­u­ari 2021

Zaadzaaijer
Het lijkt er nu toch echt van te komen: molen De Zaadza­ai­jer terug op de Hemmes! Het heeft lang gedu­urd; want alles had te maken met de stag­nerende plan­nen voor de heron­twik­kel­ing van de Hemmes als woon­wijk. Het realis­eren van wonin­gen op het schierei­land bleek om aller­lei rede­nen erg com­plex. Uitein­delijk heeft de gemeen­ter­aad besloten voor­lopig af te zien van een inte­graal plan met wonin­gen voor de Hemmes. Maar in dezelfde ver­gader­ing werd wel de her­bouw van alvast één molen en daar­bij miss­chien tijdelijk enkele Tiny Houses toeges­taan. De Tiny Houses zouden er voor een peri­ode van max­i­maal 10 jaar mogen staan om ver­vol­gens plaats te maken voor de defin­i­tieve woonwijk.

De sticht­ing Hemmes Groep ont­fermt zich, zoals bek­end, over de her­bouw van de molen en we hebben het afgelopen half jaar mooie resul­taten behaald.

De her­bouw van de molen rust op 4 pijlers:
1.De bouw van de molen geschiedt door leer­lin­gen uit het mid­del­baar beroep­son­der­wijs die het vak houtbouw/​restau­ra­teur in de prak­tijk willen leren.Van dit type vak­mensen dreigt namelijk een tekort in Ned­er­land. Onder begelei­d­ing van erk­end leer­meester Bart Nieuwen­huijs uit West­zaan zullen zij de molen gaan bouwen. De bouw duurt daar­door wellicht iet­sje langer dan bij een tra­di­tionele aanbeste­d­ing, maar het oplei­den van vak­mensen is indi­rect van essen­tieel belang voor het behoud van het erf­goed in Ned­er­land. Tij­dens de bouw zijn ook vri­jwilligers betrokken.
2.In de kap komt een aan­tal dynamo’s waarmee stroom wordt opgewekt. We gaan uit van een opbrengst van circa 90.000 kWh per jaar uit­gaande van 18 draaiuren per dag en met af en toe een wind­stille dag (hier zijn cijfers over).
3.De molen­schuur en molen­romp gaan we opde­len in units en verhuren/​verkopen aan kleine ambachtelijke en cre­atieve bedri­jven. Eigen­lijk een soort broed­plaats. Molens & Maak-​industrie horen bij elkaar vin­den wij.
4.Cultuurhistorisch gezien horen er molens op de Hemmes. Het werd vroeger niet voor niets ‘molenei­land’ genoemd. De her­bouw van De Zaadza­ai­jer als icoon voor de toekom­stige ontwik­kel­ing op de Hemmes.

We ont­van­gen, naast bij­dra­gen van de Gemeente Zaanstad, onder­tussen ook bij­dra­gen van par­ti­c­ulieren die de her­bouw van de molen willen onder­s­te­unen. U kunt ook bij­dra­gen door iets te doneren. Elk bedrag is welkom!

We zijn in gesprek met bedri­jven, nationale en Zaanse fond­sen en bezig met het opzetten van de crowd­fund­ings­ac­tie waar­bij par­ti­c­ulieren en bedri­jven kun­nen bij­dra­gen door onderde­len van de molen te spon­soren. Bezoek ook onze web­site voor meer infor­matie.

www​.hemmes​groep​.nl

Lagedijk 401544 BH Zaandijk — 0649124826

KvK 55736521NL25 TRIO 0254 8020 01


Aan­vraag Erf­goed­deal voor ontwik­kel­ing Hemmes (Pers­bericht Gemeente Zaanstad 14 01 2021)
Gemeente Zaanstad dient namens de Hemmes­groep en Hemmes Alliantie een aan­vraag in voor een bij­drage uit de Erf­goed­deal van de Rijks­di­enst voor Cul­tureel Erf­goed. Wethouder Wes­sel Bre­unesse: ‘De Hemmes is een his­torische plek in Zaanstad. Het zou mooi zijn als we op deze plek een molen en tiny houses kun­nen bouwen. De gemeen­ter­aad heeft daar vorig jaar geld voor toegezegd. Een bij­drage uit de Erf­goed­deal zou het realis­eren van ‘Mole­naarserf Hemmes’, zoals het plan nu heet, weer dichter­bij brengen.’


Joomla tem­plates by a4joomla