Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart
Pers­bericht

Hannie2kleinDe werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing heeft een wijzig­ing onder­gaan. Greet Plekker-​van Sante, Els Veenis-​Kaak, Ingrid Abben­hues, Katinka Kenter-​Menger en Afra Mandjes-​in den Haak hebben aangegeven graag het stokje te willen over­dra­gen aan een nieuwe groep. De werk­groep Han­nie Schafther­denk­ing bestaat nu uit Mar­ije Haarhuis, Machteld Reit­maier, Mieke Piscaer-​Mansfeld, Linda Willem­szoon, Leonie Jonkman en Rina Schenk.
We danken Greet, Els, Ingrid, Katinka en Afra voor hun jaren­lange inzet voor het organ­is­eren van de Han­nie Schaft-​Herdenking.

De Werk­groep Han­nie Schaft-​Herdenking 8 maart nodigt uit voor de her­denk­ing op woens­dag 8 maart Inter­na­tionale Vrouwendag om 11.00 uur bij het Han­nie Schaft-​monument (in de West­z­i­jde bij nr. 39)

De kinderen van de Han­nie Schaftschool wor­den altijd goed voor­bereid op deze Her­denk­ing. Han­nie Schaft is ook de naamgever van de school.
Dit jaar bren­gen de leer­lin­gen van groep 8 een bezoek aan de Eere­be­graaf­plaats en o.l.v. een gids kri­j­gen zij uit­leg over deze unieke plek, waar 373 mensen uit het voor­ma­lig verzet 19401945 zijn (her)begraven, waaron­der één vrouw: Han­nie Schaft.
Naast de leerkracht, oud­ers en leer­lin­gen van groep 8 zal ook onze Werk­groep aan­wezig zijn.

Wie was Han­nie Schaft?
‘Sym­bool van het nationale verzet tegen de Duitse bezetters van ons land’ H.M.Koningin Wil­helmina, 27 nov. 1945
Han­nie Schaft, geboren op 16 sep­tem­ber 1920, studeerde Volk­eren­recht aan de Uni­ver­siteit van Ams­ter­dam en was lid van de Ams­ter­damse Vrouwelijke Stu­den­ten Verenig­ing (AVSV). In de eerste oor­logs­jaren deed ze als stu­dente al verzetswerk tegen de Duitse nazi-​overheersers. Zij beëindigde zelf haar studie in 1943 (omdat ze de loy­aliteitsverk­lar­ing niet wilde teke­nen) en zocht con­tact met de Haar­lemse verzets­groep van de Raad van Verzet. Deze verzets­groep opereerde ook in de Zaanstreek.
Zij ver­richtte, samen met Truus en Fred­die Over­stee­gen, Jan Bonekamp en anderen, vele verzets­daden en werd bek­end bij de Duit­sers als ‚het meisje met het rode haar’. Bij een rou­tinecon­t­role werd ze betrapt op het in het bezit hebben van verzetskran­ten en een pis­tool.
Na veel ondervragin­gen werd Han­nie Schaft, 24 jaar oud, in de duinen bij Overveen op 17 april 1945 doo­dgeschoten, 3 weken vóór de Bevri­jd­ing.
Op 27 novem­ber 1945 werd Han­nie Schaft her­be­graven op de Eere­be­graaf­plaats te Overveen in aan­wezigheid van Koningin Wil­helmina, Prinses Juliana en Prins Bern­hard. Van de Koningin kreeg ze pos­tuum het Verzetskruis. Ook kreeg zij pos­tuum een belan­grijke onder­schei­d­ing, de “Medal of Free­dom” van Gen­er­aal Eisen­hower.
Voor infor­matie: tel 06 21922422, Machteld Reitmaier

Joomla tem­plates by a4joomla