Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Reis­doc­u­ment thuis laten bezorgen

Pers­bericht

reisdocumentNiet meer in de rij voor paspoort of ID
Zaankan­ters kun­nen een reis­doc­u­ment voor­taan thuis of op het werk laten bezor­gen. Deze mogelijkheid biedt de gemeente Zaanstad sinds woens­dag 4 juli 2018 aan. Het laten bezor­gen van een nieuw paspoort of een iden­titeits­be­wijs kan ook ’s avonds en op zater­dag. Geen wacht­ti­j­den, geen reis­tijd, en ook vrij nemen is niet meer nodig.
De bezorgkosten
zijn € 15,-.

Dit betekent dat een inwoner van Zaanstad die een nieuw reis­doc­u­ment nodig heeft, nog maar één keer naar de balie van de gemeente hoeft te komen: alleen voor de aan­vraag. Wethouder Rita Noordzij: “De dien­stver­len­ing van onze gemeente moet voor iedereen toe­ganke­lijk zijn. De gebruiker staat cen­traal. Het is fijn dat inwon­ers nu zelf kun­nen kiezen of ze hun reis­doc­u­ment willen ophalen of laten bezorgen.”

Het pro­ces
De aan­vraag van het reis­doc­u­ment en het betalen van de bezorgkosten gebeurt in het stad­huis. Kort daarna stu­urt de organ­isatie Dyna­sure een mail met een link waarmee de bezorg­ing online gep­land kan wor­den. Geen mailadres? Geen punt, dan wordt de aan­vrager de vol­gende dag door Dyna­sure gebeld om een afspraak te maken. Op de bezorgdag ont­vangt de aan­vrager ’s ocht­ends én ongeveer een uur van te voren een berichtje met de verwachte bezorgtijd.
De bezorger is ver­plicht de iden­titeit, van de ont­vanger, via het oude paspoort of ID-​bewijs, te con­trol­eren. Als er meer doc­u­menten op het­zelfde adres bezorgd wor­den, dan is het noodza­ke­lijk dat de betr­e­f­fende per­so­nen alle­maal aan­wezig zijn.

Meer infor­matie
Meer weten? Kijk op www​.zaanstad​.nl en vul in bij zoek­term: paspoort of ID-​kaart bezor­gen of kijk op www​.reis​doc​u​menten​be​zor​gen​.nl
Bellen met de gemeente kan ook via tele­foon­num­mer 14075.
Het tele­foon­num­mer van Dyna­sure is 0348 462 873.
Bij een spoedaan­vraag is de bezorgser­vice overi­gens niet mogelijk.

Nieuwe bestu­ur­der Mennistenerf

Pers­bericht

Na 10 jaar als directeur van zorg­cen­trum Men­nis­ten­erf gaat mw. A.E. Rensen­brink vanaf 1 juli 2018 met pen­sioen en draagt zij het stokje over aan de heer L. Groe­nen­daal, thans bestu­ur­der zorg­cen­trum Pennemes.

Vanaf deze datum slaan Men­nis­ten­erf en Pen­nemes de han­den ineen en bouwen samen aan een nog betere toekomst. In verbind­ing met elkaar en de omgev­ing. Samen werken aan nog betere zorg en dien­sten en betekenisvolle relaties, door het beste van twee Zaanse zor­gor­gan­isaties bij elkaar te bren­gen. In 2018 fuseren Men­nis­ten­erf en Pen­nemes met elkaar tot de Men­nis­ten­erf Pen­nemes Com­bi­natie.

Men­nis­ten­erf en Pen­nemes zetten in op behoud van de eigen­heid van beide locaties maar streven gelijk­ti­jdig naar meer­waarde voor de cliënt.

Sper­w­er­jon­gen Heem­tuin Zaan­dam geringd.

Pers­bericht

sperwer1 sperwer2

Bijna jaar­lijks broedt er een sper­w­er­paar in de heem­tuin te Zaan­dam. Op maandag 18 juni 2018 zijn de sper­w­er­jon­gen ger­ingd door Jos Blak­en­burg, lid van de Roofvo­gel­w­erk­groep Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek. Het sper­w­ernest bevindt zich op ca. 12 meter hoogte in een berk en toen Jos het nest bereikte via een hoge lad­der en het meegenomen klim­tuig, bleek dat zich daar 5 jon­gen bevon­den. Een­maal bene­den aangekomen wer­den de jon­gen opgeme­ten, gewogen en ger­ingd. De vier heren en een dame bevon­den zich in prima con­di­tie en zullen vol­gens Jos bin­nen een week uitvliegen. Vrouwt­jes sper­w­ers zijn aan­merke­lijk groter dan man­net­jes en dat ver­schil was tussen de ene dame en de vier heren ook al duidelijk te zien.
De heem­tuin ligt in het Burg. In ’t Veld­park te Zaan­dam, direct ten zuiden van het Zaans Medisch Cen­trum.
Park­eren kan west­elijk van de tuin, aan de par­al­lel­weg van de Hei­jer­mansstraat, in de Ros­molen­wijk of oost­elijk van de tuin, nabij de IJdoorn­flat in de wijk Pelder­sveld.
Meer info: heem­tuin 075 6352 185 beheerder Jeroen Buijs: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
of http://​zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl/

Aan­geleverde foto’s van Tom Kisjes: Roofvo­gelken­ner Jos Blak­en­burg met twee jonge sperwers

Gratig proe­fles Fit en Energiek

Pers­bericht

In Wijk­cen­trum Dirk Prins wordt op zater­dagocht­end en don­derda­gavond Fit&Energiek Dance gegeven. Het swin­gen op Afrikaanse ritmes ver­sterkt de spieren, geeft hoge calo­rie­ver­brand­ing, is goed voor de bloed­som­loop, zorgt voor een strakker lijf en ver­betert het uithoud­ingsver­mo­gen.
Iedere zater­dag­mor­gen van 09.0010.00 uur en don­derda­gavond van 19.3020.30 uur.
Kosten Euro 20,00 per maand. Gratis proe­fles.
Infor­matie en aan­meld­ing: 06 8530 4804.
Adres: A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Naaien en handwerken

Maak zelf in een kleine club je eigen kled­ing of pas je bestaande garder­obe aan. Ook leuk om de kinderen met iets nieuws te ver­rassen! Zelf mate­ri­aal meen­e­men, maar naaima­chines zijn aan­wezig, eve­nals deskundige begelei­d­ing.
Iedere maandagocht­end van 09.3011.30 uur.
Kosten Euro 24,00 per maand.
En op de Handw­erk­hob­by­club is niets te gek: Maak zelf een tas, ga ‘crazy quil­ten’ of doe eens aan stokhaken. Een cre­atieve én gezel­lige mid­dag, waar­bij een ervaren handw­erk­ster de helpende hand biedt.
Maandag­mid­dag op de oneven weken.
Kosten voor 8 mid­da­gen: Euro 20,00. Zelf mate­ri­aal meen­e­men.
Inlichtin­gen en aan­meld­ing: Joke Grin­wis 075 771 443206 4489 2094.
Adres: Wijk­cen­trum Dirk Prins, A.G. Ver­beek­straat 35, Zaan­dam.
Tel: 075 6310 707.

Iktoon de Zaanstreek in aantocht.

Pers­bericht

iktoon

FluXus toont en zet de ama­teurkun­ste­naar in de spotlight

In het kader van de lan­delijke Iktoon-​campagne tonen Zaankan­ters in de maan­den mei en juni hun ama­teurkunst. FluXus toont in de Zaanstreek diverse even­e­menten, zoals optre­dens, voorstellin­gen en exposi­ties. Kom geni­eten van dans, the­ater, muziek, beeldende kunst en nog veel meer! Bek­ijk het voor­lop­ige aan­bod op www​.iktoon​za​anstreek​.nl en/​of meld je eigen ama­teurkunst aan.

Ruim zes miljoen Ned­er­lan­ders doen aan ama­teurkunst, maar mensen ken­nen hen vooral als juf, opa of accoun­tant, niet als toneel­speler, pianist of vlog­ger. Daar komt met de Iktoon-​campagne in de maan­den mei en juni veran­der­ing in. Heel Ned­er­land is dan het podium van alle ama­teurkun­ste­naars. Op meer dan duizend locaties in meer dan 200 gemeen­ten is er kunst te zien. In kun­sten­cen­tra, ate­liers en buurthuizen, maar ook thuis, op straat en in winkels. Door de inzet van FluXus hoort de gemeente Zaanstad ook in dit mooie rijtje thuis.

Veel te doen in de Zaanstreek
FluXus toont aller­lei mooie even­e­menten waar­bij de Zaanse ama­teurkunst cen­traal staat. Zo kun je bijvoor­beeld vanaf zondag 27 mei geni­eten van Zaanse Juweelt­jes, een tal­en­ten­jacht die gehouden wordt in muziekkoe­pels op de Gedempte Gracht, in het Kooger­park, het Agath­ep­ark en het Wil­helmi­na­park.
De tal­en­ten­jacht wordt verdeeld over vijf zonda­gen en wor­den gejureerd door diverse muzikan­ten, dans– en zang­do­cen­ten. Maar denk ook aan spe­ciale ama­teur­voorstellin­gen in het Zaanthe­ater, te gekke shows in Podium de Flux en diverse even­e­menten in Zaanstad-​Noord, zoals Boule­vaart te Krom­me­nie. Op 23 en 24 juli kun je geni­eten van de musi­cal Kit­tekat in De Kwaker te Westzaan.

Laat zien dat je onderdeel bent van Iktoon! Met elkaar laten we zien hoe divers en kleur­rijk kunst en cul­tuur in Zaanstad is. Meld je aan via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Voor meer infor­matie zie www​.iktoon​za​anstreek​.nl en www​.fluxus​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla