Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Audi­tie oproep: The Wiz (Zaandam)

Pers­bericht

WizHet suc­ces van Disney’s High School Musi­cal in Zaan­dam en Daphne Bru­ineberg Pro­duc­tions bereidt zich al weer voor op het nieuwe seizoen. Dan bren­gen zij THE WIZ naar Zaan­dam! Om deze pro­duc­tie mogelijk te maken, zijn ze op zoek naar spel­ers van 16 jaar en ouder om de cast samen te stellen.

Dans je fit!

Pers­bericht

In Wijk­cen­trum Dirk Prins is op zater­dagocht­end Fit&Energiek Dance gestart.

Fit & Energiek Dance
Swin­gende dans­be­weg­in­gen zor­gen voor een betere con­di­tie:
• spierver­sterk­ing
• hoge calo­rie­ver­brand­ing
• strakker lijf
• goed voor de bloed­som­loop
• meer uithoud­ingsver­mo­gen
• muziek en dans voor geestelijke balans

Wijk­cen­trum Dirk Prins ziet Fit&Energiek als een goed begin van het week­end:
iedere zater­dag­mor­gen van 09.0010.00 uur.
Kosten Euro 20,00 per maand. Gratis proe­fles.
Infor­matie en aan­meld­ing: 06 8530 4804.
Adres: A.G. Ver­beek­straat 35, Zaandam.

Denk mee over de toekomst van Centrum-​Oost

Pers­bericht

Geachte lezer,
U bent van harte uitgen­odigd op een bijeenkomst over de toekomst van Centrum-​Oost. We praten u bij over onze gemeen­telijke uit­gangspun­ten voor 2040 en gaan in gesprek over uw aan­vullin­gen of opmerkin­gen daar­bij.
Datum: dins­dag 22 mei
Tijd: inloop vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur
Locatie: Oost­z­i­jderk­erk, Zuid­dijk 1, Zaandam

Ver­volg op de analyse van Centrum-​Oost
Met het pro­gramma MAAK.Zaanstad werkt de gemeente voor het gebied Centrum-​Oost aan een toekom­st­beeld voor 2040 (gebiedsper­spec­tief).
Op de laat­ste MAAK.bijeenkomst hebben we de analyse van het gebied bespro­ken. Deze analyse is met een aan­pak voor ver­volg eind vorig jaar ook aan de gemeen­ter­aad aange­bo­den. Sinds­dien hebben we gew­erkt aan uit­gangspun­ten voor het gebied in 2040.
Welke ontwik­kelin­gen verwachten we in Centrum-​Oost op het gebied van toerisme, economie, duurza­amheid, zorg, vei­ligheid en ver­keer?
En hoe berei­den we ons daar goed op voor?
Tij­dens de bijeenkomst delen we hoe ver we zijn. Ook horen we graag of u hier aan­vullin­gen op heeft. Hier gaan we tij­dens de bijeenkomst met z’n allen mee aan de slag.

Op de agenda: de Burcht, park­eren en wonen zon­der gas
Hoe ziet wonen, werken en winke­len er in 2040 uit in Centrum-​Oost?
Hoe park­eren we dan in de buurt en hoe zor­gen we voor bereik­baarheid?
Wat voor plek is De Burcht dan?
En hoe werkt het eigen­lijk als Centrum-​Oost geen gas meer heeft?
Hoe zor­gen we dat we vol­doende beschermd zijn tegen de gevol­gen van kli­maatveran­der­ing?
Op 22 mei gaan we er met u over in gesprek.

Als u niet naar de bijeenkomst kunt komen
Lukt het u niet om op 22 mei naar de bijeenkomst te komen, maar wilt u wel dat de gemeente uw ideeën hoort?
Dan kunt u tot en met 28 mei online op de uit­gangspun­ten rea­geren via maak​cen​tru​moost​.zaanstad​.nl
De uit­gangspun­ten staan vanaf 22 mei op deze site.
Spreekt u ons liever per­soon­lijk? Dan kunt u langskomen bij het pro­ject­team op de vol­gende dagen:
- 23 mei tussen 12.00 uur en 17.00 uur
- 24 mei tussen 09.00 uur en 13.00 uur
De plek waar u ons kunt vin­den, staat dan op de web­site (we zoeken die plek nog). En lukt langskomen op die momenten ook niet? Maak dan een afspraak met pro­ces­man­ager Eef Franke door te bellen naar 06 5800 2300.

Wat gebeurt er met uw bij­drage?
De reac­ties die we ont­van­gen, gebruiken we om het toekom­st­beeld (we noe­men dat een gebiedsper­spec­tief) voor Centrum-​Oost aan te vullen. De nieuwe ver­sie laten wij u op een vol­gende bijeenkomst zien. Ook hierover kunt u dan uw mening geven. Daarna wordt het gebiedsper­spec­tief aan het gemeen­tebestuur voorgelegd. Daar­bij zit ook een samen­vat­ting van de reac­ties en uit­leg wat er met de reac­ties is gedaan.
Met vrien­delijke groet,
mede namens Eef Franke, pro­ces­man­ager Zaandam-​Zuid
Ruut Willems, Wijk­man­ager Zaandam-​Zuid

Vogels in Natu­ur­mu­seum Zaandam

Pers­bericht

SpreeuwVanaf april is de nieuwe wis­se­l­ex­posi­tie „Zangvo­gels” in het Natu­ur­mu­seum Zaan­dam te bezichti­gen. Van alle dieren die in de stad om ons heen leven zijn de zangvo­gels zeer geliefd. We ontle­nen veel plezier aan hun melodi­et­jes en we lokken ze naar onze tuinen met aller­hande voed­sel. Dwal­end door deze inter­ac­tieve exposi­tie leren de kinderen spe­len­der­wijs ver­schil­lende zangvo­gels herken­nen en leren ze meer over hun leefge­drag.
Wist je bijvoor­beeld dat kraaien ook tot de zangvo­gels behoren?
Maar er is in de exposi­tie ook veel ruimte gemaakt voor wetenswaardighe­den over andere vogels.
De exposi­tie kwam tot stand i.s.m. Vogelbescher­mingswacht Zaanstreek, die dit jaar het 75-​jarig jubileum viert.
De open­ingstijd: op zondag­mid­da­gen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Te zien t/​m half juli
Het museum bevindt zich direct naast het ter­rein van stads­boerderij Dar­win­park, aan de Thi­jsses­traat 1 te Zaan­dam.
De reg­uliere entree voor het museum bedraagt 4 euro voor kinderen vanaf 3 jaar. Vol­wasse­nen en dona­teurs gratis. Con­tante betal­ing. Geen pin anwezig.. Zie verder: www​.zaansnatu​ur​m​i​lieu​cen​trum​.nl
Foto Blanka Kra­tochvilova: Spreeuw

Iktoon de Zaanstreek in aantocht.

Pers­bericht

iktoon

FluXus toont en zet de ama­teurkun­ste­naar in de spotlight

In het kader van de lan­delijke Iktoon-​campagne tonen Zaankan­ters in de maan­den mei en juni hun ama­teurkunst. FluXus toont in de Zaanstreek diverse even­e­menten, zoals optre­dens, voorstellin­gen en exposi­ties. Kom geni­eten van dans, the­ater, muziek, beeldende kunst en nog veel meer! Bek­ijk het voor­lop­ige aan­bod op www​.iktoon​za​anstreek​.nl en/​of meld je eigen ama­teurkunst aan.

Ruim zes miljoen Ned­er­lan­ders doen aan ama­teurkunst, maar mensen ken­nen hen vooral als juf, opa of accoun­tant, niet als toneel­speler, pianist of vlog­ger. Daar komt met de Iktoon-​campagne in de maan­den mei en juni veran­der­ing in. Heel Ned­er­land is dan het podium van alle ama­teurkun­ste­naars. Op meer dan duizend locaties in meer dan 200 gemeen­ten is er kunst te zien. In kun­sten­cen­tra, ate­liers en buurthuizen, maar ook thuis, op straat en in winkels. Door de inzet van FluXus hoort de gemeente Zaanstad ook in dit mooie rijtje thuis.

Veel te doen in de Zaanstreek
FluXus toont aller­lei mooie even­e­menten waar­bij de Zaanse ama­teurkunst cen­traal staat. Zo kun je bijvoor­beeld vanaf zondag 27 mei geni­eten van Zaanse Juweelt­jes, een tal­en­ten­jacht die gehouden wordt in muziekkoe­pels op de Gedempte Gracht, in het Kooger­park, het Agath­ep­ark en het Wil­helmi­na­park.
De tal­en­ten­jacht wordt verdeeld over vijf zonda­gen en wor­den gejureerd door diverse muzikan­ten, dans– en zang­do­cen­ten. Maar denk ook aan spe­ciale ama­teur­voorstellin­gen in het Zaanthe­ater, te gekke shows in Podium de Flux en diverse even­e­menten in Zaanstad-​Noord, zoals Boule­vaart te Krom­me­nie. Op 23 en 24 juli kun je geni­eten van de musi­cal Kit­tekat in De Kwaker te Westzaan.

Laat zien dat je onderdeel bent van Iktoon! Met elkaar laten we zien hoe divers en kleur­rijk kunst en cul­tuur in Zaanstad is. Meld je aan via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Voor meer infor­matie zie www​.iktoon​za​anstreek​.nl en www​.fluxus​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla