Panorama zaandam by Tilemahos Efthimiadis

In deze rubriek pub­liceren we pers­berichten die niet over een bepaalde datum gaan, maar die er een lan­gere tijd (bijv. een maand) op bli­jven staan.


Oost­z­i­jder­park

Pers­bericht Gemeente Zaanstad
OostzijderparkOp vri­jdag 15 feb­ru­ari onderteke­nen Tim­paan, Ontwikke­lad­viseur en de gemeente Zaanstad de koopovereenkomst voor 380 wonin­gen in Oost­z­i­jder­park. De pers is van harte uitgen­odigd om bij dit bij­zon­dere moment aan­wezig te zijn.
Wethouder Grondza­ken, Natasja Groothuis­mink: ‘De ontwik­kel­ing van dit gebied is een grote mijl­paal en past bij de Zaanse ambities. De Kogerveld­wijk is aan het groeien en we zijn blij met deze stap.’
Directeur van Tim­paan, Inge­borg de Jong: ‘Oost­z­i­jder­park past goed bij één van onze ambities: gebied­son­twik­kel­ing op maat. Goed luis­teren naar de samen­lev­ing, klanten en bewon­ers is voor ons vanzelfsprekend.’

Verkoe­lende bomen voor Zaanse basiss­c­holen
Pers­bericht Gemeente Zaanstad


BomenweekZaanstad geeft Zaanse basiss­c­holen 20 bomen cadeau. Bomen bieden schaduw bij hitte en nemen gemakke­lijk water op bij hoos­buien. Groen in de open­bare ruimte en par­ti­c­uliere tuinen wordt belan­grijker nu het in de stad als gevolg van kli­maatveran­der­ing warmer en nat­ter wordt.
Tegels houden op warme dagen warmte vast. In het voor­jaar en de zomer van 2018 hebben we gemerkt dat het lan­gere peri­odes erg warm kan zijn. Een boom zorgt voor verkoel­ing, net zoveel als 10 airco’s. Bomen houden boven­dien langer water vast, halen fijn­stof en CO2 uit de lucht en dra­gen bij aan gezonde schoolpleinen.

Barvri­jwilliger in de huiskamer van het Hembrugterrein

Pers­bericht
BindoproepVerblijf jij graag in een cre­atieve, inspir­erende en hartelijke omgev­ing? Vind je het leuk om met mensen te praten en onder­tussen de han­den uit de mouwen te steken? Dan ben jij de per­fecte vri­jwilliger voor Bind.
We zijn op zoek naar ent­hou­si­aste barmedew­erk­ers op een of meer doorde­weekse dagen van 9.3015.30 uur.
Als barmedew­erker bij Bind werk je in een getrans­formeerd trans­for­ma­torhuisje op het sfeer­volle Hem­brugter­rein in Zaan­dam. Bind wordt ook wel de ‘huiskamer’ van dit ter­rein genoemd. Hier komt iedereen graag even bin­nen­vallen, om koffie te drinken of om inspi­ratie op te doen. Samen met de beste bezoek­ers van Zaanstad draag jij bij aan die pret­tige sfeer.
In de barbe­di­en­ing maak je slow-​koffie, thee, tosti’s, soep en meer. Daar­naast zorg je dat de ruimte schoon en net­jes bli­jft. Maar Bind-​barmedewerkers zijn er niet alleen voor de lopende taken. Iedereen kan ideeën aan­dra­gen om Bind nog leuker te maken; jij bouwt samen met de rest van het team mee aan deze mooie plek.
Dus ben je soci­aal betrokken, heb je affiniteit met horeca en voel je je pret­tig in een cre­atieve omgev­ing?
Mail dan snel Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. om een afspraak te maken. Meer info: www​.bijbind​.nl

Socwijkteamtel

Aan­leg Zaans warmtenet van start
Pers­bericht van de Gemeente Zaanstad

Eerste buis de grond in voor duurzame ver­warm­ing van de ruim 2200 adressen.
De aan­leg van de eerste fase van het Zaanse warmtenet dat duurzame warmte kan lev­eren aan ruim 2200 wonin­gen en bedri­jven in Zaan­dam Oost gaat starten. Bij het flat­ge­bouw de Bran­daris in Pelder­sveld gaat eind jan­u­ari de eerste schep de grond in. Eerder werd al begonnen met de voor­berei­din­gen voor de bouw van de bio­mas­sa­cen­trale die de eerste warmte­bron voor het Zaanse warmtenet wordt. Vanaf eind 2019 begint dan de lev­er­ing van duurzame warmte.
In de eerste fase wor­den wonin­gen aanges­loten van de won­ing­cor­po­raties Par­teon en Rochdale in Pelder­sveld, en een aan­tal par­ti­c­uliere woningeigenaren heeft ingestemd met aansluit­ing op het warmtenet. Met de VvE van het flat­ge­bouw Pharus en de scholen en zorg­cen­tra in het gebied zijn con­crete onder­han­delin­gen gaande over het aansluiten op het warmtenet, net als met de nieuw­bouw­pro­jecten Oost­z­i­jder­park en Gouw­park. De komende jaren kan het aan­tal wonin­gen dat aansluit op het warmtenet wor­den uitgebreid.
Het Zaanse warmtenet wordt een open net. Dat wil zeggen dat het niet een ini­ti­atief is van één mark­t­par­tij, maar dat meerdere warmte­bron­nen of lever­anciers gebruik kun­nen maken van het lei­din­gen­netwerk. In eerste instantie is de bio­mas­sa­cen­trale van Bio Forte Zaanstad BV de warmte­bron met ENGIE als warmtelever­ancier voor de klant. Maar in de toekomst zorgt het open warmtenet ervoor dat ook andere par­ti­jen warmte kun­nen gaan lev­eren, zoals bijvoor­beeld de Zaanse indus­trie hun rest­warmte of geot­her­mie. Dit zal het warmtenet nog duurza­mer maken. Ook kun­nen andere par­ti­jen als lever­ancier voor de klant optre­den. Dit zorgt ervoor dat er een con­cur­rerend sys­teem ontstaat wat meer keuze voor de klant betekent. Het doel is dus niet alleen een duurzame energiebron voor de inwon­ers en daarmee onafhanke­lijk wor­den van aardgas, maar ook betaal­bare energie.
Een warmtenet is een netwerk van lei­din­gen onder de grond, waar­door warm water stroomt. Dat warme water, afkom­stig van een warmte­bron in de buurt, kan wor­den gebruikt om huizen, kan­toren etc. te ver­war­men. De real­isatie van het warmtenet is een belan­grijke stap in het ver­du­urza­men van de bestaande won­ingvoor­raad. Als alles vol­gens plan­ning ver­loopt hebben de eerste inwon­ers van Zaanstad in de win­ter van 20192020 duurzame warmte.
Het Zaans Warmtenet wordt gere­aliseerd door ENGIE, Bio Forte Zaanstad BV en Warmtenetwerk Zaanstad BV. ENGIE helpt bedri­jven, over­he­den en con­sumenten zo snel en kosten­ef­fi­ciënt mogelijk de stap naar een 100% duurzame energiehuishoud­ing te maken. Bio Forte Zaanstad BV exploiteert bio­mas­sa­cen­trales in Bel­gië en Ned­er­land met brand­stof van lokaal snoeiaf­val. Het Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samen­werk­ingsver­band tussen de gemeente Zaanstad, Firan en PDENH (Par­tic­i­patie­fonds Duurzame Economie Noord-​Holland). Firan, lev­ert de ken­nis, ervar­ing en invester­ingskracht om de infra­struc­tuur te ontwikke­len, aan te leggen en te beheren, PDENH is mede­fi­nancier. Dit invester­ings­fonds richt zich op bedri­jven en pro­jecten die zich bezighouden met de energi­etran­si­tie, duurzame mobiliteit en cir­cu­laire economie en die daarmee bij­dra­gen aan de duurzame economie in Noord-​Holland. De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2040 kli­maat­neu­traal te zijn. Onderdeel hier­van is de energi­etran­si­tie: de over­gang van fos­siele energie naar lokaal opgewekte, schonere energie. Eén van de doe­len is het stop­pen met ver­war­men met aardgas, en over­schake­len op duurza­mere, lokaal opgewekte energie. Het warmtenetwerk is één van de eerste stap­pen hierin.
Voor meer infor­matie kijk op https://​warmtenet​.zaanstad​.nl

Joomla tem­plates by a4joomla